Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:56' 30-06-2015
  Dung lượng: 1.8 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 30 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG
  Quan sát hình:
  I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG Quan sát Hình 29.1đ 29.6/ sgk tr 95,96; đọc kỹ thông tin của mỗi hình trong thời gian là 2 phút Thảo luận nhóm:
  Thảo luận nhóm:“Tìm ra các đặc điểm chung của ngành chân khớp”. (Ghi nội dung thảo luận nhóm vào vở bài tập). Đặc điểm chung:
  1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG - PhÇn phô ph©n ®èt, c¸c ®èt khíp ®éng víi nhau. - Cã vá kitin che chë bªn ngoµi vµ lµm chç b¸m cho c¬. - Sù ph¸t triÓn vµ t¨ng tr­ëng g¾n liÒn víi sù lét x¸c. Đặc điểm chung:
  - PhÇn phô ph©n ®èt, c¸c ®èt khíp ®éng víi nhau. - Cã vá kitin che chë bªn ngoµi vµ lµm chç b¸m cho c¬. - Sù ph¸t triÓn vµ t¨ng tr­ëng g¾n liÒn víi sù lét x¸c. I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG Đặc điểm chung:
  Trong số các đặc điểm của chân khớp thì đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phân bố rộng rãi của chúng? - Cã vá kitin Lµ bé x­¬ng ngoµi Chèng chÞu bay h¬i n­íc ThÝch nghi víi sèng ë trªn c¹n. - Ch©n ph©n ®èt, khíp ®éng lµm kh¶ n¨ng di chuyÓn ®­îc linh ho¹t vµ t¨ng c­êng. - Cã vá kitin che chë bªn ngoµi vµ lµm chç b¸m cho c¬. - Sù ph¸t triÓn vµ t¨ng tr­ëng g¾n liÒn víi sù lét x¸c. - PhÇn phô ph©n ®èt, c¸c ®èt khíp ®éng víi nhau. I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG II. SỰ ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP
  Thảo luận nhóm:
  Th¶o luËn nhãm thèng nhÊt ý kiÕn hoµn thµnh phiÕu häc tËp (§¸nh dÊu () vµ ghi theo yªu cÇu b¶ng 1) II. SỰ ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP Thảo luận nhóm:
  2 2 ®«i 5 2 4 3 1 ®«i 3 (2®«i) Qua bµi tËp trªn em cã nhËn xÐt g× vÒ sù ®a d¹ng cña ngµnh ch©n khíp. 1. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống.:
  Ch¨m sãc thÕ hÖ sau. 8 §ùc c¸i nhËn biÕt nhau b»ng tÝn hiÖu. 7 Ch¨n nu«i ®éng vËt kh¸c. 6 Sèng thµnh x· héi 5 Céng sinh ®Ó tån t¹i 4 DÖt l­íi bÉy måi 3 Dù tr÷ thøc ¨n 2 Tù vÖ, tÊn c«ng. 1 Ong mËt KiÕn Ve sÇu NhÖn T«m ë nhê T«m C¸c tËp tÝnh chÝnh. STT 1. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống. Thảo luận nhóm hoàn thành bảng sau (đánh dấu V vào ô trống ở bảng sau): 2. Đa dạng về tập tính.:
  II. SỰ ĐA DẠNG Ở HCHÂN KHỚP 1. Đa dạng vị cấu tạo và môi trường sống. - Ch©n khíp cã cÊu t¹o ®a d¹ng,m«i tr­êng sèng rÊt ®a d¹ng, sèng ë (n­íc,n¬i Èm,c¹n..) 2. Đa dạng về tập tính. - Ch©n khíp rÊt ®a d¹ng vÒ tËp tÝnh, mçi loµi cã mét tËp tÝnh riªng. Đặc điểm cấu tạo:
  Đặc điểm cấu tạo nào khiến chân khớp đa dạng về: Tập tính và về môi trường sống? - C¸c phÇn phô cã cÊu t¹o thÝch nghi víi tõng m«i tr­êng sèng ë n­íc: ch©n b¬i. ë c¹n: ch©n bß. ë trong ®Êt: ch©n ®µo bíi. PhÇn phô miÖng còng thÝch nghi víi nhiÒu lo¹i thøc ¨n kh¸c nhau §Æc ®iÓm hÖ thÇn kinh vµ gi¸c quan ph¸t triÓn lµ c¬ së ®Ó hoµn thiÖn c¸c tËp tÝnh phong phó ë s©u bä. III. VAI TRÒ THỰC TIỄN
  Bảng bài tập:
  Trao đổi nhóm hoàn thành bảng 3 trong VBT/tr 67 và nêu rõ mặt có lợi và có hại.(Ghi kết quả thảo luận nhóm vào phiếu học tập). Thùc phÈm Lµm gi¶m tèc ®é cña c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng thuû. B¾t s©u bä cã h¹i Hót m¸u ®éng vËt ký sinh. Thô phÊn cho hoa H¹i c©y (s©u non ¨n l¸) Cho mËt ong, thô phÊn cho hoa G©y bªnh truyÒn nhiÔm III. VAI TRÒ THỰC TIỄN Trong số ba lớp của chân khớp thì lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất, cho vd Vai trò thực tiễn:
  III. VAI TRÒ THỰC TIỄN Cã lîi: Cung cÊp thùc phÈm Lµm thuèc ch÷a bÖnh. Thô phÊn cho c©y trång. Lµm thøc ¨n cho ®éng vËt kh¸c. lµm s¹ch m«i tr­êng. Cã h¹i: Lµm h¹i c©y trång vµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp Lµm h¹i tµu thuyÒn vµ ®å gç Lµ vËt trung gian truyÒn bÖnh CỦNG CỐ
  Câu 1:
  Câu 1: Đặc điểm chung của ngành chân khớp:
  A: Có vỏ kitin.
  B. Có vỏ kitin, phần phụ phân đốt.
  C: Có vỏ bằng kitin, phần phụ phân đốt khớp động, lớn lên nhờ lột xác.
  D: Phần phụ phân đốt các đốt khớp động với nhau, có vỏ kitin.
  Câu 2:
  Câu 3:
  Câu 3: Đặc điểm nào ảnh hưởng đến sự phân bố rộng rãi của ngành chân khớp?
  A: Có vỏ kitin, chân phân đốt khớp động.
  B: Chân phân hoá thích nghi với đời sống.
  C: Hệ thần kinh rất phát triển.
  D: Cơ quan miệng gồm nhiều phần phụ tham gia
  Câu 4:
  Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓