Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 43. Cấu tạo trong của chim bồ câu

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:31' 30-06-2015
  Dung lượng: 900.1 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 44 CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU kiểm tra bài cũ:
  KiÓm tra bµi cò Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ngoµi cña chim bå c©u thÝch nghi víi ®êi sèng bay l­în? Th©n h×nh thoi (gi¶m søc c¶n kh«ng khÝ khi bay) - Chi tr­íc biÕn thµnh c¸nh ( qu¹t giã, c¶n kh«ng khÝ khi h¹ c¸nh) - L«ng èng cã c¸c sîi l«ng lµm thµnh phiÕn máng(gióp cho c¸nh chim khi dang ra t¹o nªn mét diÖn tÝch réng) - Má sõng( lµm cho ®Çu nhÑ) I. CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG
  1. Tiêu hóa:
  Quan sát tranh vẽ cho biết: Tiêu hóa chim bồ câu gồm những thành phần nào? Đặc điểm nào hoàn chỉnh hơn so với bò sát? Sự hoàn thiện này có ý nghĩa như thế nào trong đời sống chim bồ câu? Thực quản Diều Dạ dày tuyến Dạ dày cơ Ruột Gan Tụy I. CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG 1. Tiêu hóa 2. Tuần hoàn:
  1. Tiªu ho¸: HÖ tiªu ho¸ cã cÊu t¹o hoµn chØnh h¬n bß s¸t nªn cã tèc ®é tiªu ho¸ cao h¬n 2. TuÇn hoµn: Em h·y cho biÕt: - CÊu t¹o tim cña chim bå c©u. Th¶o luËn nhãm => tr¶ lêi c©u hái - Tim cña chim bå c©u cã g× kh¸c so víi tim th»n l»n. ý nghÜa cña sù kh¸c nhau ®ã? I. CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG Tuần hoàn:
  -Tim chim bồ câu có gì khác so với tim của thằn lằn? Nêu ý nghĩa của sự khác nhau đó. Tên động vật Đặc điểm của tim Vách ngăn tâm thất hoàn chỉnh Vách hụt ngăn tâm thất 3 4 Đỏ tươi Máu pha Sơ đồ hệ tuần hoàn:
  Quan sát tranh; đối chiếu Hình 43.1 SGK xác định các ngăn tim và vòng tuần hoàn. Tâm nhĩ trái Tâm thất trái Tâm nhĩ phải Tâm thất phải Vòng tuần hoàn nhỏ Vòng tuần hoàn lớn 3. Hô hấp:
  1. Tiªu ho¸: HÖ tiªu ho¸ cã cÊu t¹o hoµn chØnh h¬n bß s¸t nªn cã tèc ®é tiªu ho¸ cao h¬n 2. TuÇn hoµn: - Tim 4 ng¨n, 2 vßng tuÇn hoµn. 3. H« hÊp: H×nh 43.2 – S¬ ®å hÖ h« hÊp 1- KhÝ qu¶n 2- Phæi 3- C¸c tói khÝ bông 4- C¸c tói khÝ ngùc - M¸u nu«i c¬ thÓ giµu «xi (m¸u ®á t­¬i) I. CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG Thảo luận nhóm:
  Th¶o luËn nhãm => tr¶ lêi c©u hái 1. So s¸nh h« hÊp cña chim bå c©u víi th»n l»n? 2. Vai trß cña tói khÝ? Phæi cã nhiÒu v¸ch ng¨n. Phæi gåm mét hÖ thèng èng khÝ dµy ®Æc gåm 9 tói khÝ => bÒ mÆt T§K rÊt réng. Sù th«ng khÝ nhê ho¹t ®éng cña c¸c c¬ liªn s­ên Sù th«ng khÝ do => sù co gi·n cña tói khÝ (khi bay) => Sù thay ®æi thÓ tÝch lång ngùc (khi ®Ëu) * Vai trß cña tói khÝ: - Gãp phÇn th«ng khÝ ë phæi, gi¶m khèi l­îng riªng, gi¶m ma s¸t néi quan khi bay, ®iÒu hoµ th©n nhiÖt. Hô hấp:
  1. Tiªu ho¸: HÖ tiªu ho¸ cã cÊu t¹o hoµn chØnh h¬n bß s¸t nªn cã tèc ®é tiªu ho¸ cao h¬n 2. TuÇn hoµn: - Tim 4 ng¨n, 2 vßng tuÇn hoµn. 3. H« hÊp: - M¸u nu«i c¬ thÓ giµu «xi (m¸u ®á t­¬i) I. CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG Khi ®Ëu - do phæi Khi bay - do ho¹t ®éng tói khÝ Trao ®æi khÝ: - Mét sè èng khÝ th«ng víi tói khÝ => BÒ mÆt trao ®æi khÝ réng - Phæi cã m¹ng èng khÝ 4. Bài tiết và sinh dục:
  4. Bµi tiÕt vµ sinh dôc: Nghiªn cøu th«ng tin SGK – Th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái - Nªu ®Æc ®iÓm hÖ bµi tiÕt vµ hÖ sinh dôc cña chim? - Nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo thÝch nghi víi sù bay? Bài tiết và sinh dục:
  - Phæi cã m¹ng èng khÝ - Mét sè èng khÝ th«ng víi tói khÝ => BÒ mÆt trao ®æi khÝ réng Trao ®æi khÝ: Khi bay - do ho¹t ®éng tói khÝ Khi ®Ëu - do phæi 4. Bµi tiÕt vµ sinh dôc: I. CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG - M¸u nu«i c¬ thÓ giµu «xi (m¸u ®á t­¬i) 3. H« hÊp: - Tim 4 ng¨n, 2 vßng tuÇn hoµn. 2. TuÇn hoµn: HÖ tiªu ho¸ cã cÊu t¹o hoµn chØnh h¬n bß s¸t nªn cã tèc ®é tiªu ho¸ cao h¬n 1. Tiªu ho¸: Bµi tiÕt: ThËn sau, kh«ng cã bãng ®¸i => n­íc tiÓu th¶i ra ngoµi cïng ph©n. Sinh dôc: Con ®ùc cã mét ®«i tinh hoµn, con c¸i buång trøng tr¸i ph¸t triÓn. Thụ tinh trong II. THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
  Sơ đồ cấu tạo bộ não chim bồ câu:
  Não trước Não giữa Tiểu não Hành tủy Tuỷ sống Quan sát não chim nêu tên các phần của bộ não. Kết luận:
  So s¸nh bé n·o chim víi bß s¸t KÕt luËn - Bé n·o ph¸t triÓn: N·o tr­íc lín Tiểu não (não sau) phát triển có nhiều nếp nhăn N·o gi÷a cã 2 thuú thÞ gi¸c - Gi¸c quan: M¾t tinh, cã mÝ thø 3 máng Tai: cã èng tai ngoµi Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓