Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tuần 14. Dùng câu hỏi vào mục đích khác

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:10' 07-08-2015
  Dung lượng: 249.6 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 28 DÙNG CÂU HỎI VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC I. NHẬN XÉT
  Bài 1:
  I. NhËn xÐt:

  1. §äc l¹i ®o¹n ®èi tho¹i gi÷a «ng Hßn RÊm víi chó bÐ §Êt trong truyÖn Chó §Êt Nung:

  ¤ng Hßn RÊm c­êi b¶o:

  - Sao chó mµy nh¸t thÕ? §Êt cã thÓ nung trong löa kia mµ!

  Chó bÐ §Êt ng¹c nhiªn hái l¹i:

  - Nung Êy ¹?

  - Chø sao? §· lµ ng­êi th× ph¶i d¸m x«ng pha, lµm ®­îc nhiÒu viÖc cã Ých.

  Nhận xét:
  Sao chó mµy nh¸t thÕ? ¤ng Hßn RÊm chª chó bÐ §Êt nh¸t. I. NhËn xÐt: Chø sao? ¤ng Hßn RÊm kh¼ng ®Þnh ®Êt cã thÓ nung trong löa. Bài 2:
  I. NhËn xÐt: 2. Trong Nhµ v¨n ho¸, em vµ b¹n say s­a trao ®æi víi nhau vÒ bé phim ®ang xem. Bçng cã ng­êi bªn c¹nh b¶o: “C¸c ch¸u cã thÓ nãi nhá h¬n kh«ng?” Em hiÓu c©u hái Êy cã ý nghÜa g×? Nhận xét:
  Sao chó mµy nh¸t thÕ? ¤ng Hßn RÊm chª chó bÐ §Êt nh¸t. I. NhËn xÐt: Chø sao? ¤ng Hßn RÊm kh¼ng ®Þnh ®Êt cã thÓ nung trong löa. C¸c ch¸u cã thÓ nãi nhá h¬n kh«ng? C©u hái dïng ®Ó nªu yªu cÇu, mong muèn. Nhận xét:
  H«m nay, Lan ®­îc ®iÓm 10 m«n To¸n. Lan khoe víi mÑ, mÑ phÊn khëi nãi: - Sao con mÑ giái thÕ? I. NhËn xÐt: Nhận xét:
  Sao chó mµy nh¸t thÕ? ¤ng Hßn RÊm chª chó bÐ §Êt nh¸t. I. NhËn xÐt: Chø sao? ¤ng Hßn RÊm kh¼ng ®Þnh ®Êt cã thÓ nung trong löa. C¸c ch¸u cã thÓ nãi nhá h¬n kh«ng? C©u hái dïng ®Ó nªu yªu cÇu, mong muèn. Sao con mÑ giái thÕ? MÑ khen Lan giái. Nhận xét:
  I. NhËn xÐt: Lan vµ Hoa cïng xem mét bé phim. Lan b¶o phim ®ã hay nh­ng Hoa l¹i b¶o: “Phim ®ã mµ hay µ?” Nhận xét:
  Sao chó mµy nh¸t thÕ? ¤ng Hßn RÊm chª chó bÐ §Êt nh¸t. I. NhËn xÐt: Chø sao? ¤ng Hßn RÊm kh¼ng ®Þnh ®Êt cã thÓ nung trong löa. C¸c ch¸u cã thÓ nãi nhá h¬n kh«ng? C©u hái dïng ®Ó nªu yªu cÇu, mong muèn. Sao con mÑ giái thÕ? MÑ khen Lan giái. Phim ®ã mµ hay µ? Hoa phñ ®Þnh ý kiÕn cña Lan. II. GHI NHỚ
  Ghi nhớ:
  II. Ghi nhí: NhiÒu khi, ta cã thÓ dïng c©u hái ®Ó thÓ hiÖn: 1. Th¸i ®é khen, chª. 2. Sù kh¼ng ®Þnh, phñ ®Þnh. 3. Yªu cÇu, mong muèn... III. LUYỆN TẬP
  Bài 1:
  III. LuyÖn tËp: 1. C¸c c©u hái sau ®­îc dïng lµm g×? a. Dç m·i mµ em bÐ vÉn khãc, mÑ b¶o: “Cã nÝn ®i kh«ng? C¸c chÞ Êy c­êi cho ®©y nµy.” b. ¸nh m¾t c¸c b¹n nh×n t«i nh­ tr¸ch mãc: “V× sao cËu l¹i lµm phiÒn lßng c« nh­ vËy?” c. ChÞ t«i c­êi: “Em vÏ thÕ nµy mµ b¶o lµ con ngùa µ?” d. Bµ cô hái mét ng­êi ®ang ®øng v¬ vÈn tr­íc bÕn xe: “Chó cã thÓ xem gióp t«i mÊy giê cã xe ®i miÒn §«ng kh«ng?” Trả lời câu hỏi:
  III. LuyÖn tËp: Bµi 1. C¸c c©u hái sau ®­îc dïng lµm g×? a. Dç m·i mµ em bÐ vÉn khãc, mÑ b¶o: “Cã nÝn ®i kh«ng? C¸c chÞ Êy c­êi cho ®©y nµy.” MÑ yªu cÇu em bÐ nÝn khãc. b. ¸nh m¾t c¸c b¹n nh×n t«i nh­ tr¸ch mãc: “V× sao cËu l¹i lµm phiÒn lßng c« nh­ vËy?” ThÓ hiÖn ý chª tr¸ch c. ChÞ t«i c­êi: “Em vÏ thÕ nµy mµ b¶o lµ con ngùa µ?” ChÞ chª em vÏ kh«ng gièng con ngùa d. Bµ cô hái mét ng­êi ®ang ®øng v¬ vÈn tr­íc bÕn xe: “Chó cã thÓ xem gióp t«i mÊy giê cã xe ®i miÒn §«ng kh«ng?” Bµ cô nhê cËy gióp ®ì Bài 2:
  III. LuyÖn tËp:

  Bµi 2: §Æt c©u phï hîp víi c¸c t×nh huèng cho sau ®©y:

  a. Trong giê sinh ho¹t ®Çu tuÇn cña toµn tr­êng, em ®ang ch¨m chó nghe c« hiÖu tr­ëng nãi th× mét b¹n ngåi c¹nh hái chuyÖn em. Em h·y dïng h×nh thøc c©u hái ®Ó nãi víi b¹n: Chê xong giê sinh ho¹t sÏ nãi chuyÖn.

  b. §Õn nhµ mét b¹n cïng líp, em thÊy nhµ rÊt s¹ch sÏ, ®å ®¹c s¾p xÕp gän gµng, ng¨n n¾p. H·y dïng h×nh thøc c©u hái ®Ó khen b¹n.

  c. Trong giê kiÓm tra, em lµm sai mét bµi tËp, m·i ®Õn khi vÒ nhµ em míi nghÜ ra. Em cã thÓ tù tr¸ch m×nh b»ng c©u hái nh­ thÕ nµo?

  d. Em vµ c¸c b¹n trao ®æi vÒ c¸c trß ch¬i. B¹n Linh b¶o: “§¸ cÇu lµ thÝch nhÊt.” B¹n Nam l¹i nãi: “Ch¬i bi thÝch h¬n.” Em h·y dïng h×nh thøc c©u hái ®Ó nªu ý kiÕn cña m×nh: ch¬i diÒu còng thó vÞ.

  a. Đặt câu:
  III. LuyÖn tËp:

  Bµi 2: §Æt c©u phï hîp víi c¸c t×nh huèng cho sau ®©y:

  a. Trong giê sinh ho¹t ®Çu tuÇn cña toµn tr­êng, em ®ang ch¨m chó nghe c« hiÖu tr­ëng nãi th× mét b¹n ngåi c¹nh hái chuyÖn em. Em h·y dïng h×nh thøc c©u hái ®Ó nãi víi b¹n: Chê xong giê sinh ho¹t sÏ nãi chuyÖn.

  b. Đặt câu:
  III. LuyÖn tËp:

  Bµi 2: §Æt c©u phï hîp víi c¸c t×nh huèng cho sau ®©y:

  b. §Õn nhµ mét b¹n cïng líp, em thÊy nhµ rÊt s¹ch sÏ, ®å ®¹c s¾p xÕp gän gµng, ng¨n n¾p. H·y dïng h×nh thøc c©u hái ®Ó khen b¹n.

  c. Đặt câu:
  III. LuyÖn tËp:

  Bµi 2: §Æt c©u phï hîp víi c¸c t×nh huèng cho sau ®©y:

  c. Trong giê kiÓm tra, em lµm sai mét bµi tËp, m·i ®Õn khi vÒ nhµ em míi nghÜ ra. Em cã thÓ tr¸ch m×nh b»ng c©u hái nh­ thÕ nµo?

  d. Đặt câu:
  III. LuyÖn tËp:

  Bµi 2: §Æt c©u phï hîp víi c¸c t×nh huèng cho sau ®©y:

  d. Em vµ b¹n trao ®æi vÒ c¸c trß ch¬i. B¹n Linh b¶o: “§¸ cÇu lµ thÝch nhÊt.” B¹n Nam nãi: “Ch¬i bi thÝch h¬n.” Em h·y dïng h×nh thøc c©u hái ®Ó nªu ý kiÕn cña m×nh: ch¬i diÒu còng thó vÞ.

  Bài 3:
  III. LuyÖn tËp:

  Bµi 3: H·y nªu mét vµi t×nh huèng cã thÓ dïng c©u hái ®Ó:

  a. Tá th¸i ®é khen, chª.

  b. Kh¼ng ®Þnh, phñ ®Þnh.

  c. ThÓ hiÖn yªu cÇu, mong muèn.

  Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓