Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 8. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:06' 17-06-2015
  Dung lượng: 12.2 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  Trang bìa:
  HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU
  Kim tự tháp:
  Kim tự tháp thời cổ đại Kim tự tháp hiện nay:
  Kim tự tháp hiện nay Vườn treo:
  Vườn treo Babylon Vạn lý trường thành:
  Vạn lý trường thành 7 kỳ quan:
  7 kỳ quan thế giới mới Trà đạo Nhật:
  Trà đạo Nhật Bản Bánh xèo:
  Bánh xèo trong văn hóa ẩm thực nước Nga Bánh chưng:
  Thòt môõ döa haønh caâu ñoái ñoû Caây neâu traøng phaùo baùnh chöng xanh I. ĐẶT VẤN ĐỀ
  Bác Hồ:
  I. ĐẶT VẤN ĐỀ Thảo luận nhóm:
  1. V× sao B¸c Hå cña chóng ta ®­îc coi lµ danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi? 2. ViÖt Nam ®· cã ®ãng gãp g× ®¸ng tù hµo vµo nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi? VÝ dô. 3. Lý do quan träng nµo gióp nÒn kinh tÕ Trung Quèc trçi dËy m¹nh mÏ? Đáp án 1:
  - B¸c ®· cèng hiÕn trän ®êi m×nh cho sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc, gãp phÇn vµo cuéc ®Êu tranh chung cña c¸c d©n téc v× hoµ b×nh ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé. - B¸c Hå lµ ng­êi biÕt t«n träng vµ häc hái kinh nghiÖm ®Êu tranh cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Đáp án 2:
  Cố đô Huế Đáp án 2:
  Thánh địa Mỹ Sơn Đáp án 2:
  Vịnh Hạ Long Đáp án 2:
  Nhã nhạc cung đình Huế Đáp án 2:
  Bát cơm hến ở cồn Hến Đáp án 2:
  Bánh cuốn Thanh Trì Phở Hà Nội Đáp án 2:
  Đóng góp của Việt Nam:
  Tr¶i qua hµng ngµn n¨m lÞch sö, d©n téc ta ®· cã nh÷ng ®ãng gãp tù hµo cho nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi, cô thÓ lµ kinh nghiÖm chèng ngo¹i x©m, truyÒn thèng ®¹o ®øc, phong tôc tËp qu¸n, gi¸ trÞ v¨n ho¸ nghÖ thuËt. Đáp án 3:
  Trung Quốc Đáp án 3:
  Chùa Vân Nam - Trung Quốc Thành tựu Trung Quốc:
  * Thµnh tùu cña Trung Quèc ®¹t ®­îc nhê: - Më réng quan hÖ vµ häc tËp kinh nghiÖm c¸c n­íc kh¸c - Ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp míi cã nhiÒu triÓn väng - HiÖn nay hîp t¸c kinh tÕ gi÷a Trung Quèc vµ ViÖt Nam ®ang ph¸t triÓn tèt. - Bµi häc cña Trung Quèc kh«ng nh÷ng gióp Trung Quèc thµnh c«ng trong c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ cßn lµ bµi häc cho c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi, trong ®ã cã ViÖt Nam chóng ta. II. NỘI DUNG BÀI HỌC
  Khái niệm:
  II. NỘI DUNG BÀI HỌC - Lµ t«n träng chñ quyÒn, lîi Ých vµ nÒn v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc kh¸c. - Lu«n t×m hiÓu vµ tiÕp thu nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp trong nÒn kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi cña c¸c d©n téc. 1. Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Vì sao phải học hỏi:
  II. NỘI DUNG BÀI HỌC - Mçi d©n téc cã gi¸ trÞ v¨n ho¸ riªng - Nh÷ng gi¸ trÞ v¨n hãa t­ t­ëng cña d©n téc kh¸c gióp chóng ta ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc vµ khoa häc kÜ thuËt. - §Êt n­íc ta cßn nghÌo, tr¶i qua nhiÒu cuéc chiÕn tranh, rÊt cÇn häc hái c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña d©n téc kh¸c. 2. Vì sao phải học hỏi và tôn trọng các dân tộc khác? => Gi÷a c¸c d©n téc cã sù häc tËp kinh nghiÖm lÉn nhau vµ sù ®ãng gãp c¶ mçi d©n téc sÏ lµm phong phó thªm nÒn v¨n ho¸ nh©n lo¹i. Cần học hỏi những gì:
  II. NỘI DUNG BÀI HỌC - Chóng ta nªn häc hái: Thµnh tùu khoa häc kÜ thuËt. Tr×nh ®é qu¶n lÝ. V¨n häc nghÖ thuËt. - VÝ dô: M¸y mãc hiÖn ®¹i. C¸c lo¹i vò khÝ. §Çu t­ viÔn th«ng. M¸y vi tÝnh. §­êng x¸, cÇu cèng, nhµ cöa. KiÕn tróc, ©m nh¹c 3. Cần học hỏi những gì? Ý nghĩa:
  II. NỘI DUNG BÀI HỌC - T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n­íc ta tiÕn nhanh trªn con ®­êng x©y dùng ®Êt n­íc giµu m¹nh vµ ph¸t huy b¶n s¾c d©n téc. - Gãp phÇn cho c¸c n­íc cïng x©y dùng nÒn v¨n ho¸ chung cña nh©n lo¹i ngµy cµng tiÕn bé, v¨n minh. 4. Ý nghĩa: Cần làm gì?:
  II. NỘI DUNG BÀI HỌC - TÝch cùc häc tËp t×m hiÓu ®êi sèng vµ nÒn v¨n hãa cña c¸c d©n téc trªn thÕ giíi. - TiÕp thu mét c¸ch chän läc, phï hîp víi ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh truyÒn thèng con ng­êi ViÖt Nam. 5. Cần làm gì để học hỏi: Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓