Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tuần 24. Câu kể Ai là gì?

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:10' 07-08-2015
  Dung lượng: 269.6 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 47 CÂU KỂ AI LÀ GÌ I. NHẬN XÉT
  Bài 1:
  1. H«m Êy, c« gi¸o dÉn mét b¹n g¸i vµo líp vµ nãi víi chóng t«i: “ §©y lµ DiÖu Chi, b¹n míi cña líp ta. B¹n DiÖu Chi lµ häc sinh cò cña Tr­êng TiÓu häc Thµnh C«ng. B¹n Êy lµ mét ho¹ sÜ nhá ®Êy. C¸c em h·y lµm quen víi nhau ®i.” C¶ líp t«i vç tay rµo rµo, ®ãn chµo ng­êi b¹n míi. DiÖu Chi bÏn lÏn gËt ®Çu chµo l¹i. 2. Trong ba c©u in nghiªng ë trªn, nh÷ng c©u nµo dïng ®Ó giíi thiÖu, c©u nµo nªu nhËn ®Þnh vÒ b¹n DiÖu Chi? 3. Trong c¸c c©u trªn, bé phËn nµo tr¶ lêi cho c©u hái Ai (c¸i g×, con g×)?, bé phËn nµo tr¶ lêi c©u hái Lµ g× (lµ ai, lµ con g×)? 4. KiÓu c©u trªn kh¸c hai kiÓu c©u ®· häc Ai lµm g×? Ai thÕ nµo ? ë chç nµo ? I. NHẬN XÉT Bài 2:
  Bµi 2. Em h·y ®äc ba c©u in nghiªng §©y lµ DiÖu Chi, b¹n míi cña líp ta. B¹n DiÖu Chi lµ häc sinh cò cña Tr­êng TiÓu häc Thµnh C«ng. B¹n Êy lµ mét ho¹ sÜ nhá ®Êy. C©u v¨n nµo giíi thiÖu vÒ DiÖu Chi §©y lµ DiÖu Chi, b¹n míi cña líp ta. B¹n DiÖu Chi lµ häc sinh cò cña Tr­êng TiÓu häc Thµnh C«ng. C©u nµo nªu nhËn ®Þnh vÒ b¹n DiÖu Chi B¹n Êy lµ mét ho¹ sÜ nhá ®Êy. C©u v¨n ®­îc dïng ®Ó giíi thiÖu hoÆc nªu nhËn ®Þnh vÒ mét ng­êi, mét vËt nµo ®ã gäi lµ: C©u kÓ Ai lµ g×? Bài 3:
  Bµi 3: C©u kÓ §©y lµ DiÖu Chi, b¹n míi cña líp ta. §©y lµ DiÖu chi b¹n míi cña líp ta. Ban DiÖu Chi lµ häc sinh cò cña Tr­êng TiÓu häc Thµnh C«ng. B¹n DiÖu Chi lµ häc sinh cò cña Tr­êng TiÓu häc Thµnh C«ng. B¹n Êy lµ mét ho¹ sÜ nhá ®Êy. B¹n Êy lµ mét ho¹ sÜ nhá ®Êy. Bé phËn tr¶ lêi c©u hái Ai (c¸i g×, con g×)? gäi lµ g×? Gäi lµ chñ ng÷. Bé phËn tr¶ lêi c©u hái Lµ g× (lµ ai, lµ con g× )? gäi lµ g×? Gäi lµ vÞ ng÷ . Bài 4:
  Bµi 4 Ai lµm g× ? Ai ( c¸i g×, con g× )? Lµm g× ? Ai thÕ nµo ? Ai ( c¸i g×, con g× )? Nh­ thÕ nµo ? Ai lµ g× ? Ai ( c¸i g×, con g× )? Lµ g× (lµ ai, lµ c¸i g× )? Ba kiÓu c©u nµy kh¸c nhau chñ yÕu ë bé phËn nµo? Kh¸c nhau ë bé phËn vÞ ng÷ . Bé phËn vÞ ng÷ kh¸c nhau nh­ thÕ nµo? C©u Ai lµm g× ? VN tr¶ lêi c©u hái lµm g×? C©u Ai thÕ nµo ? VN tr¶ lêi c©u hái nh­ thÕ nµo? C©u Ai lµ g× ? VN tr¶ lêi c©u hái Ai (lµ ai, lµ con g×)? II. GHI NHỚ
  Ghi nhớ:
  II. Ghi nhí 1. C©u kÓ Ai lµ g×? gåm hai bé phËn. Bé phËn thø nhÊt lµ chñ ng÷ tr¶ lêi c©u hái: Ai (c¸i g×, con g×)? Bé phËn thø hai lµ vÞ ng÷ tr¶ lêi c©u hái: Lµ g× (lµ ai, lµ con g×) ? 2. C©u kÓ Ai lµ g× ? ®­îc dïng ®Ó giíi thiÖu hoÆc nªu nhËn ®Þnh vÒ mét ng­êi, mét vËt nµo ®ã . III. LUYỆN TẬP
  Bài 1:
  Bµi 1: T×m c©u kÓ Ai lµ g× ? Trong c¸c c©u d­íi ®©y vµ nªu t¸c dông cña nã. a. Th× ra ®ã lµ mét thø m¸y céng trõ mµ Pa-xcan ®· ®Æt hÕt t×nh c¶m cña ng­êi con vµo viÖc chÕ t¹o. §ã chÝnh lµ chiÕc m¸y tÝnh ®Çu tiªn trªn thÕ giíi , tæ tiªn cña nh÷ng chiÕc m¸y tÝnh ®iÖn tö hiÖn ®¹i. Giíi thiÖu vÒ thø m¸y míi. Nªu nhËn ®Þnh vÒ gi¸ trÞ cña chiÕc m¸y tÝnh. III. LUYỆN TẬP Tác dụng:
  b) L¸ lµ lÞch cña c©y C©y l¹i lµ lÞch ®Êt Tr¨ng lÆn råi tr¨ng mäc/ Lµ lÞch cña bÇu trêi. Nªu nhËn ®Þnh Nªu nhËn ®Þnh Nªu nhËn ®Þnh M­êi ngãn tay lµ lÞch. Nªu nhËn ®Þnh LÞch l¹i lµ trang s¸ch. Nªu nhËn ®Þnh c) SÇu riªng lµ lo¹i tr¸i quý cña miÒn Nam. Nªu nhËn ®Þnh bao hµm c¶ ý giíi thiÖu vÒ tr¸i sÇu riªng. Bài 2:
  Bµi 2 Dïng c©u kÓ Ai lµ g× ? giíi thiÖu vÒ c¸c b¹n trong líp em ( hoÆc giíi thiÖu tõng ng­êi trong ¶nh chôp gia ®×nh em .) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Gợi ý:
  Mêi c¸c b¹n h·y xem tÊm ¶nh chôp gia ®×nh m×nh. Gia ®×nh m×nh cã 4 ng­êi. Bè m×nh lµ b¸c sÜ. MÑ m×nh lµ c« gi¸o d¹y tiÕng Anh. Em trai m×nh lµ häc sinh líp 1 Tr­êng TiÓu häc Viªn Néi. Em m×nh lµ mét ca sÜ nhÝ ®Êy. Cßn ®©y lµ m×nh, m×nh lµ chÞ c¶ trong gia ®×nh . M×nh giíi thiÖu víi DiÖu Chi mét sè thµnh viªn cña líp m×nh nhÐ. §©y lµ b¹n Thu Ph­îng. Thu Ph­îng lµ líp tr­ëng líp ta. §©y lµ b¹n H­ng. B¹n H­ng lµ häc sinh giái to¸n. Cßn b¹n Thanh Th¶o lµ c©y ®¬n ca cña líp. Cßn m×nh lµ Trang, tæ tr­ëng tæ 1. Ghi nhớ:
  Ghi nhí 1. C©u kÓ Ai lµ g×? gåm hai bé phËn. Bé phËn thø nhÊt lµ chñ ng÷ tr¶ lêi c©u hái: Ai (c¸i g×, con g×)? Bé phËn thø hai lµ vÞ ng÷ tr¶ lêi c©u hái: Lµ g× (lµ ai, lµ con g×)? 2. C©u kÓ Ai lµ g×? ®­îc dïng ®Ó giíi thiÖu hoÆc nªu nhËn ®Þnh vÒ mét ng­êi , mét vËt nµo ®ã . Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓