Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 2. Siêng năng, kiên trì

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn/
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:37' 07-04-2015
  Dung lượng: 14.0 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Đọc truyện:
  Trang bìa
  Trang bìa:
  I. TÌM HIỂU BÀI
  1. Đọc truyện:
  1. T×m hiÓu bµi (TruyÖn ®äc) §äc vµ dïng bót g¹ch ch©n nh÷ng chi tiÕt cÇn l­u ý trong c©u chuyÖn vµ suy nghÜ vÒ nã. B¸c Hå cña chóng ta häc trong nhµ tr­êng kh«ng nhiÒu, vËy mµ B¸c nãi ®­îc mét sè tiÕng n­íc ngoµi nh­ tiÕng Ph¸p, tiÕng Anh, tiÕng Nga, tiÕng Trung Quèc…KÕt qu¶ ®ã lµ nhê lßng quyÕt t©m vµ sù kiªn tr× tù häc mµ nªn. Håi lµm phô bÕp trªn tµu §« ®èc La – tót – s¬ T¬ - rª - vin ch¹y tuyÕn ®­êng tõ Sµi Gßn sang Ph¸p, mçi ngµy B¸c ph¶i lµm viÖc tõ 4 giê s¸ng ®Ðn 9 giê tèi míi xong. Dï mÖt, B¸c vÉn cè tù häc thªm 2 giê n÷a, trong khi nh÷ng ng­êi b¹n kh¸c th× ®i ngñ hoÆc ®¸nh bµi. Khi häc, nh÷ng tõ nµo kh«ng hiÓu, B¸c nhê nh÷ng thuû thñ ng­êi Ph¸p gi¶ng l¹i cho. B¸c cßn nghÜ ra mét c¸ch häc ®éc ®¸o lµ mçi ngµy viÕt m­êi tõ tiÕng Ph¸p vµo c¸nh tay ®Ó võa lµm viÖc, võa nhÈm häc. Thêi k× lµm viÖc ë Lu©n §«n ( thñ ®« cña n­íc Anh), vµo buæi s¸ng sím vµ buæi chiÒu mçi ngµy, B¸c l¹i mang s¸ch bót ra v­ên hoa Hay – d¬ ®Ó tù häc tiÕng Anh. Mçi tuÇn ®­îc mét ngµy nghØ, B¸c ®Õn häc tiÕng Anh víi mét gi¸o s­ ng­êi I- ta- li – a. Víi c¸ch tranh thñ häc nh­ vËy, ®Õn bÊt k× n­íc nµo, B¸c ®Òu tù häc tiÕng n­íc Êy. Sau nµy, mÆc dï tuæi cao, khi ®äc s¸ch, b¸o n­íc ngoµi, gÆp tõ nµo kh«ng hiÓu hay mét danh tõ khoa häc, B¸c ®Òu tra tõ ®iÓn hoÆc nhê ng­êi th¹o tiÕng n­íc ®ã gi¶i thÝch, rßi ghi l¹i vµo sæ ®Ó nhí. B¸c Hå ®· tù häc ngo¹i ng÷ nh­ thÕ ®Êy! * Khai thác truyện:
  Khai th¸c truyÖn - B¸c Hå biÕt tiÕng Ph¸p, Anh, Nga, Trung quèc, §øc, NhËt, ý... - B¸c häc thªm vµo 2 giê nghØ trong ®ªm, b¸c nhê thuû thñ gi¶ng bµi, viÕt 10 tõ ra c¸nh tay, võa lµm võa häc; s¸ng dËy sím vµ buæi chiÒu tù häc ë v­ên hoa; ngµy nghØ B¸c häc víi gi¸o s­ ng­êi Italia; B¸c tra tõ ®iÓn, nhê ng­êi n­íc ngoµi gi¶ng. - B¸c kh«ng ®­îc häc ë tr­êng líp, B¸c lµm phô bÕp trªn tµu, thêi gian lµm viÖc tõ 17- 18 tiÕng trong 1 ngµy, tuæi cao B¸c vÉn häc. - B¸c häc ngo¹i ng÷ trong lóc võa lao ®éng kiÕm sèng, võa t×m hiÓu cuéc sèng c¸c n­íc, t×m hiÓu ®­êng lèi c¸ch m¹ng… - §èi víi viÖc häc ngo¹i ng÷ B¸c nãi: “ häc thªm mét thø tiÕng n­íc ngoµi coi nh­ cã thªm mét c¸i ch×a kho¸ ®Ó më thªm mét kho tµng tri thøc. ViÖc häc lµ suèt ®êi” => B¸c lµ ng­êi siªng n¨ng, kiªn tr×, chÞu khã 2. Nhận xét:
  B¸c Hå cña chóng ta ®· cã lßng quyÕt t©m vµ sù kiªn tr×. §øc tÝnh siªng n¨ng ®· gióp B¸c thµnh c«ng trong sù nghiÖp. II. NỘI DUNG BÀI HỌC
  1. Thế nào là siêng năng, kiên trì?:
  Em h·y kÓ tªn nh÷ng danh nh©n mµ em biÕt nhê cã tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr× mµ thµnh c«ng xuÊt s¾c trong sù nghiÖp cña m×nh. 1. ThÕ nµo lµ siªng n¨ng, kiªn tr×? Nhà bác học Lê Quí Đôn GS - BS Tôn Thất Tùng Bác học Niu-tơn Bác học Mari Quyri 2. Trắc nghiệm nhanh:
  Ý kiến nào thể hiện là người siêng năng kiên trì?
  A. Là người yêu lao động
  B. Miệt mài trong công việc
  C. Là người chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ
  D. Làm việc thường xuyên, đều đặn
  E. Vì nghèo mà thiếu thốn
  * Thế nào là siêng năng, kiên trì?:
  * ThÕ nµo lµ siªng n¨ng, kiªn tr×? Siªng n¨ng lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cña con ng­êi. Lµ sù cÇn cï, tù gi¸c, miÖt mµi, th­êng xuyªn, ®Òu ®Æn. Kiªn tr× lµ sù quyÕt t©m lµ ®Õn cïng dï cã gÆp khã kh¨n, gian khæ. III. BÀI TẬP CỦNG CỐ
  1. Bác Hồ lao động:
  2. Bác Hồ tập thể dục:
  3. Bác làm việc cùng người lao động:
  IV. DẶN DÒ
  1. Hướng dẫn về nhà:
  - HiÓu thÕ nµo lµ siªng n¨ng, kiªn tr×, - Theo em biÓu hiÖn cña tÝnh siªng n¨ng kiªn tr× lµ g×? - T×m c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr× 2. Chào tạm biệt:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓