Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 3. Wild life. Lesson 5. Language focus 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bạch Kim
  Người gửi: Ngô Văn Chinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:47' 10-12-2021
  Dung lượng: 1.7 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 3. WILD LIFE. LESSON 5. LANGUAGE FOCUS 2
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Ảnh
  UNIT 3. WILD LIFE
  LESSON 5. LANGUAGE FOCUS 2
  Ảnh
  Introduction
  1. Objectives
  Ảnh
  Hình vẽ
  By the end of this lesson, students will be able to: - Use the words related to the topic Wild life - Learn to how use: "can" for ability - Learn to how use: "might" - Learn to how use: Questions with How... - Do the tasks in the student book.
  2. Content
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Activity 1. Can for ability
  1. Complete the examples from the quiz on page 42. Then choose the correct answers in Rules 1-4.
  1. Complete the examples from the quiz on page 42. Then choose the correct answers in Rules 1-4.
  Bài tập kéo thả chữ
  An eagle (1) ||can|| see a small animal from a great distance. Ostriches (2) ||can’t|| fly. (3) ||Can|| a scorpion kill a human? Yes, it (4) ||can|| / No, it (5) ||can’t||. (6) ||Can|| elephants hear with their ears and their feet? Yes, they (7)||can|| / No, they (8)||can’t||.
  - Choose the correct answers in Rules 1-4
  Bài kiểm tra tổng hợp
  1. We use ______ in affirmative sentences. - can - true - can't - false - false - false - false - false
  2. We use ______ in negative sentences. - can - false - can't - true - false - false - false - false
  3. We use ________ in questions and short answers. - do and does - false - can and can't - true - false - false - false - false
  4. The he/she/it forms of can are ________. - different - false - different - true - false - false - false - false
  - RULES
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  1. We use can in affirmative sentences. 2. We use can't in negative sentences. 3. We use can and can't in questions and short answers. 4. The he/she/it forms of can are the same.
  2. Complete the dialogue with can and can't.
  2. Complete the dialogue with can and can't.
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  Parrot: I'm very intelligent. I (1) ||can|| speak five languages. Snake: (2) ||Can|| you speak human languages? Parrot: Yes, I (3) ||can||. Can you speak many languages? Snake: No, I (4)||can’t|| but I (5) ||can|| eat animals which are bigger than me.
  Activity 2. might
  3. Look at the examples of sentences with might. Then choose the correct answers in the Rules.
  3. Look at the examples of sentences with might.
  Be careful, it's a scorpion. It might be dangerous.
  Ảnh
  Ảnh
  We might see a bear in the national park.
  - Choose the correct answers in the Rules.
  Bài tập kéo thả chữ
  We use might when we ||don't know|| if something is true. The he/she/it forms of might are ||the same||.
  Hình vẽ
  Activity 3. Questions with How ... ?
  4. Complete the quiz questions with the words in the box.
  4. Complete the quiz questions with the words in the box.
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  1. ||How fast|| can the fastest person run? 2. ||How many|| countries are there in the world? 3. ||How tall|| is an adult giraffe? 4. ||How long|| is an adult crocodile? 5. ||How far|| is the North Pole from the South Pole?
  Example: ... is a new baby? => How heavy is a new baby?
  Hình vẽ
  - Listen and check
  Listen and check
  1. How fast can the fastest person run? 2. How many countries are there in the world? 3. How tall is an adult giraffe? 4. How long is an adult crocodile? 5. How far is the North Pole from the South Pole?
  5. Look at the Key Phrases.
  5. Look at the Key Phrases. Answer the questions in exercise 4 with the information in the box. Use the Key Phrases. Then compare with a partner.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Estimating
  A new baby is usually between 2.5 and 4.5 kilos. Gorillas can grow to around 250 kilos. Camels can survive about six months without water.
  - Answer the questions in exercise 4 with the information in the box. Use the Key Phrases.
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  1. How fast can the fastest person run? => Around ||44 kilometres an hour.|| 2. How many countries are there in the world? => ||195|| 3. How tall is an adult giraffe? => Between ||5 and 6 metres.|| 4. How long is an adult crocodile? => Around ||4 metres.|| 5. How far is the North Pole from the South Pole? => ||20,014 kilometres.||
  - Compare with a partner.
  Ảnh
  Compare with a partner
  6. USE IT!
  6. USE IT! Ask and answer questions with How…?.
  Hình vẽ
  Example:
  - How far can you swim? - I can swim about 100 metres.
  Ảnh
  - Ask and answer questions with How…?.
  Hình vẽ
  A: How far can you run? B: I can run around 10 kilometres. A: How tall are you? B: I’m between 1.6 and 1.7 metres. A: How fast can you ride a bike? B: I can ride about 20 kilometres an hour. A: How many students are there in our school? B: Around 1,000 students.
  7. Finished? Invent more questions for the quiz in exercise 4.
  7. Finished? Invent more questions for the quiz in exercise 4.
  - How far is from the Earth to the sun? - How long is the longest river in the world? - How high is Eiffel tower in Paris? - How tall is the shorest person in the world? - How heavy is a newborn elephant? - How fast can a leopard run? - How many planets are there in the univers?
  The end
  1. Homework
  Ảnh
  Hình vẽ
  - Learn by heart the structures. - Do exercise in Workbook page 27 - Prepare: Unit 3. Wild life. Lesson 6. Speaking
  2. Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓