Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tuần 3. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:37' 07-08-2015
  Dung lượng: 243.5 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 6 MRVT. NHÂN HẬU - ĐOÀN KẾT HOẠT ĐỘNG I
  Bài 1:
  Bµi 1. T×m c¸c tõ ng÷ : a, ThÓ hiÖn lßng nh©n hËu, t×nh c¶m yªu th­¬ng ®ång lo¹i. M: lßng th­¬ng ng­êi b, Tr¸i nghÜa víi nh©n hËu hoÆc yªu th­¬ng. M: ®éc ¸c c, ThÓ hiÖn tinh thÇn ®ïm bäc, gióp ®ì ®ång lo¹i. M: c­u mang d, Tr¸i nghÜa víi ®ïm bäc hoÆc gióp ®ì. M: øc hiÕp HOẠT ĐỘNG I Câu hỏi thảo luận:
  C©u hái th¶o luËn Nhãm 1 2 3 T×m c¸c tõ ng÷ : a, ThÓ hiÖn lßng nh©n hËu, t×nh c¶m yªu th­¬ng con ng­êi b, Tr¸i nghÜa víi nh©n hËu hoÆc yªu th­¬ng. Nhãm 4 5 6 T×m c¸c tõ ng÷: c, ThÓ hiÖn tinh thÇn ®ïm bäc,gióp ®ì ®ång lo¹i. d, Tr¸i nghÜa víi ®ïm bäc hoÆc gióp ®ì Nhóm 1, 2, 3:
  ThÓ hiÖn lßng nh©n hËu, yªu th­¬ng ®ång lo¹i Tr¸i nghÜa víi yªu th­¬ng lßng th­¬ng ng­êi độc ác Nhãm 1 2 3 T×m c¸c tõ ng÷ : a, ThÓ hiÖn lßng nh©n hËu, t×nh c¶m yªu th­¬ng con ng­êi b, Tr¸i nghÜa víi nh©n hËu hoÆc yªu th­¬ng. Nhóm 3, 4, 5:
  ThÓ hiÖn tinh thÇn ®ïm bäc, gióp ®ì ®ång lo¹i Tr¸i nghÜa víi ®ïm bäc hoÆc gióp ®ì cưu mang ức hiếp Nhãm 4 5 6 T×m c¸c tõ ng÷: c, ThÓ hiÖn tinh thÇn ®ïm bäc, gióp ®ì ®ång lo¹i. d, Tr¸i nghÜa víi ®ïm bäc hoÆc gióp ®ì Tìm các từ ngữ:
  Bµi 1: T×m c¸c tõ ng÷: Tìm các từ ngữ:
  Tìm các từ ngữ:
  Bµi 1: C¸c tõ ng÷ a) ThÓ hiÖn lßng nh©n hËu, t×nh c¶m yªu th­¬ng ®ång lo¹i: lßng th©n ¸i, t×nh th­¬ng mÕn, lßng vÞ tha, yªu quý, xãt th­¬ng, ®au xãt, tha thø, ®é l­îng, bao dung, th«ng c¶m, ®ång c¶m,… b) Tõ tr¸i nghÜa víi nh©n hËu hoÆc yªu th­¬ng: Hung ¸c, nanh ¸c, tµn b¹o, cay ®éc, ¸c nghiÖt, hung d÷, d÷ tîn, d÷ d»n,… c) ThÓ hiÖn tinh thÇn ®ïm bäc, gióp ®ì ®ång lo¹i: Cøu gióp, cøu trî, ñng hé, hç trî, bªnh vùc, b¶o vÖ, che chë, che ch¾n, n©ng ®ì, … d) Tõ tr¸i nghÜa víi ®ïm bäc hoÆc gióp ®ì: ¨n hiÕp, hµ hiÕp, b¾t n¹t hµnh h¹, ®¸nh ®Ëp,… HOẠT ĐỘNG II
  Bài 2:
  Bµi 2: Cho c¸c tõ sau: nh©n d©n, nh©n hËu, nh©n ¸i, c«ng nh©n, nh©n lo¹i, nh©n ®øc, nh©n tõ, nh©n tµi. H·y cho biÕt: a, Trong nh÷ng tõ nµo, tiÕng nh©n cã nghÜa lµ ng­êi? b, Trong nh÷ng tõ nµo, tiÕng nh©n cã nghÜa lµ lßng th­¬ng ng­êi? HOẠT ĐỘNG II

  Tìm hiểu nghĩa của tiếng nhân

  Nghĩa của tiếng nhân:
  nh©n d©n c«ng nh©n nh©n lo¹i nh©n tµi nh©n hËu nh©n ¸i nh©n ®øc nh©n tõ HOẠT ĐỘNG 3
  Đặt câu:
  HOẠT ĐỘNG 3 Đặt câu Bµi 3: ®Æt c©u víi mét tõ ë bµi tËp 2 - D·y tr¸i t×m tõ ë nhãm a ®Ó ®Æt c©u - D·y ph¶i t×m tõ ë nhãm b ®Ó ®Æt c©u HOẠT ĐỘNG 4
  Tìm hiểu nghĩa của các câu tục ngữ:
  Bµi 4: C©u tôc ng÷ d­íi ®©y khuyªn ta ®iÒu g×? Chª ®iÒu g×? a, ë hiÒn gÆp lµnh. b, Tr©u buéc ghÐt tr©u ¨n. c, Mét c©y lµm ch¼ng nªn non Ba c©y chôm l¹i nªn hßn nói cao. HOẠT ĐỘNG 4 Tìm hiểu nghĩa của các câu tục ngữ Nghĩa của các câu:
  a, ở hiền gặp lành. Khuyên người ta sống hiền lành, nhân hậu vì sống hiền lành nhân hậu sẽ gặp điều tốt đẹp, may mắn. b) Trâu buộc ghét trâu ăn Chê người có tính xấu, ghen tị khi thấy người khác được hạnh phúc may mắn. c) Một cây làm chẳng lên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao Khuyên người ta đoàn kết với nhau, đoàn kết tạo nên sức mạnh. Tìm thêm các câu tục ngữ, thành ngữ:
  Tìm thêm các câu tục ngữ, thành ngữ khác thích hợp với chủ điểm em vừa học . - Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. - Bầu ơi thương lấy bí cùng ….một giàn. - Tham thì thâm. Tìm hiểu nghĩa của các câu tục ngữ:
  - T×m hiÓu nghÜa cña tõ - T×m hiÓu nghÜa cña tiÕng nh©n - §Æt c©u - T×m hiÓu nghÜa c©u tôc ng÷ Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓