Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 12. Ôn dịch, thuốc lá

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Ngô Văn Chinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:19' 29-06-2015
  Dung lượng: 829.8 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  Trang bìa:
  TIẾT 45. ÔN DỊCH THUỐC LÁ I. TÁC GIẢ, TÁC PHẨM
  Tác giả tác phẩm:
  1. T¸c gi¶: B¸c sÜ NguyÔn Kh¾c ViÖn lµ nhµ ho¹t ®éng v¨n ho¸ - x· héi næi tiÕng. 2: T¸c phÈm - TrÝch “ Tõ thuèc l¸ ®Õn ma tuý - BÖnh nghiÖn” Em h·y x¸c ®Þnh kiÓu v¨n b¶n vµ ph­¬ng thøc biÓu ®¹t? - KiÓu v¨n b¶n: NhËt dông - thuyÕt minh mét vÊn ®Ò khoa häc – x· héi. V¨n b¶n thuyÕt minh vÒ vÊn ®Ò g×? - Chñ ®Ò: ThuyÕt minh vÒ t¸c h¹i cña thuèc l¸ ®Ó b¹n ®äc nhËn thøc vµ biÕt c¸ch ®Ò phßng I. TÁC GIẢ, TÁC PHẨM: II. TÌM HIỂU CHUNG
  Tìm hiểu chung:
  1. §äc 2. T×m hiÓu chó thÝch: II. TÌM HIỂU CHUNG: ÔN DỊCH: Chỉ chung các loại bệnh nguy hiểm, lây lan rộng làm chết người hàng loạt trong một thời gian nhất định. Từ này thường dùng làm tiếng chửi rủa (như : Đồ ôn dịch!) 3. ý nghĩa nhan đề . Em có nhận xét gì về cách dùng dấu phẩy trong nhan đề? Cho biết ý nghĩa tên gọi của văn bản. Dấu phẩy nhằm nhấn mạnh sắc thái biểu cảm vừa căm tức, vừa ghê tởm - Thuốc lá là một ôn dịch. - Tỏ thái độ nguyền rủa, căm tức dịch bệnh này. 4. Bố cục: Gồm 3 phần: - Phần 1: Từ đầu ...nặng hơn cả AIDS: Thông báo về nạn dịch thuốc lá. - Phần 2: “ Ngày trước... phạm pháp”: Tác hại của thuốc lá. - Phần3: Phần còn lại: Kiến nghị chống thuốc lá. III. ĐỌC - TÌM HIỂU VĂN BẢN.
  1. Thông báo về nạn dịch thuốc lá:
  1. Th«ng b¸o vÒ n¹n dÞch thuèc l¸: Nh÷ng tin tøc nµo ®­îc th«ng b¸o trong phÇn më ®Çu cña v¨n b¶n? Trong ®ã th«ng tin nµo ®­îc nªu thµnh chñ ®Ò cho v¨n b¶n nµy? - Cã nh÷ng «n dÞch míi xuÊt hiÖn vµo cuèi thÕ kØ nµy, ®Æc biÖt lµ n¹n AIDS vµ «n dÞch thuèc l¸ - Th«ng tin chñ ®Ò: ¤n dÞch thuèc l¸ ®ang ®e do¹ søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng loµi ng­êi. ¤n dÞch thuèc l¸ ®­îc so s¸nh víi n¹n dÞch nµo? So s¸nh nh­ vËy ®· mang l¹i t¸c dông g×? - ¤n dÞch thuèc l¸ ®e do¹ søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng loµi ng­êi nÆng h¬n c¶ AIDS . - So s¸nh, ®èi chiÕu. Nªu vÊn ®Ò theo lèi t¨ng cÊp => NhÊn m¹nh tÝnh chÊt nghiªm träng cña «n dÞch thuèc l¸. III. ĐỌC - TÌM HIỂU VĂN BẢN. Nh÷ng tin tøc nµo ®­îc th«ng b¸o trong phÇn më ®Çu cña v¨n b¶n? Trong ®ã th«ng tin nµo ®­îc nªu thµnh chñ ®Ò cho v¨n b¶n nµy? 2. Tác hại của thuốc lá::
  2. T¸c h¹i cña thuèc l¸: T¸c h¹i cña thuèc l¸ ®­îc thuyÕt minh trªn nh÷ng ph­¬ng diÖn nµo? III. ĐỌC - TÌM HIỂU VĂN BẢN. Tác hại của thuốc lá::
  T¸c gi¶ cã dông ý g× khi dÉn lêi cña TrÇn H­ng §¹o tr­íc khi nªu lªn nh÷ng t¸c h¹i cña thuèc l¸? T¸c gi¶ m­în lêi ng­êi x­a bµn vÒ binh ph¸p ®Ó nhÊn m¹nh møc ®é nguy hiÓm cña thuèc l¸. H×nh ¶nh “t»m ¨n d©u” ®· cho thÊy c¸ch thuèc l¸ ¶nh h­ëng tíi søc kháe con ng­êi nh­ thÕ nµo? “ NÕu giÆc ®¸nh nh­ vò b·o th× kh«ng ®¸ng sî, ®¸ng sî lµ giÆc gÆm nhÊm nh­ t»m ¨n d©u ” (TrÇn H­ng §¹o ) . So s¸nh t­¬ng ®ång: T¸c dông: NhÊn m¹nh khãi thuèc l¸ lµ thø giÆc gÆm nhÊm v« h×nh, huû ho¹i c¬ thÓ dÇn dÇn -> v« cïng nguy hiÓm T»m Khãi thuèc l¸ D©u søc khoÎ con ng­êi III. ĐỌC - TÌM HIỂU VĂN BẢN. 2. T¸c h¹i cña thuèc l¸: a. Với sức khỏe cá nhân người hút thuốc:
  H·y kÓ tªn mét sè chÊt ®éc cã trong khãi thuèc l¸ mµ em biÕt? a. Víi søc kháe c¸ nh©n ng­êi hót: Thµnh phÇn hãa häc cña khãi thuèc l¸: H¬n 4000 chÊt ho¸ häc víi 200 chÊt ®éc, tiªu biÓu lµ H¾c Ýn ¤ xit cac bon Ni – c« – tin Benzopyrenne C¸c chÊt ®éc ®ã g©y ra bÖnh g×? H¾c Ýn -> Ho hen, viªm phÕ qu¶n -> Ung th­ vßm häng, phæi ¤- xÝt C¸c- bon -> Søc khoÎ sót kÐm Ni- c«- tin -> HuyÕt ¸p cao, t¾c ®éng m¹ch, nhåi m¸u c¬ tim 2. T¸c h¹i cña thuèc l¸: III. ĐỌC - TÌM HIỂU VĂN BẢN. Với sức khỏe cá nhân người hút thuốc:
  “…Ta ®Õn viÖn nghiªn cøu c¸c bÖnh tim m¹ch, b¸c sÜ viÖn tr­ëng cho biÕt: ChÊt ni-c«-tin cña thuèc l¸ lµm c¸c ®éng m¹ch co th¾t l¹i, g©y nh÷ng bÖnh nghiªm träng nh­ huyÕt ¸p cao, t¾c ®éng m¹ch, nhåi m¸u c¬ tim. Cã thÊy mét bÖnh nh©n bÞ t¾c ®éng m¹ch ch©n lªn nh÷ng c¬n ®au nh­ thÕ nµo, råi ph¶i c¾t dÇn tõng ngãn ch©n ®Õn c¶ bµn ch©n; cã thÊy nh÷ng ng­êi 40 – 50 tuæi ®· chÕt ®ét xuÊt v× nhåi m¸u c¬ tim; cã thÊy nh÷ng khèi ung th­ ghª tëm míi nhËn ra t¸c h¹i ghª gím cña thuèc l¸”… T¸c gi¶ ®· sö dông nh÷ng biÖn ph¸p tu tõ nµo? T¸c dông cña nh÷ng biÖn ph¸p Êy? Liệt kê:
  Liệt kê Huyết áp cao Tắc động mạch Nhồi máu cơ tim Điệp từ ngữ Một bệnh nhân bị tắc động mạch đau…, cắt dầ... Có thấy Những người… bị chết đột xuất Những khối ung thư ghê tởm -> Người đọc rùng mình, kinh sợ Với sức khỏe cá nhân người hút thuốc:
  C¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt vµ nh÷ng dÉn chøng thuyÕt phôc ®· gióp em hiÓu g× vÒ t¸c h¹i cña thuèc l¸ ®èi víi ng­êi hót? PhÐp liÖt kª, dÉn chøng tiªu biÓu, thuyÕt phôc. Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng chøng cí mµ t¸c gi¶ ®­a ra ®Ó chøng minh t¸c h¹i cña thuèc l¸? => Thuèc l¸ lµ kÎ thï nguy hiÓm cña søc kháe con ng­êi. III. ĐỌC - TÌM HIỂU VĂN BẢN. 2. T¸c h¹i cña thuèc l¸: a. Víi søc kháe c¸ nh©n ng­êi hót: b. Với sức khỏe cộng đồng vfa các tệ nạn xã hội:
  VÒ mÆt søc kháe céng ®ång, thuèc l¸ g©y ra nh÷ng nguy h¹i g×? b. Víi søc kháe céng ®ång vµ c¸c tÖ n¹n x· héi: §Çu ®éc nh÷ng ng­êi xung quanh Vî con §ång nghiÖp Phô n÷ cã thai §au tim m¹ch, viªm phÕ qu¶n, ung th­, ®Î non Với sức khỏe cộng đồng va các tệ nạn xã hội:
  - §Çu ®éc nh÷ng ng­êi xung quanh T¸c gi¶ ®· béc lé c¶m xóc vµ th¸i ®é nh­ thÕ nµo khi thuyÕt minh vÒ t¸c h¹i cña thuèc l¸ ®èi víi céng ®ång? b. Víi søc kháe céng ®ång vµ c¸c tÖ n¹n x· héi: -> C¶m xóc xãt xa khi ph¶i chøng kiÕn nh÷ng hËu qu¶ do khãi thuèc l¸ g©y ra. -> Th¸i ®é kiªn quyÕt, kh«ng khoan nh­îng, phª ph¸n m¹nh mÏ tÖ nghiÖn thuèc l¸, nh÷ng ng­êi hót thuèc l¸ chñ ®éng. ViÖc t¸c gi¶ chØ lÊy dÉn chøng bÖnh viªm phÕ qu¶n “lµm mÊt bao nhiªu ngµy c«ng lao ®éng” cho thÇy t¸c h¹i cña thuèc l¸ ë khÝa c¹nh nµo? - G©y thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ §Ó nhÊn m¹nh t¸c h¹i cña thuèc l¸ ®Õn ®¹o ®øc con ng­êi, t¸c gi¶ sö dông nghÖ thuËt g×?T¸c dông? - So s¸nh: tØ lÖ thanh thiÕu niªn hót thuèc ë ViÖt Nam víi tØ lÖ ë c¸c thµnh phè ¢u – MÜ ( tØ lÖ ngang nhau) - So s¸nh vµ nªu sè liÖu: Sè tiÒn mua mét bao thuèc ë c¸c n­íc ¢u - MÜ lµ nhá ( 1 ®« la), cßn ë ViÖt Nam lµ lín (15000 ®ång) -> ChØ cã mét c¸ch lµ trém c¾p –Tõ ®iÕu thuèc ®Õn cèc bia råi ma tuý. - ¶nh h­ëng xÊu ®Õn viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc trÎ em. 3. Phải làm gì để phòng chống thuốc lá::
  3. Ph¶i lµm g× ®Ó phßng chèng thuèc l¸: V× sao t¸c gi¶ ®­a ra c¸c h×nh thøc chèng thuèc l¸ phong phó ë c¸c n­íc ph¸t triÓn tr­íc khi tr×nh bµy vÒ t×nh h×nh n­íc ta? - Kh¼ng ®Þnh chóng ta kh«ng thÓ ®øng ngoµi cuéc - N­íc ta cßn trong t×nh tr¹ng nhiÒu bÖnh tËt -> ViÖc chèng l¹i lo¹i «n dÞch nµy cµng ph¶i m¹nh mÏ h¬n Thảo luận nhóm:

  Cách đây khoảng 20 năm tác giả đã đặt vấn đế: “Đã đến lúc mọi người đứng lên chống lại, ngăn ngừa đại dịch này”. Theo em chúng ta đã thực hiện tốt lời kêu gọi đó chưa? Mỗi chúng ta cần làm gì để ngăn chặn ôn dịch thuốc lá?

  Yêu cầu:

  - Thảo luận nhóm lớn.

  - Thời gian: 2 phút.

  - Trình bày trên phiếu học tập

  - Cử đại diện trình bày.

  Phải làm gì để phòng chống thuốc lá::
  3. Ph¶i lµm g× ®Ó phßng chèng thuèc l¸: - Kh«ng hót thuèc l¸. - CÊm hót thuèc n¬i c«ng céng, ph¹t nÆng ng­êi vi ph¹m. - CÇn cã nhiÒu tµi liÖu, khÈu hiÖu tuyªn truyÒn kh«ng hót thuèc l¸. - CÊm qu¶ng c¸o thuèc l¸ trªn b¸o chÝ, truyÒn h×nh… -> QuyÕt t©m chèng l¹i «n dÞch thuèc l¸. Sơ đồ bài học:
  S¬ ®å bµi häc Tổng kết:
  * Tæng kÕt: 1. Néi dung: Em häc ®­îc g× ë c¸ch viÕt v¨n thuyÕt minh cña t¸c gi¶? - Còng nh­ «n dÞch, thuèc l¸ dÔ l©y lan vµ g©y nguy h¹i tíi søc kháe vµ tÝnh m¹ng con ng­êi. - Nguy hiÓm h¬n «n dÞch bëi t¸c h¹i cña thuèc l¸ kh«ng dÔ nhËn biÕt, nã t¸c h¹i nhiÒu mÆt tíi c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi. 2. NghÖ thuËt: VÒ mÆt søc kháe céng ®ång, thuèc l¸ g©y ra nh÷ng nguy h¹i g×? - Sö dông kÕt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p thuyÕt minh (so s¸nh, nªu sè liÖu…) - Sö dông th«ng tin khoa häc, chÝnh x¸c vµ lËp luËn giµu søc thuyÕt phôc. IV. KẾT THÚC
  Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓