Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 12. Life on other Planets. Lesson 3. A Closer Look 2

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn/
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:41' 10-11-2016
  Dung lượng: 4.4 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  Unit 12. Life on other Planets Lesson 3: A closer look 2 I. WRAM-UP
  Exercise 1:
  Answer the questions
  Exercise 2:
  Rewrite these sentences in reported speech
  Objectives:
  Objectives - By the end of the lesson, Ss can: Use lexical items related to the topic of `Life in other planet` Review: May and might Reported Questions Do the activites II. GRAMMAR I
  Question 1:
  What is the difference between "may" and "might"? The usages of may and might are similar. Although one or the other is more likely to be used in some contexts, neither choice will be wrong. Below is an introduction to the most important uses of may and might.. 1. May We can use `may` to ask for permission. However this is rather formal and not used very often in modern spoken English May I borrow your pen? May we think about it? May I go now? We use `may` to suggest something is possible It may rain later today. I may not have time to do it today. Pete may come with us - May:
  It may rain later today. I may not have time to do it today. Pete may come with us We use `may` to suggest something is possible May I borrow your pen? May we think about it? May I go now? We can use `may` to ask for permission. However this is rather formal and not used very often in modern spoken English 1. May - Might:
  He might have tried to call while I was out. I might have dropped it in the street. For the past, we use `might have`. She might be at home by now but it`s not sure at all. It might rain this afternoon. I might not have time to go to the shops for you. I might not go. We use `might` to suggest a small possibility of something. Often we read that `might` suggests a smaller possibility that `may`, there is in fact little difference and `might is more usual than `may` in spoken English. 2. Might Review:

  1. We use may/ might to say that something is possible

  at present or in the future.

  Example: He may / might be in the office.

  2. Normally, either can be used. Although, using may slightly increases the chance that something will happen..

  Example: Tom may lend you the money. (This is unlikely.) Tom might lend you the money. (I think this is very unlikely.)

  3. May is sometimes used in formal English, meaning to be allowed. Might is Not used in this case.

  Example: Lectures may use projectors if they wish. Exercise:

  Rewrite the sentences using may or might.


  Grammar 1:

  1. Use may/might to fill each of the blank.


  III. GRAMMAR II
  Reported Questions:
  Reported Questions

  We use the verb ask when reporting questions. In reported questions we use the statement words order and the question mark is omitted.

  1. To report a Wh-question, we use Subject asked (somebody) question word clause.

  Example: What were you doing at the time? latex(rarr) She asked (me) what I was doing / I had been doing at the time.

  2. To report a Yes/No question, we use Subject asked (somebody) If/whether clause.

  Example: Did the alien talk to you? latex(rarr) She asked me if/whether the alien talked/ had talked to me. Remember:
  Pronouns, possessive adjectives, verb tenses, and time expressions change in reported questions just as in reported statement. Look back at Unit 11 for a review of how they change. Some examples:
  Direct Question Reported Question Where is the Post Office, please?” She asked me where the Post Office was. “What are you doing?” She asked me what I was doing. Who was that fantastic man?” She asked me who that fantastic man had been. Do you like chocolate? She asked me if I liked chocolate. Have you ever been to Mexico?” She asked me if I had ever been to Mexico. Are you living here?” She asked me if I was living here. Do you love me?” He asked me if I loved him. Grammar 2:
  2. Nick claimed that he had seen a UFO. Read the interview between a reporter and Nick, and finish the following sentences. Interviewer: So, what exactly did you see? Nick: I saw a UFO. It landed in a grassy area. Interviewer: What were you doing when you saw it? Nick: I was going for a walk. Interviewer: What did it look like? Nick: It was very big and bright and it looked like a big disc in the sky. Interviewer: And what else did you see? Nick: I saw an alien coming out of the UFO. Interviewer: Did the alien see you? Nick: I don`t know. When I saw it, I hid behind a big tree. - Task:
  Task: Finish the following sentences.
  Grammar 3:
  3. Circle the correct word in italics to complete each sentences.

  1. The reporting verb in the reported question is ask /say /tell /answer.

  2. We use if / that when we report Yes / No questions.

  3. In reported questions, the subject comes before / after the verbs.

  4. The tenses are the same / different in direct and reported speech.

  Key: 1. ask 2. if 3. before 4. different Grammar 4:
  4. Read other questions by the interviewer. Rewrite the sentences as reported speech.
  Grammar 5:
  5. Work in groups of three. One is Nick and the others are Nick`s friends. Ask and answer questions about what Nick saw. Then report the friend`s questions and Nick`s answers to the whole class. IV. THE END
  Homework:
  Homework Learn the lesson well. Study the comments of the five students on page 63 about the possibility of other life forms in our galaxy. Do the homework in WB: Task 6,7 (page 46) and Task 1 (page 50). Goodbye:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓