Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tuần 5. Danh từ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:44' 07-08-2015
  Dung lượng: 901.8 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 10: DANH TỪ I. NHẬN XÉT
  Bài 1:
  I. NHẬN XÉT

  Bài 1: Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau:

  Mang theo truyện cổ tôi đi

  Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

  Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

  Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

  Đời cha ông với đời tôi

  Như con sông với chân trời đã xa

  Chỉ còn truyện cổ thiết tha

  Cho tôi nhận mặt ông cha của mình.

  Ảnh minh họa:
  Bài 2:
  Bµi 2: XÕp c¸c tõ em míi t×m ®­îc vµo nhãm thÝch hîp. Sắp xếp từ:
  Bµi 2: XÕp c¸c tõ em míi t×m ®­îc vµo nhãm thÝch hîp. * Danh tõ chØ kh¸i niÖm: biÓu thÞ nh÷ng c¸i chØ cã trong nhËn thøc cña con ng­êi, kh«ng cã h×nh thï, kh«ng ch¹m vµo hay ngöi, nÕm, nh×n… ®­îc. * Danh tõ chØ ®¬n vÞ: biÓu thÞ nh÷ng ®¬n vÞ ®­îc dïng ®Ó tÝnh ®Õm sù vËt VD: tÝnh m­a b»ng c¬n; tÝnh dõa b»ng rÆng hay c©y… II. GHI NHỚ
  Ghi nhớ:
  II. GHI NHỚ * Danh tõ lµ nh÷ng tõ chØ sù vËt (ng­êi, vËt, hiÖn t­îng, kh¸i niÖm hoÆc ®¬n vÞ). III. LUYỆN TẬP
  Luyện tập:
  III. LUYỆN TẬP * Bµi 1 (53): T×m danh tõ chØ kh¸i niÖm trong c¸c sè danh tõ ®­îc in ®Ëm d­íi ®©y.

  Mét ®iÓm næi bËt trong ®¹o ®øc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lµ lßng th­¬ng ng­êi … ChÝnh v× thÊy n­íc mÊt, nhµ tan… mµ Ng­êi ®· ra ®i häc tËp kinh nghiÖm cña c¸ch m¹ng thÕ giíi ®Ó vÒ gióp ®ång bµo.

  * C¸c danh tõ chØ kh¸i niÖm: ®iÓm; ®¹o ®øcl lßng; kinh nghiÖm; c¸ch m¹ng.

  * Bµi 2: §Æt c©u víi mét danh tõ chØ kh¸i niÖm em võa t×m ®­îc. CỦNG CỐ - DẶN DÒ
  Củng cố - dặn dò:
  CỦNG CỐ - DẶN DÒ * Danh tõ lµ nh÷ng tõ chØ sù vËt (ng­êi, vËt, hiÖn t­îng, kh¸i niÖm hoÆc ®¬n vÞ). Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓