Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tuần 29-30. MRVT: Du lịch - Thám hiểm

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:18' 07-08-2015
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 57 MRVT. DU LỊCH BÀI 1
  Bài 1:
  Bµi 1: Nh÷ng ho¹t ®éng nµo ®­îc gäi lµ du lÞch ? Chän ý ®óng ®Ó tr¶ lêi: a) §i ch¬i ë c«ng viªn gÇn nhµ. b) §i ch¬i xa ®Ó nghØ ng¬i, ng¾m c¶nh. c) §i lµm viÖc xa nhµ. BÀI 2
  Chọn câu trả lời đúng:
  Bài 2: Theo em, thám hiểm là gì ? Chọn ý đúng để trả lời:
  a) Tìm hiểu về đời sống của nơi mình ở.
  b) Đi chơi xa để xem phong cảnh.
  c) Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm.
  Thám hiểm:
  Th¸m hiÓm th¨m dß ®é cao cña nói Thám hiểm:
  Th¸m hiÓm leo nói gÆp tuyÕt lë g©y chÕt ng­êi ë nói Tø C« N­¬ng ë Trung Quèc Ảnh minh họa:
  Th¸m hiÓm vÒ mÆt tr¨ng Th¸m hiÓm ®¹i d­¬ng BÀI 3
  Bài 3:
  Bài 3: Em hiểu câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn nghĩa là gì? §i mét ngµy ®µng häc mét sµng kh«n nghÜa lµ: Ai ®i nhiÒu n¬i sÏ më réng tÇm hiÓu biÕt, sÏ kh«n ngoan, tr­ëng thµnh h¬n / ChÞu khã ®i ®©y ®i ®ã ®Ó häc hái, con ng­êi sím kh«n ngoan, hiÓu biÕt. BÀI 4
  Bài 4:
  Bµi 4: Trß ch¬i du lÞch trªn s«ng: Chän c¸c tªn s«ng cho trong ngoÆc ®¬n ®Ó gi¶i c¸c c©u ®ã d­íi ®©y. (S«ng Cöu Long, s«ng Lam, s«ng M·, s«ng TiÒn, S«ng HËu, s«ng §¸y, s«ng B¹ch §»ng, s«ng CÇu) Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓