Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 1. Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn/
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:37' 07-04-2015
  Dung lượng: 2.8 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 2 người (Phạm Như Quỳnh, Lê Thị Ngọc Hân)
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  Trang bìa:
  "Cã søc khoÎ lµ cã tÊt c¶" "Søc khoÎ quý h¬n vµng" I. TRUYỆN ĐỌC
  Tìm hiểu bài:
  1. T×m hiÓu bµi (TruyÖn ®äc) - §iÒu k× diÖu nµo ®· ®Õn víi Minh trong mïa hÌ qua? - V× sao Minh cã ®­îc ®iÒu k× diÖu Êy? - Søc khoÎ cã cÇn cho mçi ng­êi hay kh«ng? V× sao? - Mïa hÌ nµy Minh ®­îc ®i tËp b¬i vµ biÕt b¬i. - Minh ®­îc thÇy gi¸o Qu©n h­íng dÉn c¸ch luyÖn tËp thÓ thao. II. NỘI DUNG
  1. Thảo luận nhóm:
  - Nhãm 1: Søc khoÎ ®èi víi häc tËp. - Nhãm 2: Søc khoÎ ®èi víi lao ®éng. - Nhãm 3: Søc khoÎ ®èi víi vui ch¬i gi¶i trÝ. * Đáp án:
  - Søc khoÎ tèt gióp cho chóng ta häc tËp tèt, lao ®éng cã hiÖu qu¶, n¨ng suÊt cao; sèng l¹c quan vui vÎ, tho¶i m¸i, yªu ®êi. - Søc khoÎ lµ vèn quý nhÊt cña con ng­êi. 2. Ý nghĩa:
  - Søc khoÎ tèt gióp cho chóng ta häc tËp tèt, lao ®éng cã hiÖu qu¶, n¨ng suÊt cao; sèng l¹c quan vui vÎ, tho¶i m¸i, yªu ®êi. - Søc khoÎ lµ vèn quý nhÊt cña con ng­êi. 3. Hậu quả việc không rèn sức khoẻ:
  3. HËu qu¶ cña viÖc kh«ng rÌn luyÖn tèt søc khoÎ ®èi víi häc tËp, lao ®éng, vui ch¬i gi¶i trÝ - NÕu søc khoÎ kh«ng tèt: ngåi häc uÓ o¶i, mÖt mái, kh«ng tiÕp thu ®­îc bµi gi¶ng, vÒ nhµ kh«ng häc bµi dÉn ®Õn kÕt qu¶ kÐm. - Trong c«ng viÖc mµ søc khoÎ kh«ng tèt th× c«ng viÖc khã hoµn thµnh, cã thÓ ph¶i nghØ lµm g©y ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn tËp thÓ, thu nhËp gi¶m ®i. - Tinh thÇn buån bùc, khã chÞu, ch¸n n¶n, kh«ng høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng gi¶i trÝ, tËp thÓ. 4. Rèn luyện:
  4. Rèn luyện - ¡n uèng ®iÒu ®é ®ñ chÊt dinh d­ìng (chó ý an toµn thùc phÈm) - Hµng ngµy luyÖn tËp TT, phßng bÖnh h¬n ch÷a bÖnh. - Khi m¾c bÖnh tÝch cùc ch÷a bÖnh cho khái bÖnh * Rèn luyện:
  Biểu hiện nào đúng với việc rèn luyện sức khoẻ?
  A. Ăn uống điều độ, đủ chất dinh dưỡng.
  B. Ăn ít, kiêng khem để giảm cân
  C. Hàng ngày chăm luyện tập thể dục thể thao.
  D. Khi có bệnh, tích cực chữa bệnh cho triệt để
  E. Vệ sinh cá nhân không liên quan đến sức khoẻ
  III. LUYỆN TẬP
  1. Bài tập 1:
  Bài tập 1: Em cho biÕt nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ ë ®Þa ph­¬ng em vÒ rÌn luyÖn søc khoÎ? - S¸ng sím: tËp thÓ dôc - Ch¹y bé. - TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu - §¸ cÇu, ®¸nh cÇu l«ng 2. Bài tập 2:
  Lựa chọn đáp án đúng
  A. Tất cả mọi người trong gia đình sáng nào cũng tập thể dục
  B. Vì sợ muộn học nên Hà ăn cơm vội vàng
  C. Tuấn thích mùa đông vì ít phải tắm
  D. Mai hay đau bụng nhưng rất ngại đi khám
  E. Mẹ thường xuyên đưa em đi kiểm tra sức khoẻ
  3. Bài tập 3:
  3. Bài tập 3 T×m nh÷ng c©u tôc ng÷, ca dao nãi vÒ søc khoÎ: - ¡n kÜ no l©u, cµy s©u tèt lóa. - Cµng giµ, cµng dÎo cµng dai. - C¬m kh«ng rau nh­ ®au kh«ng thuèc. - Thµ v« sù mµ ¨n c¬m hÈm cßn h¬n ®eo bÖnh mµ uèng s©m nhung. - B¶y m­¬i ch­a quÌ chí khoe m×nh lµnh. - Thuèc phiÖn hÕt nhµ, thuèc trµ hÕt phÌn. - R­îu vµo lêi ra. IV. DẶN DÒ
  1. Hướng dẫn về nhà:
  Học hiểu phần ghi trọng tâm của bài Làm đủ các bài tập ở SBT Đọc thêm phần có thể Chuẩn bị bài mới: Siêng năng, kiên trì 2. Chào tạm biệt:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓