Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 37. Đặc điểm sinh vật Việt Nam

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:38' 16-06-2015
  Dung lượng: 8.1 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 42 ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VIỆT NAM 1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG
  Quan sát tranh:
  C©y chß ngµn n¨m vµ c©y rõng Cóc Ph­¬ng - vïng nói ®¸ v«i Ninh B×nh C¸c khu rõng ngËp mÆn vïng ven biÓn 1. §Æc ®iÓm chung: Quan sát tranh:
  Rõng n­íc ta cã hµng ngh×n c¸c loµi th¶o d­îc quÝ hiÕm 1. §Æc ®iÓm chung: Quan sát tranh:
  N­íc ta còng cã nhiÒu loµi ®éng vËt 1. §Æc ®iÓm chung Đặc điểm chung:
  (?) Sù ®a d¹ng cña sinh vËt ViÖt Nam ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo? (?) Víi ®iÒu kiÖn cña tù nhiªn n­íc ta th× sinh vËt ph¸t triÓn nh­ thÕ nµo? - Sinh vËt ViÖt Nam rÊt phong phó vµ ®a d¹ng VÒ thµnh phÇn loµi Gen di truyÒn HÖ sinh th¸i Nguyªn nh©n: Do c¸c ®iÒu kiÖn sèng cÇn vµ ®ñ cho sinh vËt kh¸ thuËn lîi. 1. §Æc ®iÓm chung: Em cã nhËn xÐt g× vÒ ®Æc ®iÓm cña sinh vËt ViÖt Nam? - Cã sù h×nh thµnh rõng nhiÖt ®íi trªn ®Êt liÒn vµ hÖ sinh vËt trªn biÓn nhiÖt ®íi Ảnh minh họa:
  1. §Æc ®iÓm chung Nước ta cũng có nhiều loài động vật: dưới nước và trên cạn Đặc điểm chung:
  - Sinh vËt ViÖt Nam rÊt phong phó vµ ®a d¹ng : VÒ thµnh phÇn loµi , gen di truyÒn HÖ sinh th¸i Nguyªn nh©n: Do c¸c ®iÒu kiÖn sèng cÇn vµ ®ñ cho sinh vËt kh¸ thuËn lîi. - Do t¸c ®éng cña con ng­êi nhiÒu hÖ sinh th¸i tù nhiªn bÞ tµn ph¸ biÕn ®æi suy gi¶m vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng 1. §Æc ®iÓm chung Đặc điểm chung:
  - Sinh vËt ViÖt Nam rÊt phong phó vµ ®a d¹ng : VÒ thµnh phÇn loµi , gen di truyÒn HÖ sinh th¸i Nguyªn nh©n: Do c¸c ®iÒu kiÖn sèng cÇn vµ ®ñ cho sinh vËt kh¸ thuËn lîi. - Do t¸c ®éng cña con ng­êi nhiÒu hÖ sinh th¸i tù nhiªn bÞ tµn ph¸ biÕn ®æi suy gi¶m vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng 1. §Æc ®iÓm chung 2. SỰ GIÀU CÓ VỀ THÀNH PHẦN LOÀI SINH VẬT
  Sự giàu có về loài sinh vật:
  N­íc ta cã tíi 14.600 loµi thùc vËt 11.200 loµi vµ ph©n loµi ®éng vËt - Sè loµi sinh vËt quý hiÕm ghi trong (S¸ch ®á ViÖt Nam) Cã365 loµi ®éng vËt Cã 350 loµi thùc vËt (?) Nh÷ng sè liÖu nµo chøng minh sinh vËt ViÖt Nam cã sù giµu cã vÒ thµnh phÇn loµi ? ThÕ giíi ®¸nh gi¸ rÊt cao tÝnh ®a d¹ng cña sinh vËt ViÖt Nam. Cho ®Õn nay ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh ®­îc kho¶ng 30.000 loµi sinh vËt. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ë ViÖt Nam ng­êi ta vÉn tiÕp tôc ph¸t hiÖn ®­îc nhiÒu loµi sinh vËt míi nh­ sao la, bß sõng xo¾n, mang lín. (?) Sè l­îng loµi sinh vËt quý hiÕm ®· ®­îc ®­a vµo “s¸ch ®á ViÖt Nam”? 2. Sù giµu cã vÒ thµnh phÇn loµi sinh vËt Ảnh minh họa:
  2. Sự giàu có về thành phần loài sinh vật Sếu đầu đỏ Cầy vằn Voọc đầu trắng Voọc mũi hếch Sự giàu có về thành phần loài sinh vật :
  2. Sù giµu cã vÒ thµnh phÇn loµi sinh vËt - N­íc ta cã 14.600 loµi thùc vËt, 11.200 loµi ®éng vËt - Sè loµi sinh vËt quý hiÕm ghi trong (S¸ch ®á ViÖt Nam) 365 loµi ®éng vËt 350 loµi thùc vËt (?) Nh÷ng loµi sinh vËt quý hiÕm ®ang ®øng tr­íc nguy c¬ nh­ thÕ nµo ? (?) B¶n th©n em ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ nh÷ng loµi sinh vËt nµy? (?) Dùa vµo vèn hiÓu biÕt cña m×nh , em h·y nªu nh÷ng nh©n tè t¹o nªn sù phong phó vÒ thµnh phÇn loµi sinh vËt cña n­íc ta ? - Nh÷ng loµi sinh vËt quý hiÕm ®ang ®øng tr­íc nguy c¬ tuyÖt chñng, cÇn ph¶i b¶o vÖ - Nh÷ng nh©n tè t¹o nªn sù phong phó vÒ thµnh phÇn loµi sinh vËt cña n­íc ta: VÞ trÝ, khÝ hËu, ®ia h×nh, ®Êt ®ai .. 3. SỰ ĐA DẠNG VỀ HỆ SINH THÁI
  Sự da dạng về hệ sinh thái :
  3. Sự da dạng về hệ sinh thái (?) ThÕ nµo lµ hÖ sinh th¸i ? (?) ViÖt Nam cã mÊy hÖ sinh th¸i ? §ã lµ nh÷ng hÖ sinh th¸i nµo? HOẠT ĐỘNG NHÓM Nội dung: Hãy nêu sự phân bố và đặc điểm của các hệ sinh thái Nhóm 1: Hệ sinh thái rừng ngập mặn Nhóm 2: Hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa Nhóm 3: Khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia Nhóm 4: Hệ sinh thái nông nghiệp Sự da dạng về hệ sinh thái :
  - N­íc ta cã nhiÒ hÖ sinh th¸i kh¸c nhau, ph©n bè kh¾p mäi miÒn: - Vïng ®Êt triÒu b·i cöa s«ng, ven biÓn ph¸t triÓn rõng ngÆp mÆn. - Vïng ®åi nói ph¸t triÓn hÖ sinh th¸i rõng nhiÖt ®íi giã mïa víi nhiÒu biÕn thÓ: rõng kÝn th­êng xanh, rõng rông l¸ mïa kh«, rõng «n ®íi nói cao, - C¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn vµ v­ên quèc gia. - C¸c hÖ sinh th¸i n«ng nghiÖp ngµy cµng më réng vµ lÊn ¸t hÖ sinh th¸i tù nhiªn. 3. Sự da dạng về hệ sinh thái Sự da dạng về hệ sinh thái :
  3. Sự da dạng về hệ sinh thái CÁC VƯỜN QUỐC GIA Ở VIỆT NAM Lược đồ minh họa:
  Sự da dạng về hệ sinh thái :
  3. Sù da d¹ng vÒ hÖ sinh th¸i - C¸c hÖ sinh th¸i nh©n t¹o ngµy cµng ®­îc më réng lÊn ¸t c¸c hÖ sinh th¸i tù nhiªn Sự da dạng về hệ sinh thái :
  - NhiÒu lo¹i c©y - Mäc tù nhiªn - C©y thuÇn nhÊt - Do con ng­êi trång Quan sát hình:
  (?) H·y quan s¸t c¸c h×nh ¶nh sau vµ x¸c ®Þnh tªn hÖ sinh th¸i phï hîp cho mçi ¶nh minh häa? HST RÖØNG NGAÄP MAËN HST NOÂNG NGHIEÄP VÖÔØN QUOÁC GIA RÖØNG NHIEÄT ÑÔÙI GIOÙ MUØA BÀI TẬP
  Câu 1:
  Câu 1: Sự đa dạng phong phú của thực vật Việt Nam thể hiện ở:
  A. Gien di truyền
  B. Hệ sinh thái.
  C. Thành phần loài.
  D. Tất cả các ý trên.
  Câu 2:
  Bài tập về nhà:
  Bµi tËp vÒ nhµ - S­u tÇm mét sè tranh ¶nh vÒ c¸c loµi c©y vµ thó quÝ hiÕm ®· ®­îc ®­a vµo s¸ch ®á ViÖt Nam. - Lµm c¸c bµi tËp cuèi SGK - ChuÈn bÞ bµi 38 Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓