Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 14. What happened in the story?

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 16h:34' 02-08-2019
  Dung lượng: 2.7 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 14. WHAT HAPPENED IN THE STORY? LESSON 3 (1-7)
  Coverpage
  Trang bìa
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  UNIT 14. WHAT HAPPENED IN THE STORY?
  LESSON 3 (1- 7)
  WARM-UP
  Objectives
  Ảnh
  Objectives
  *By the end of this unit, pupils can: - Use the words and phrases related to the topic Talking about stories. - Say questions and answers with the correct intonation - Do activities in the workbook
  Checking old lesson
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  - What are you doing, Tony? - I’m reading The Golden Starfruit Tree. - What ||happened|| in the story? - The elder brother got most of the land and money left by his parents. The younger brother had only small piece of land and a starfruit tree. - What happened ||next||? - One day, a very big bird came and ||ate|| the fruit. He told the younger brother to bring a big bag for the gold. - Then what happened? - The ||greedy|| elder brother knew about the bird. He waited for the bird and put gold into a very big bag but the bag was too heavy. - How did the story ||end||? - The elder brother fell into the sea.
  VOCABULARY
  New words
  roof:
  Ảnh
  mái nhà
  piece:
  Ảnh
  mảnh, miếng, mẩu
  meat:
  thịt
  beak:
  Ảnh
  cái mỏ (chim,quạ)
  pick up:
  Ảnh
  nhặt, lượm
  ground:
  Ảnh
  sân
  Hình vẽ
  honest:
  thật thà
  wise:
  khôn ngoan
  stupid:
  ngốc nghếch
  New words
  Checking vocabulary
  Bài tập kéo thả chữ
  roof: ||mái nhà|| piece: ||mảnh, miếng, mẩu|| meat: ||thịt|| beak: ||cái mỏ (chim,quạ)|| pick up: ||nhặt, lượm|| ground: ||sân|| honest: ||thật thà|| wise: ||khôn ngoan|| stupid: ||ngốc nghếch||
  Hình vẽ
  ACTIVITIES
  1. Listen and repeat.
  1. Listen and repeat.
  What happened in the story?
  Ảnh
  First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island.
  Ảnh
  Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them.
  Ảnh
  Next, An Tiem’s family exchanged the watermelons for food and drink.
  Ảnh
  In the end, King Hung let An Tiem and his family go back home.
  Ảnh
  Practise saying questions and answers with the correct intonation.
  Hình vẽ
  What happened in the story?
  Ảnh
  First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island.
  Ảnh
  Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them.
  Ảnh
  Next, An Tiem’s family exchanged the watermelons for food and drink.
  Ảnh
  In the end, King Hung let An Tiem and his family go back home.
  Ảnh
  Repeat the questions and answers with the correct intonation.
  Hình vẽ
  What happened in the story?
  Ảnh
  First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island.
  Ảnh
  Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them.
  Ảnh
  Next, An Tiem’s family exchanged the watermelons for food and drink.
  Ảnh
  In the end, King Hung let An Tiem and his family go back home.
  Ảnh
  2. Listen and choose a or b. Then say the sentences aloud.
  2. Listen and choose a or b. Then say the sentences aloud.
  1. First, the poor girl went to the ________.
  2. Then she met a/an ________.
  3. Next, he gave her three ________.
  4. In the end, she ________.
  a. castle
  a. young man
  a. wishes
  a. married a prince
  b. forest
  b. old man
  b. apples
  b. became a queen
  Listen and choose a or b to complete the sentences.
  Bài kiểm tra tổng hợp
  1. First, the poor girl went to the ________. - a. castle - false - b. forest - true - false - false - false - false
  2. Then she met a/an ________. - a. young man - false - b. old man - true - false - false - false - false
  3. Next, he gave her three ________. - a. wishes - true - b. apples - false - false - false - false - false
  4. In the end, she ________. - a. married a prince - true - b. became a queen - false - false - false - false - false
  Listen and choose a or b to complete the sentences.
  Say the sentences aloud.
  1. First, the poor girl went to the forest. 2. Then she met an old man. 3. Next, he gave her three wishes. 4. In the end, she married a prince.
  Hình vẽ
  3. Listen to the story.
  Ảnh
  3. Listen to the story.
  The Fox and the Crow
  A long time ago, there was a fox and a crow. The crow stood on the roof of a house with a piece of meat in its beak. The hungry fox was standing on the ground. The fox asked the crow, “Can you give me some meat?” The crow shook its head. Then the fox asked, “Can you dance?” The crow shook its head. Then the fox asked, “Can you sing?” “Yes, …” the crow opened his beak and said. He dropped the meat on the ground. The fox picked up the meat and said, “Ha ha! Thanks for the meat.”
  Translate
  Ảnh
  Con Cáo và con Quạ
  Ngày xưa, có một con cáo và một con quạ. Con quạ đậu trên mái nhà, trong miệng cắp một miếng thịt. Con cáo đói đang đứng ở dưới mặt đất. Con cáo hỏi con quạ, "Anh có thể cho tôi một chút thịt không?". Con quạ lắc đầu. Sau đó cáo hỏi, "Anh có biết nhảy múa không?". Con quạ lắc đầu. Sau đó con cáo hỏi, "Anh có biết hát không?" "Có, ..." con quạ mở miệng và nói. Quạ ta đánh rơi miếng thịt xuống đất. Con cáo nhặt ngay miếng thịt và nói, "Ha ha! Cám ơn vì miếng thịt nhé."
  4. Read and write.
  1. What kinds of stories does Mai like reading? ____________________________________________ 2. What does she think of folk tales? ____________________________________________ 3. What does she think of the characters in folk tales? ____________________________________________ 4. What does she think of the characters in The Fox and the Crow? ____________________________________________ 5. Why does she love folk tales? ____________________________________________
  4. Read and write.
  Ảnh
  Hi, I’m Mai. My hobby is reading folk tales. Folk tales are usually short and interesting. They often give me one surprise after another. The characters are sometimes honest, sometimes greedy, sometimes wise, sometimes stupid. I like The Fox and the Crow very much. The fox was clever and the crow was not. The crow lost its delicious meat and the fox got it. I love folk tales very much because each of them gives me a lesson in life.
  Read the passage and answer the questions.
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  1. What kinds of stories does Mai like reading? => ||She like reading folk tales.|| 2. What does she think of folk tales? => ||She thinks they are usually short and interesting.|| 3. What does she think of the characters in folk tales? => ||She thinks the characters are sometimes honest, sometimes greedy|| ||sometimes wise, sometimes stupid.|| 4. What does she think of the characters in The Fox and the Crow? => ||She thinks the fox was clever and the crow was not.|| 5. Why does she love folk tales? => ||Because each of them gives her a lesson in life.||
  Translate
  Xin chào, mình là Mai. Sở thích của mình là đọc những truyện dân gian. Những truyện dân gian thường ngắn và thú vị. Chúng thường cho tôi một ngạc nhiên khác. Những nhân vật đôi khi thật thà, đôi khi tham lam, đôi khi khôn ngoan, đôi khi ngốc nghếch. Tôi thích truyện Cáo và Quạ rất nhiều. Cáo thông minh và quạ thì không. Quạ mất đi miếng thịt ngon của nó và cáo đã lấy nó. Tôi thích truyện dân gian rất nhiều bởi vì mỗi một nhân vột trong số họ cho tôi một bài học trong cuộc sống.
  Ảnh
  5. Write about your characters in your favourite story.
  5. Write about your characters in your favourite story.
  My favourite story is _____________________________________. The main characters are _________________________________. I Iike ____________ because he/she is ______________________.
  Ảnh
  Write about the characters in your favourite story
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  1. My favourite story is ||the story of the story of Tam and Cam.|| The main characters are ||Tam and Cam.|| I like ||Tam||. Because she is ||kind and gentle.|| 2. My favourite story is ||The Golden storfruit Tree.|| The main characters are ||the older brother and the younger brother||. I like ||the younger brother|| Because he is ||honest and kind||.
  6. Project
  6. Project
  Work in groups of five and decide which story to tell the class and what you think of the characters.
  Ảnh
  7. Colour the stars.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  7. Colour the stars.
  Hình vẽ
  Ảnh
  ask and answer questions about stories and the characters.
  listen to and understand texts about stories and the characters.
  read and understand texts about stories and the characters.
  write about the characters in a story.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  THE END
  Homework
  Ảnh
  - Learn by heart vocabulary and modal sentence. - Do exercise in the workbook - Prepare for next lesson: Unit 15 - Lesson 1
  Goodbye
  Ảnh
  THANK YOU FOR ATTENTION!
  SEE YOU LATER!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓