Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 7. Traffic. Lesson 1. Getting started

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tự làm
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:51' 02-02-2016
  Dung lượng: 10.6 MB
  Số lượt tải: 68
  Số lượt thích: 0 người
  Trang bìa
  Trang bìa
  Unit 7: Traffic
  Lesson 1: Getting started
  Monday in the playground
  WRAM-UP
  1. Objectives
  Objectives:
  * By the end of this lesson, students can know: - Understand the content of the dialogue. - Know some words, phrases related to traffic topic. - The usage of “How” to ask about means of transport.
  2. Introduction
  Discussion
  1. How/ By what means do you go to school every day? (On foot? By bicycle? By bus? On your parents’ motorbike…) 2. What means of transport is faster? What mean is safer? What means do you like most? Why? 3. What can you see on the way to school every day?
  ACTIVITY 1: Getting started
  * Look and answer
  - Who are Mai and Oanh? - What may they talk about?
  1. Listen and repeat
  a. Listen the conversation:
  b. Read the conversation:
  Mai: Hi, Oanh. How are you ?. Oanh : Hi, Mai. I’m OK, thanks. How about you ? What did you do yester day? Mai: I’m good. Yesterday morning, I stayed at home and played with my brother. In the afternon I cycled round the lake near my home. Oanh : Oh, good, that sounds really healthy. By the way, how do you come to school ? Mai: My dad usually drives me to school. I used to go on foot when I was in primary school. But the new school‘s too far to walk now Oanh : How far is it from your house to here ? Mai: It’s about two kilometres Oanh : How long does it take you ? Mai: About 10 minutes Sometimes when there are traffic jams,it take longer Oanh : Do you come by car every day ? Mai: Yes, except when my dad is busy. Then I come by bike Oanh: I see Hey Mai How about going cycling round the lake on Saturday ? Mai : Great idea! Can you come to my house at 3 pm ? Oanh : OK , Mai. I can‘t wait! See you then.
  Vocabulary
  - cycle (v) : đi xe đạp
  - Trafic jam (n): tắc đường
  *Vocabulary:
  - Except (v) : loại bỏ, loại ra
  - hey : ô, ơ , này
  - train (n) : tàu hỏa
  - boat (n) : thuyền
  a. Choose the correct answer
  a. Choose the correct answer:
  1. What did Mai do yesterday afternoon?
  A. She stayed at home with her brother B. She rode her bike around the lake C. She walked round the lake
  2. Oanh says that It’s healthy to…………… .
  A. Cycle B. walk C. stay home
  3. Mai used to go to school …………..
  A. By car B. on food C. by bicycle
  4. Mai and Oanh agree to go cycling …………….
  A. tomorrow B. every day C. at the weekend
  Number 1
  1. What did Mai do yesterday afternoon?
  A. She stayed at home with her brother
  B. She rode her bike around the lake
  C. She walked round the lake
  Number 2
  2. Oanh says that It’s healthy to…………… .
  A. Cycle
  B. walk
  C. stay home
  Number 3
  3. Mai used to go to school …………..
  A. By car
  B. on food
  C. by bicycle
  Number 4
  4. Mai and Oanh agree to go cycling …………….
  A. tomorrow
  B. every day
  C. at the weekend
  b. Answer the following questions.
  1. What did Mai do on Sunday morning ? ……………………………………………………………
  2. How far is it from Mai’ s house to school ? ……………………………………………………………
  3. Who does Mai usually go to school with ? ……………………………………………………………
  4. Why does it sometimes take Mai longer to get to school ? …………………………………………………………………
  5. How does she go to school when her dad is busy ? ……………………………………………………………
  b. Answer the following questions.
  Suggested: Answer question
  1. What did Mai do on Sunday morning ? ||She played at home and played with her brother.|| 2. How far is it from Mai’ s house to school ? ||It’s about 2 kilometers.|| 3. Who does Mai usually go to school with ? ||She usually goes to school with her dad.|| 4. Why does it sometimes take Mai longer to get to school ? ||Because sometimes there are traffic jams.|| 5. How does she go to school when her dad is busy ? ||She goes to school by bike.||
  Suggested: Answer question
  c. Can you find the following expressions in the conversation? Do you know what they mean ?
  c. Can you find the following expressions in the conversation? Do you know what they mean ?
  to have someone’s attention.
  when you strongly support or agree with something.
  very excited and keen to do something.
  d. Work in pairs
  d. Work in pairs. Make short role plays with the expression above then practise them
  Example 1:
  Student A:
  How about cycling to school with me tomorrow?
  Student B:
  Great idea !
  Example 2:
  Student A:
  Can you go to the zoo with us?
  Student B:
  Ok , I can’t wait! What time ?
  ACTIVITY 2: Means of transport.
  2. Write the words using the first letter given.
  2. Write the words using the first letter given.
  Suggested write
  3. Matching
  3. Match a verb on the left with a means of transport on the right. Then may be more than one correct answer. Add a preposition when necessary
  Make your own sentences with these phrases
  Make your own sentences with these phrases
  Ex 1: My father taught me how to ride a bike
  Ex 2: My mother often drives a car to work
  Ex 3: I want to sail a boat on the river
  4. Find someone in your class who never.
  4. Find someone in your class who never.
  1. walks to school 2. goes to school by bus 3. cycle for exercise 4. takes a train 5. sails on/in a boat 6. flies by plane
  How often do you walk to school/ go to school by bus / cycle for exercise …………….?
  Do you often walk to school / go to school by bus...?
  The end
  Homework
  Homework
  1- Learn by heart all the new words 3- Ask about means of transport 2- Prepare new lesson : A closer look 1.
  Goodbye
  Thank you for join!
  Goodbye. See you again
  Avatar

  Tập 2 tiếng Anh 7. Chương trình mới Không biết ngượng

  Avatar

  Có Unit 9, unit 10, Unit11, Unit 12 không Violet.vn?

   

   

  Avatar

  Có hết rồi cô nhé! mời cô ghé thăm trang

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓