Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 12. Sống và làm việc có kế hoạch

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:04' 17-06-2015
  Dung lượng: 1.8 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  Trang bìa:
  TIẾT 19 SỐNG VÀ LÀM VIỆC CÓ KẾ HOẠCH Tiết 1 I. TÌM HIỂU THÔNG TIN
  Thông tin:
  I. Tìm hiểu thông tin: Lịch làm việc của Nguyễn Hải Bình. Kế hoạch của Hải Bình:
  Kế hoạch làm việc tuần của bạn Hải Bình Thảo luận nhóm:
  THẢO LUẬN NHÓM - Nhóm 1: Em có nhận xét gì về nội dung lịch làm việc hàng ngày trong tuần của bạn Nguyễn Hải Bình, làm việc gì? Kế hoạch hợp lí chưa. - Nhóm 2: Em có nhận xét gì về tính cách của bạn Hải Bình. - Nhóm 3: Em thử dự đoán xem với cách làm việc theo kế hoạch như Hải Bình thì sẽ đem lại kết quả gì? - Nhóm 4: Tại sao phải làm việc có kế hoạch? Nếu làm việc không có kế hoạch thì có lợi, có hại gì? Đáp án 1:
  - Nội dung của kế hoạch là học tập, tự học, vui chơi, giải trí, giúp gia đình. - Kế hoạch chưa hợp lí như: lao động giúp gia đình quá ít, xem ti vi quá nhiều, thiếu thời gian ăn, ngủ, thể dục. Nhóm 1: Em có nhận xét gì về nội dung lịch làm việc hàng ngày trong tuần của bạn Nguyễn Hải Bình, làm việc gì? Kế hoạch hợp lí chưa. Đáp án 2:
  Nhóm 2: Em có nhận xét gì về tính cách của bạn Hải Bình. - Bình có ý thức tự giác, tự chủ cao. - Chủ động làm việc có kế hoạch, không cần ai nhắc nhở Đáp án 3:
  Nhóm 3: Em thử dự đoán xem với cách làm việc theo kế hoạch như Hải Bình thì sẽ đem lại kết quả gì? - Chủ động trong công việc. - Không lảng phí thời gian. - Hoàn thành công việc đến nơi đến chốn và có hiệu quả, không bỏ sót công việc. Đáp án 4:
  Nhóm 4: Tại sao phải làm việc có kế hoạch? Nếu làm việc không có kế hoạch thì có lợi, có hại gì? * Làm việc có kế hoạch có lợi: - Rèn luyện ý chí nghị lực. - Rèn luyện tính kỉ luật, kiên trì. - Kết quả học tập tốt. - Cha mẹ, thầy cô yêu quí. * Làm việc không có kế hoạch sẽ có hại như: - Dẫn đến hiệu quả chất lượng không cao. - Kết quả học tập kém. - Không hoàn thành công việc. Kế hoạch của Vân Anh:
  Kế hoạch làm việc tuần của Vân Anh So sánh:
  So s¸nh kÕ ho¹ch cña H¶i B×nh vµ V©n Anh? * Gièng nhau: - C¶ hai b¶n kÕ ho¹ch ®· nªu ®­îc néi dung häc tËp, nghØ ng¬i vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. - C¶ hai b¶n kÕ ho¹ch cßn thiÕu ngµy míi chØ cã thø => NhÇm lÞch. - C¶ hai b¶n kÕ ho¹ch cßn qu¸ dµi, khã nhí. * Kh¸c nhau: - KÕ ho¹ch cña V©n Anh c©n ®èi, hîp lÝ, toµn diÖn, ®Çy ®ñ, cô thÓ, chi tiÕt h¬n. (cô thÓ vÒ mÆt thêi gian, néi dung c«ng viÖc c©n ®èi thÓ hiÖn mét quy tr×nh ho¹t ®éng) - KÕ ho¹ch cña H¶i B×nh cßn thiÕu thêi gian hµng ngµy, ch­a lao ®éng gióp ®ì gia ®×nh, xem ti vi cßn h¬i nhiÒu… Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký:
  ThÇy gi¸o NguyÔn Ngäc KÝ mét tÊm g­¬ng sèng vµ lµm viÖc cã kÕ ho¹ch . DẶN DÒ
  Dặn dò:
  Các em về nhà học bài cũ và tìm hiểu phần nội dung bài học. Xem các bài tập còn lại ở SGK trang 38 Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓