Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 14. Ôn tập văn bản biểu cảm

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:46' 23-06-2015
  Dung lượng: 778.9 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 62 ÔN TẬP VĂN BIỂU CẢM I. Ôn tập lý thuyết văn biểu cảm
  Khái niệm, đặc điểm:
  I. ¤n tËp lý thuyÕt v¨n biÓu c¶m 1. Kh¸i niÖm - Lµ kiÓu v¨n b¶n bµy tá th¸i ®é, t×nh c¶m vµ sù ®¸nh gi¸ cña con ng­êi ®èi víi thiªn nhiªn vµ cuéc sèng. 2. §Æc ®iÓm cña v¨n biÓu c¶m - Mçi bµi v¨n biÓu c¶m tËp trung biÓu ®¹t mét t×nh c¶m chñ yÕu. - C¸ch biÓu c¶m: trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp. Biểu cảm trực tiếp:
  *BiÓu c¶m trùc tiÕp: Trùc tiÕp thæ lé nh÷ng nçi niÒm, c¶m xóc trong lßng b»ng nh÷ng c©u hái tu tõ, lêi than nh­: Hìi ¬i, «i… VÝ dô: ¤i! c« gi¸o tèt cña em, kh«ng, ch¼ng bao giê, ch¼ng bao giê em l¹i quªn ®­îc c«! Sau nµy khi em ®· lín, em vÉn nhí ®Õn c«, vµ em sÏ t×m gÆp c« gi÷a mét ®¸m häc trß nhá. Mçi lÇn ®i ngang qua mét tr­êng häc vµ nghe thÊy tiÕng mét c« gi¸o gi¶ng bµi , em sÏ t­êng chõng nghe thÊy tiÕng nãi cña c« => Ng­êi x­ng “em” ®ang bµy tá c¶m xóc cña m×nh ®èi víi c« gi¸o qua nh÷ng lêi ngîi ca, høa hÑn trong t×nh huèng t­ëng t­îng. Biểu cảm gián tiếp:
  * BiÓu c¶m gi¸n tiÕp: Lµ c¸ch biÓu hiÖn t×nh c¶m, c¶m xóc th«ng qua nh÷ng h×nh ¶nh cã ý nghÜa Èn dô, t­îng tr­ng, qua miªu t¶ mét phong c¶nh, kÓ mét c©u chuyÖn hay ngîi ra mét suy nghÜ, liªn t­ëng nµo ®ã mµ kh«ng gäi th¼ng c¶m xóc Êy ra VÝ dô: C©u ca dao: “Th©n em nh­ chÏn lóa ®ßng ®ßng PhÊt ph¬ d­íi ngän n¾ng hång ban mai” ®· thÓ hiÖn c¶m xóc h¹nh phóc cña t¸c gi¶, mét ng­êi ®ang c¶m thÊy m×nh nh­ chÏn lóa ®ßng ®ßng ®­îc ph¬i m×nh tù do d­íi ¸nh n¾ng ban mai Êm ¸p. Cách lập ý của bài văn biểu cảm:
  3. C¸ch lËp ý cña v¨n biÓu c¶m - Bµi v¨n biÓu c¶m th­êng cã bè côc 3 phÇn - T×nh c¶m trong v¨n biÓu c¶m: râ rµng ch©n thùc, trong s¸ng Liªn hÖ hiÖn t¹i víi t­¬ng lai. Håi t­ëng qu¸ khø vµ suy nghÜ vÒ hiÖn t¹i. T­ëng t­îng t×nh huèng, høa hÑn mong ­íc. Quan s¸t, suy ngÉm. 4. YÕu tè tù sù miªu t¶ trong v¨n biÓu c¶m II. Luyện tập
  Bài 1:
  II. LuyÖn tËp Bµi 1: §äc ®o¹n v¨n vµ tr¶ lêi c©u hái “ MÑ ¬i!Con khæ qu¸ mÑ ¬i!Sao mÑ ®i l©u thÕ? M·i kh«ng vÒ!Ng­êi ta ®¸nh con v× con d¸m c­íp l¹i ®å ch¬i cña con mµ con ng­êi ta gi»ng lÊy. Ng­êi ta l¹i cßn chöi con, chöi c¶ mÑ n÷a! MÑ xa con mÑ cã biÕt kh«ng?( Nguyªn Hång) - §o¹n v¨n biÓu ®¹t t×nh c¶m g×? - T×nh c¶m c« ®¬n cña ng­êi con, cÇu mong sù gióp ®ì vµ th«ng c¶m. - C¸ch biÓu hiÖn t×nh c¶m? - C¸ch biÓu c¶m:Trùc tiÕp qua lêi tiÕng kªu, lêi than, c©u hái biÓu c¶m. Bài 2:
  Bµi tËp 2. NhËn xÐt c¸ch biÓu c¶m cña ®o¹n v¨n ? Ph­îng cø në. Ph­îng cø r¬i. Bao giê còng cã hoa ph­îng r¬i, bao giê còng cã hoa ph­îng në. NghØ hÌ ®· ®Õn. Häc sinh söa so¹n vÒ nhµ. Nhµ ch­a vÒ, c¸i vui gia ®ình ®©u ch¶ thÊy, chØ thÊy xa tr­êng, rêi b¹n, buån xiÕt bao!… …! Hoa ph­îng r¬i, r¬i!...Hoa ph­îng m­a. Hoa ph­îng khãc. Tr­êng tÎ ng¾t, kh«ng tiÕng trèng, kh«ng tiÕng ng­êi. Hoa ph­îng m¬, hoa ph­îng nhí. Ba th¸ng trêi ®»ng ®½ng. Hoa ph­îng ®Ñp víi ai khi häc sinh ®· nghØ c¶ råi! => BiÓu c¶m trùc tiÕp ®an xen víi biÓu c¶m gi¸n tiÕp. Bài 3:
  Bµi 3: C¶m nghÜ vÒ mïa xu©n 1. T×m hiÓu ®Ò - KiÓu bµi: Ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ mét ®èi t­îng - §èi t­îng biÓu c¶m: Mïa xu©n - Yªu cÇu: Bµy tá th¸i ®é, t×nh c¶m vµ sù ®¸nh gi¸ ®èi víi mïa xu©n - C¸ch biÓu c¶m: Trùc tiÕp, gi¸n tiÕp 2: T×m ý * C¶m nhËn chung cña mïa xu©n: Lµ mïa ®Çu tiªn trong n¨m b¾t ®Çu cho mét mïa Êm ¸p, sinh s«i nÈy në cña mu«n loµi * §Æc tr­ng cña mïa xu©n: TiÕt trêi, kh«ng khÝ, c¶nh vËt, loµi vËt, c¸c lÔ héi, con ng­êi ngµy xu©n * Vai trß cña mïa xu©n ®èi víi con ng­êi * KØ niÖm víi mïa xu©n 3: ViÕt bµi: ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n biÓu c¶m chung vÒ mïa xu©n. Yêu cầu:
  * Yªu cÇu: H×nh thøc: §o¹n v¨n mét phÇn cña v¨n b¶n, c¸c c©u ph¶i liªn kÕt víi nhau cïng thÓ hiÖn chñ ®Ò Néi dung biÓu ®¹t trän vÑn mét ý C¸ch tr×nh bµy ®o¹n v¨n: DiÔn dÞch hoÆc quy n¹p, song hµnh… Đoạn văn: Đoạn văn biểu cảm về mùa xuân
  Em yªu mïa xu©n cã ph¶i v× nghe thÊy rao rùc nhùa sèng trong cµnh mai, chåi mËn ë ngoµi v­ên? Chµng trai kia yªu mïa xu©n, ph¶i ch¨ng lµ t¹i lóc ®«i mïa giao tiÔn nhau. Chµng t­ëng nh­ ®åi nói chuyÓn m×nh, s«ng hå rung ®éng trong cuéc ®æi thaycña ®êi ng­êi? B¶o nßng ­? Kh«ng.B¶o rÐt ­? Kh«ng. Thêi tiÕt lóc ®ã k× l¹ l¾m: RÐt vÉn cßn v­¬ng trªn ngän xoan ®µo, nh­ng ®Êt ë ngoµi v­ên kh« r¸o, s¹ch bong, mÞn mµng nh­ thÓ ®Êt rõng §µ L¹t sau mét ®ªm s­¬ng, vµ qua nh÷ng kÏ l¸ chßm c©y, cã nh÷ng b«ng hoa n¾ng rung rinh trong bÓ n­íc? §ªm xanh biªng biÕc, tuy cã m­a d©y, nh­ng nh×n lªn thÊy râ tõng c¸nh SÕu bay. VÒ khuya, Trê× vÉn rÐt mét c¸ch t×nh tø nªn th¬:mÆc dÇu vÉn ph¶i ®¾p ch¨n b«ng, nh­ng ban ngµy kh«ng cÇn ph¶i mÆc ¸o Êm nh­ håi cuèi ch¹p. Dặn dò:
  H­íng dÉn vÒ nhµ N¾m néi dung bµi Hoµn thiÖn bµi viÕt cho ®Ò bµi : C¶m nghÜ mïa xu©n Học bài, soạn bài “Mùa xuân của tôi”. Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓