Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tuần 29-30. MRVT: Du lịch - Thám hiểm

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:38' 07-08-2015
  Dung lượng: 291.4 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 59 MRVT. DU LỊCH - THÁM HIỂM BÀI 1
  Chọn câu trả lời đúng:
  Bài 1: Những hoạt động nào được gọi là Du lịch? Chọn ý đúng để trả lời:
  A. Đi chơi ở công viên gần nhà
  B. Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.
  C. Đi làm việc xa nhà.
  BÀI 2
  Chọn câu trả lời đúng:
  Bài 2: Theo em, Thám hiểm là gì? Chọn ý đúng để trả lời .
  A. Tìm hiểu về đời sống của nơi mình ở .
  B. Đi chơi xa để xem phong cảnh.
  C. Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể gây nguy hiểm.
  Giống nhau và khác nhau:
  Bµi 1: Du lÞch lµ: ®i ch¬i xa ®Ó nghØ ng¬i, ng¾m c¶nh Bµi 2: Th¸m hiÓm lµ: th¨m dß, t×m hiÓu, kh¸m ph¸ nh÷ng n¬i khã kh¨n cã thÓ g©y nguy hiÓm Gièng nhau: ®Òu lµ nh÷ng chuyÕn ®i xa . Kh¸c: - Du lÞch lµ nh÷ng ho¹t ®éng vui ch¬i, gi¶i trÝ...... nªn mäi ng­êi cã thÓ tham gia. - Th¸m hiÓm lµ c«ng viÖc khã kh¨n, vÊt v¶, cã thÓ g©y nguy hiÓm, chØ cã nh÷ng ng­êi cã lßng dòng c¶m, quyÕt t©m, thÝch t×m hiÓu vµ ph¶i th«ng minh míi cã thÓ tham gia. BÀI 3
  Bài 3:
  Bµi 3: Em hiÓu c©u: §i mét ngµy ®µng häc mét sµng kh«n nghÜa lµ g×? - Khuyªn chóng ta chÞu khã ®i ®©y, ®i ®ã ®Ó häc hái, ®Ó më réng tÇm hiÓu biÕt cña m×nh. Mét sè c©u thµnh ng÷ cã nghÜa t­¬ng tù c©u thµnh ng÷ trªn. §i mét buæi chî, häc mét mí kh«n §i cho biÕt ®ã, biÕt ®©y ë nhµ víi mÑ biÕt ngµy nµo kh«n BÀI 4
  Bài 4:
  Bµi 4 sgk/105: Trß ch¬i: Du lÞch trªn s«ng: Chän c¸c tªn s«ng cã ë bªn ®Ó gi¶i c¸c c©u ®è sau ®©y: a- S«ng g× ®á nÆng phï sa? b- S«ng g× l¹i ho¸ ®­îc ra chÝn rång? c- Lµng quan hä cã con s«ng Hái dßng s«ng Êy lµ s«ng tªn g×? d- S«ng tªn xanh biÕc s«ng chi? e- S«ng g× tiÕng vã ngùa phi vang trêi ? g- S«ng g× ch¼ng thÓ næi lªn Bëi tªn cña nã g¾n liÒn d­íi s©u? h- Hai dßng s«ng tr­íc s«ng sau Hái hai s«ng Êy ë ®©u? S«ng nµo? i- S«ng nµo n¬i Êy sãng trµo V¹n qu©n Nam H¸n ta ®µo må ch«n? S«ng cöu Long S«ng Lam S«ng Hång S«ng M· S«ng TiÒn S«ng HËu S«ng §¸y S«ng B¹ch §»ng S«ng CÇu Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓