Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học cơ sở > Lớp 7 > Tiếng Anh 7 Thí điểm >


  Unit 1. My hobbies. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 1. My hobbies. Lesson 2. A closer look 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 1. My hobbies. Lesson 3. A closer look 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 1. My hobbies. Lesson 4. Communication (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 1. My hobbies. Lesson 5. Skills 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 1. My hobbies. Lesson 6. Skills 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 1. My Hobbies. Lesson 7. Looking back & project (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 2. Health. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 2. Health. Lesson 2. A closer look 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 2. Health. Lesson 3. A closer look 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 2. Health. Lesson 4. Communication (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 2. Health. Lesson 5. Skills 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 2. Health. Lesson 6. Skills 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 2. Health. Lesson 7. Looking back & project (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 3. Community Service. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 3. Community Service. Lesson 2. A closer look 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 3. Community Service. Lesson 3. A closer look 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 3. Community Service. Lesson 4. Communication (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 3. Community Service. Lesson 5. Skills 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 3. Community Service. Lesson 6. Skills 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 3. Community Service. Lesson 7. Looking back & project (1 bài)
 • Thumbnail

 • Review 1. (1-2-3). Lesson 1. Language (1 bài)
 • Thumbnail

 • Review 1. (1-2-3). Lesson 2. Skills (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 4. Music and Arts. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 4. Music and Arts. Lesson 2. A closer look 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 4. Music and Arts. Lesson 3. A closer look 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 4. Music and Arts. Lesson 4. Communication (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 4. Music and Arts. Lesson 5. Skills 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 4. Music and Arts. Lesson 6. Skills 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 4. Music and Arts. Lesson 7. Looking back & project (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 5. Vietnamese Food and Drink. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 5. Vietnamese Food and Drink. Lesson 2. A closer look 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 5. Vietnamese Food and Drink. Lesson 3. A closer look 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 5. Vietnamese Food and Drink. Lesson 4. Communication (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 5. Vietnamese Food and Drink. Lesson 5. Skills 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 5. Vietnamese Food and Drink. Lesson 6. Skills 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 5. Vietnamese Food and Drink. Lesson 7. Looking back & project (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 6. The First University in Viet Nam. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 6. The First University in Viet Nam. Lesson 2. A closer look 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 6. The First University in Viet Nam. Lesson 3. A closer look 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 6. The First University in Viet Nam. Lesson 4. Communication (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 6. The First University in Viet Nam. Lesson 5. Skills 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 6. The First University in Viet Nam. Lesson 6. Skills 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 6. The First University in Viet Nam. Lesson 7. Looking back & project (1 bài)
 • Thumbnail

 • Review 2 . (4-5-6). Lesson 1. Language (1 bài)
 • Thumbnail

 • Review 2 . (4-5-6). Lesson 2. Skills (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 7. Traffic. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Traffic. Lesson 2. A closer look 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Traffic. Lesson 3. A closer look 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Traffic. Lesson 4. Communication (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Traffic. Lesson 5. Skills 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Traffic. Lesson 6. Skills 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Traffic. Lesson 7. Looking back & project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Films. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Films. Lesson 2. A closer look 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Films. Lesson 3. A closer look 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Films. Lesson 4. Communication (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Films. Lesson 5. Skills 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Films. Lesson 6. Skills 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Films. Lesson 7. Looking back & project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Festivals Around the World. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Festivals Around the World. Lesson 2. A closer look 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Festivals Around the World. Lesson 3. A closer look 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Festivals Around the World. Lesson 4. Communication (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Festivals Around the World. Lesson 5. Skills 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Festivals Around the World. Lesson 6. Skills 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Festivals Around the World. Lesson 7. Looking back & project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 3. (7-8-9). Lesson 1. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 3. (7-8-9). Lesson 2. Skills (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 2. A closer look 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 3. A closer look 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 4. Communication (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 5. Skills 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 6. Skills 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 7. Looking back & project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 2. A closer look 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 3. A closer look 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 4. Communication (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 5. Skills 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 6. Skills 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 7. Looking back & project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 2. A closer look 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 3. A closer look 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 4. Communication (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 5. Skills 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 6. Skills 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 7. Looking back & project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 4. (10-11-12). Lesson 1. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 4. (10-11-12). Lesson 2. Skills (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail