Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Review 2

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 17h:11' 19-12-2018
  Dung lượng: 2.9 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  REVIEW 2 (1 - 5)
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Review 2 (1 - 5)
  Ảnh
  WRAM-UP
  Objectives
  Ảnh
  Objectives
  * At the end of this review Unit, students will be able to: - Revise the topics, language competences, sentence patterns, vocabulary and phonics they have learnt from Units 6 - 10 - Do the tasks to consolidate the language knowledge - Improve all skills they have learnt in the focused units.
  Revision
  Ảnh
  Revision
  Unit 6. Wheres your school?
  Unit 7. What do you like doing?
  Unit 8. What subjects do you have today?
  Unit 9. What are they doing?
  Unit 10. Where were you yesterday?
  ACTIVITIES
  1. Listen and tick.
  Ảnh
  1. Listen and tick.
  - Number 1
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  - Number 2
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  - Number 3
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  - Number 4
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  *Audio script 1, 2
  Hình vẽ
  1. Quan: What's the name of your school, Daisy? Daisy: Nguyen Trai Primary School. Quan: Where is it? Daisy: It's in Nguyen Trai Street. 2. Miss Hien: Hello, Class. Class: Hello, Miss Hien. Miss Hien: What day is it today? Class: It's Thursday. Miss Hien: That's right! Let's start our lesson.
  Hình vẽ
  *Audio script 3, 4
  Hình vẽ
  3. Mai: What day is it today, Nam? Nam: It's Tuesday. Mai: What subjects do you have today? Nam: I have Maths, Music and English. 4. Quan: Where's Nam? Mai: He's in the classroom. Quan: What's he doing? Mai: I think he's reading a book.
  Hình vẽ
  2. Read and circle.
  Hình vẽ
  2. Read and circle.
  Hi. My name is Peter. I study at Oxford Primary School. It is in Oxford Street, London. I go to school from Monday to Friday. At school, I have English, Maths, Science, Music, Art, PE and IT. Music is my favourite subject. It was Saturday yesterday. I was at home. In the morning, I played games with my friends on the Internet. In the afternoon, I played football. In the evening, I watched TV. I went to bed early.
  - Number 1
  Hình vẽ
  Bài tập trắc nghiệm
  1. Peter studies at ________ School.
  a. Oxford Primary
  b. Oxford
  c. London
  Hình vẽ
  - Number 2
  Hình vẽ
  Bài tập trắc nghiệm
  2. His favourite subject is _________.
  a. Maths
  b. Music
  c. Science
  Hình vẽ
  - Number 3
  Hình vẽ
  Bài tập trắc nghiệm
  3. Yesterday morning, he _________ with his friends on the Internet.
  a. played games
  b. chatted
  c. watched a video
  Hình vẽ
  - Number 4
  Hình vẽ
  Bài tập trắc nghiệm
  4. Yesterday evening, he __________.
  a. played football
  b. listened to music
  c. watched TV
  Hình vẽ
  3. Read and match.
  Hình vẽ
  3. Read and match.
  Hình vẽ
  1. What do you like doing?
  2. What subjects do you have today?
  3. When do you have Music?
  4. Where were you yesterday?
  5. What did you do?
  a. I have it on Mondays.
  b. I was at home.
  c. I watched TV and played badminton.
  d. I like reading.
  e. I have Vietnamese, Maths and English.
  - Matching
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  1. What do you like doing?
  2. What subjects do you have today?
  3. When do you have Music?
  4. Where were you yesterday?
  5. What did you do?
  a. I have it on Mondays.
  b. I was at home.
  c. I watched TV and played badminton.
  d. I like reading.
  e. I have Vietnamese, Maths and English.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  4. Look and write.
  4. Look and write.
  Ảnh
  1. A: Where is the school?
  B: ____________________.
  Ảnh
  2. A: What subjects do you have today?
  B: ____________________.
  Ảnh
  3. A: What are they doing?
  B: He’s __________________. She’s _________________.
  Ảnh
  4. A: Where were they yesterday?
  B: ____________________.
  A: What did they do?
  B: ____________________.
  - Write to complete the sentences
  Ảnh
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  1. A: Where is the school? B: ||It's in Binh Minh Village||. 2. A: What subjects do you have today? B: ||We have English, Science, Vietnamese and Maths||.
  Hình vẽ
  - Write to complete the sentences
  Ảnh
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  3. 4. A: What are they doing? A: Where were they yesterday? B: He’s ||playing basketball||. B: ||They were on the beach||. She’s ||listening to music||. A: What did they do? B: ||They played football||.
  Hình vẽ
  5. Let's write.
  Hình vẽ
  5. Let's write.
  It’s break time at school and the pupils are doing different things. A girl is (1) ________________________. Some boys are (2) ________________________ in the classroom. Some girls are (3) ________________________ in the playground. Our teacher is in her office. She is (4) ________________________.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  - Write to complete the text
  Bài tập kéo thả chữ
  It’s break time at school and the pupils are doing different things. A girl is (1) ||listening to music ||. Some boys are (2) ||playing chess|| in the classroom. Some girls are (3) ||skipping rope|| in the playground. Our teacher is in her office. She is (4) ||reading a book||.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  THE END
  Homework
  -
  - Practice more and do more exercise in work book. - Review all knowledge - Prepare next lesson: Short story - Cat and Mouse 2
  Ảnh
  The end
  Ảnh
  Goodbye. See you later!
  Thank for listening
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓