Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:16' 30-06-2015
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  Tiết:141 Trang bìa:
  I. TÌM HIỂU CHUNG
  1. Tác giả:
  Lª Minh Khuª - Lª Minh Khuª sinh n¨m 1949- quª ë Thanh Ho¸. Thuéc thÕ hÖ nh÷ng nhµ v¨n thêi kú chèng Mü. Lµ thanh niªn xung phong. - §Ò tµi: Tr­íc 1975: ViÕt vÒ cuéc sèng chiÕn ®Êu cña TNXP, bé ®éi trªn ®­êng Tr­êng S¬n. Sau 1975: ViÕt vÒ nh÷ng chuyÓn biÕn x· héi vµ con ng­êi trªn tinh thÇn ®æi míi. - Së tr­êng: ViÕt truyÖn ng¾n víi ngßi bót miªu t¶ t©m lý phô n÷ tinh tÕ, ®Æc s¾c. I. TÌM HIỂU CHUNG. 1. Tác giả Trình bày hiểu biết của em về tác giả ? 2. Tác phẩm:
  - T¸c phÈm chÝnh: Cao ®iÓm mïa h¹ (TruyÖn ng¾n-1978), §oµn kÕt (1980), Bi kÞch nhá (1993), Mét m×nh qua ®­êng (tËp truyÖn- 2006) 2. Tác phẩm: Tác phẩm:
  2. T¸c phÈm: - S¸ng t¸c n¨m 1971, in lÇn ®Çu trong t¹p chÝ “T¸c phÈm míi”. Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm? - Đề tài: Cuộc sống, chiến đấu của TNXP trên tuyến đường Trường Sơn. 3. Đọc - tóm tắt - tìm hiểu chú thích:
  - Ba n÷ TNXP Nho, §Þnh, Thao lµm thµnh mét tæ trinh s¸t mÆt ®­êng, t¹i mét träng ®iÓm trªn tuyÕn ®­êng Tr­êng S¬n. - NhiÖm vô cña hä lµ quan s¸t ®Þch nÐm bom, ®o khèi l­îng ®Êt ®¸ ph¶i san lÊp, ®¸nh dÊu c¸c tr¸i bom ch­a næ vµ ph¸. - C«ng viÖc cña hä hÕt søc nguy hiÓm v× ph¶i th­êng xuyªn ch¹y trªn cao ®iÓm gi÷a ban ngµy vµ m¸y bay ®Þch cã thÓ Ëp ®Õn bÊt kú. Hä ph¶i ®èi mÆt víi thÇn chÕt trong khi ph¸ bom. - Hä ë trong mét c¸i hang, d­íi ch©n cao ®iÓm, t¸ch xa ®¬n vÞ. - Cuéc sèng cña hä vÉn cã nh÷ng niÒm vui hån nhiªn cña tuæi trÎ, nh÷ng gi©y phót thanh th¶n, m¬ méng. 3. Đọc, tóm tắt, tìm hiểu chú thích: a. Đọc b. Tóm tắt Tóm tắt. 3. Đọc - tóm tắt - tìm hiểu chú thích:
  b. Tóm tắt a. Đọc 3. Đọc, tóm tắt, tìm hiểu chú thích: c. Chú thích

  Cao điểm: chỗ cao hơn mặt đất, như gò, đồi núi hoặc trên nóc công trình kiến trúc cao đ ở đây chỉ chỗ ở của ba cô TNXP.

  Trọng điểm: điểm, nơi được xác định là có vai trò quan trọng so với những điểm, những nơi khác đ ở đây chỉ chỗ làm việc của ba cô TNXP.

  4. Bố cục.:
  Bố cục: Chia làm 2 phần P1: Từ đầu đến ..thường xuyên ( Hoàn cảnh sống và chiến đấu của ba cô gái thanh niờn xung phong.) P2: Còn lại. ( Một lần phá bom và tâm trạng của ba cô gái thanh niờn xung phong.) 4. Bố cục. Bố cục của truyện được chia làm mấy phần ? Nêu nội dung của từng phần ? (2 phần) II. PHÂN TÍCH
  1. Hoàn cảnh sống và chiến đấu :
  II. PHÂN TÍCH. 1. Hoàn cảnh sống và chiến đấu Hoàn cảnh sống và chiến đấu của ba thanh niên xung phong được miêu tả trong phạm vi không gian như thế nào ? Qua các chi tiết trên ta thấy cuộc sống của ba cô thanh niên xung phong được gợi lên như thế nào qua không gian này ? * Kh«ng gian mÆt ®­êng: -> ác liệt, hiểm nguy, căng thẳng, đe doạ sự sống. Từ đó em thấy không gian trong hang đá được gợi lên như thế nào? * Kh«ng gian trong hang: -> bình yên, ờm dịu, tươi trẻ, bảo toàn sự sống. Hoàn cảnh sống và chiến đấu :
  Kh«ng gian mÆt ®­êng Kh«ng gian trong hang > < 1. Hoàn cảnh sống và chiến đấu Ác liệt, Căng thẳng, Hiểm nguy Đe doạ sự sống. Bình yên ấm dịu, Tươi trẻ Bảo toàn sự sống. 2a. Những nét chung:
  2. H×nh ¶nh nh÷ng c« g¸i thanh niªn xung phong * Kh«ng gian mÆt ®­êng: -> ¸c liÖt, hiÓm nguy. * Kh«ng gian trong hang: -> b×nh yªn, t­¬i trÎ. * C«ng viÖc: San ®­êng vµ ph¸ bom. 1. Hoàn cảnh sống và chiến đấu a. Những nét chung. Hãy nêu những nét chung của ba cô thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn ? - Tinh thần trách nhiệm cao với công việc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. - Lòng dũng cảm, sẵn sàng hi sinh, không quản khó khăn gian khổ. - Tình đồng đội gắn bó. - Dễ xúc cảm nhiều mơ ước. - Thích làm đẹp cho cuộc sống của mình. III. LUYỆN TẬP
  Luyện tập:
  1. H·y kÓ tªn nh÷ng t¸c phÈm v¨n häc viÕt vÒ ng­êi lÝnh trong kh¸ng chiÕn chèng Mü . 2. §äc mét sè c©u th¬ tiªu biÓu mµ em thÝch trong c¸c t¸c phÈm trªn. III. LUYỆN TẬP. Củng cố:
  Cuéc sèng trªn cao ®iÓm Hoµn c¶nh sèng: Nguy hiÓm, ¸c liÖt PhÈm chÊt: Anh dòng, hån nhiªn t­¬i trÎ CỦNG CỐ. Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓