Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 18. Trai sông

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:21' 30-06-2015
  Dung lượng: 1.8 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 19: TRAI SÔNG I. HÌNH DANG CẤU TẠO
  1. Vỏ trai:
  1. Vá trai I. HÌNH DAÏNG, CAÁU TAÏO 1. Đầu vỏ 2. Đỉnh vỏ 3. Bản lề 4. Đuôi vỏ 5. Vòng tăng trưởng Vỏ trai gồm mấy mảnh? Chúng được gắn với nhau bằng gì? Trai mở đóng vỏ như thế nào? Gồm 2 mảnh gắn với nhau bởi bản lề. Dây chằng có tính đàn hồi cùng với 2 cơ khép vỏ:đóng mở vỏ. Vỏ trai:
  1. Vá trai Vá trai cã cÊu tao gåm nh÷ng líp nµo? Vá trai gåm ba líp: - Líp sõng - Líp ®¸ v«i - Líp xµ cõ Mài mặt ngoài vỏ trai ngửi thấy có mùi khét, vì sao? Vì phía ngoài là lớp sừng có thành phần giống tổ chức sừng ở động vật khác nên khi mài nóng cháy có mùi khét. 2. Cơ thể trai:
  2. C¬ thÓ trai Để mở vỏ trai quan sát bên trong cơ thể, phải làm gì? Phải luồn lưỡi dao vào qua khe vỏ cắt cơ khép vỏ trước và cơ khép vỏ sau. Trai chết thì vỏ mở; tại sao? Trai chết cơ khép vỏ chết.dây chằn bản lề trai có tính đàn hồi cao vỏ tự mở ra. X¸c ®Þnh tªn c¸c c¬ quan øng víi vÞ trÝ c¸c sè 1, 2 ... 11 cho phï hîp? Ảnh minh họa:
  tÊm miÖng CHỔ BÁM ¬ khÐp vá sau ¸o trai ch©n èng tho¸t mang èng hót lç miÖng c¬ khÐp vá trø¬c th©n vá Cơ thể trai:
  2. C¬ thÓ trai MÆt ngoµi ¸o trai cã t¸c dông g×? D­íi vá lµ ¸o trai, mÆt ngßai sinh ra líp vá ®¸ v«i. MÆt trong ¸o trai cã vai trß g×? MÆt trong ¸o t¹o thµnh khoang ¸o, lµ m«i tr­êng dinh d­ìng hai tÊm mang 2 bªn, phÝa trong lµ th©n trai, phÝa ngoµi lµ ch©n trai Quan s¸t c¬ thÓ trai c¸c em cã thÊy ®Çu trai ®©u kh«ng? II. DI CHUYỂN
  Di chuyển:
  Gi¶i thÝch c¬ chÕ di chuyÓn cña trai? Nhê sù thß ra thôt vµo cña ch©n h×nh l­ìi r×u kÕt hîp víi sù ®ãng më vá. II. Di chuyÓn Di chuyển:
  II. DI CHUYỂN Trai tự vệ bằng cách nào? Khi gặp nguy hiểm trai thu mình vào vỏ và ẩn dưới bùn III. DINH DƯỠNG
  Dinh dưỡng:
  III. Dinh d­ìng Dßng n­íc theo èng hót vµo khoang ¸o mang theo nh÷ng chÊt g× vµo miÖng vµ mang trai? Dinh dưỡng:
  Em cã nhËn xÐt g× vÒ kiÓu dinh d­ìng cña trai? Dinh d­ìng thô ®éng III. Dinh d­ìng IV. SINH SẢN
  Sơ đồ sinh sản:
  Nghiên cứu thông tin sgk tìm từ thích hợp điền vào vị trí tương ứng với các số trong sơ đồ sau? IV. SINH SẢN Sơ đồ sinh sản của trai:
  Sơ đồ sinh sản của trai CỦNG CỐ
  Câu 1:
  Câu 1: Vỏ trai cứng có tác dụng:
  a. Giúp trai vận chuyển trong nước.
  b. Giúp trai đào hang.
  c. Bảo vệ trai.
  d. Giúp trai lấy thức ăn.
  Câu 2:
  Câu 3:
  Câu 4:
  Câu 5:
  Câu 5: Trai sinh sản theo kiểu:
  a. Vô tính kiểu mọc chồi
  b. Hữu tính và thụ tinh ngoài
  c. Hữu tính và thụ tinh trong
  d. Vô tính kiểu phân đôi
  Câu 6:
  Câu 6: Những câu dưới đây là đúng hay sai? Viết chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống.
  1. Trai xếp vào ngành thân mềm vì có thân mềm không phân đốt.
  2. Cơ thể trai gồm 3 phần đầu trai, thân trai và chân trai.
  3. Trai di chuyển nhờ vỏ và nhờ chân rìu.
  4. Trai lấy thức ăn nhờ cơ chế lọc từ nước hút vào.
  5. Trai lưỡng tính.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓