Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:11' 22-06-2015
  Dung lượng: 32.8 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 27 TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA I. LỆNH TỔNG KHỞI NGHĨA ĐƯỢC BAN BỐ
  Hình ảnh:
  Hoàn cảnh:
  I. LỆNH TỔNG KHỞI NGHĨA ĐƯỢC BAN BỐ 1. Hoàn cảnh: * Thế giới: quân phát xít đã bị tiêu diệt: - Chiến tranh thế giới thứ hai đang tới những ngày cuối. - Châu Âu: Phát xít Đức đầu hàng quân Đồng minh (5/1945) - Châu Á: Phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng minh (8/1945) * Trong nước: - Nhật hoang mang lo sợ, dao động cực độ. Chủ trương của ta:
  2. Chủ trương của Đảng ta: - Hội nghị toàn quốc của Đảng đã họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) từ 14-15/8/1945, quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào. - Uỷ ban khởi nghĩa được thành lập và ra Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy. Bác Hồ và Cây đa Tân Trào:
  2. Chủ trương của Đảng ta: Quốc dân đại hội:
  3. Quốc dân đại hội: - Quốc dân đại hội họp ở Tân Trào (16/8/1945), tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân. - Quốc dân đại hội tán thành lệnh tổng khởi nghĩa của Đảng. - Thông qua 10 chính sách của Việt Minh. - Lập Uỷ ban Dân tộc giải phóng (Chính phủ Lâm thời sau này). - Sau đó Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền . - Chiều 16/8/1948, đồng chí Võ Nguyên Giáp dẫn đầu một đoàn quân về giải phóng thị xã Thái Nguyên. II. GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở HÀ NỘI
  Hình ảnh:
  II. GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở HÀ NỘI Không khí cách mạng:
  II. GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở HÀ NỘI * Không khí cách mạng ở Hà Nội rất sôi sục . - Quần chúng hăng hái gia nhập các tổ chức cứu quốc và tự vệ chiến đấu. - Việt Minh thẳng tay trừ khử bọn Việt gian thân Nhật. - Tối 15/8/1945, đội tuyên truyền giải phóng quân của Việt Minh đã diễn thuyết công khai, kêu gọi khởi nghĩa. - 16/8/1945, truyền đơn kêu gọi khởi nghĩa xuất hiện khắp nơi. - 19/8/1945, hàng chục vạn quần chúng kéo về quảng trường nhà hát lớn thành phố dự mít tinh do Việt Minh tổ chức. - Sau đó, cuộc mít tinh nhanh chóng biến thành biểu tình, tuần hành, thị uy, quần chúng chia nhau đi các ngả chiếm cơ quan của chính quyền bù nhìn. - Khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội (chiều 19/8/1945). III. GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CẢ NƯỚC
  Lược đồ:
  III. GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CẢ NƯỚC Giành chính quyền trong cả nước:
  III. GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CẢ NƯỚC - Từ đầu tháng 8/1945, không khí gấp rút khởi nghĩa lan rộng khắp cả nước. - Từ 14 - 18/8/1945, nhiều nơi đã khởi nghĩa giành chính quyền . - 4 tỉnh giành được chính quyền sớm nhất cả nước: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam (18/8/1945). - Hà Nội khởi nghĩa thắng lợi: 19/8/1945. - 23/8/1945, Huế khởi nghĩa thắng lợi. - 25/8/1945, Sài Gòn khởi nghĩa thắng lợi. - Từ 25 " 28/8/1945, các tỉnh còn lại ở Nam bộ giành chính quyền. - 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vị vua cuối cùng triều Nguyễn:
  Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập:
  IV. Ý NGHĨA LỊCH SỬ NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG CỦA CM THÁNG TÁM
  Thảo luận nhóm:
  - Thảo luận nhóm - Nhóm 1, 2: Em hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Tám 1945? - Nhóm 3, 4: Nguyên nhân nào dẫn tới sự thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945 Ý nghĩa lịch sử:
  IV. Ý NGHĨA LỊCH SỬ NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1. Ý nghĩa lịch sử: a. Trong nước: - Cách mạng tháng Tám thành công đã đập tan ách thống trị hơn 80 năm của thực dân Pháp và Phát xít Nhật. - Lật đổ chế độ phong kiến tồn tại dai dẳng hàng ngàn năm trên đất nước ta. - Nó mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – kỉ nguyên độc lập tự do. b. Quốc tế: - Đây là thắng lợi đầu tiên của một dân tộc nhược tiểu tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân. - Nó là nguồn cổ vũ lớn lao đối với ptrào giải phóng dân tộc trên thế giới. Nguyên nhân thắng lợi:
  IV. Ý NGHĨA LỊCH SỬ NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 2 . Nguyên nhân thắng lợi: - Dân tộc ta có truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm. - Khối đoàn kết dân tộc được tạo dựng đến mức cao nhất, thông qua Mặt trận Việt Minh. - Có sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối cách mạng đúng đắn, phương pháp cách mạng bạo lực chính trị và bạo lực vũ trang, kết hợp giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, từ khởi nghĩa từng phần tiến tới Tổng khởi nghĩa trong cả nước. - Cách mạng tháng Tám thành công nhanh chóng, ít đổ máu là nhờ có hoàn cảnh quốc tế thuận lợi. V. CỦNG CỐ, DẶN DÒ
  Câu 1:
  1. Trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám – 1945, có 4 tỉnh giành được chính quyền sớm nhất (18/8/1945). Đó là những tỉnh nào?
  A. Bắc Cạn, Hải Dương, Hà Tỉnh, Quảng Nam
  B. Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tỉnh, Quảng Nam
  C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tỉnh, Quảng Ngãi
  D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tỉnh, Quảng Nam
  Câu 2 :
  2. Lập niên biểu tiến trình Cách mạng tháng Tám: 5/1945 8/1945 14-15/8/1945 19/8/1945 23/8/1945 25/8/1945 2/9/1945 THỜI GIAN SỰ KIỆN LỊCH SỬ Hướng dẫn học:
  Hướng dẫn học ở nhà - Lµm bµi tËp 1 vµ 2 trang 95 SGK, t×m hiÓu thªm vÒ viÖc giµnh chÝnh quyÒn ë ®Þa ph­¬ng. - ChuÈn bÞ bµi 24 tr­íc. S­u tÇm c¸c t­ liÖu, tranh ¶nh cã liªn quan ®Õn Tæng khëi nghÜa th¸ng T¸m n¨m 1945. §ång thêi s­u tÇm t­ liÖu, tranh ¶nh t×nh h×nh ViÖt Nam nh÷ng n¨m ®Çu sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945. Phim tư liệu : Phim tư liệu về Cách mạng tháng Tám năm 1945
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓