Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 37. Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:09' 01-07-2015
  Dung lượng: 622.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 39 THỰC HÀNH PHÂN TÍCH MỘT KHẨU PHẦN ĂN CHO TRƯỚC I. MỤC TIÊU
  Mục tiêu:
  I. MỤC TIÊU - Nắm vững các bước tiến hành lập khẩu phần ăn. - Dựa trên một khẩu phần ăn trong bài tính lượng calo cung cấp cho cơ thể điền vào bảng 37.3 để xác định mức độ đáp ứng của cơ thể. - Biết xây dưng khẩu phần ăn hợp lí cho bản thân. II. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH
  Nôi dung và cách tiến hành:
  II. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH - Các bước tiến hành lập khẩu phần ăn: - Bước 1 kẻ bảng tính toán theo mẫu 37.1 Nôi dung và cách tiến hành:
  II. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH - Các bước tiến hành lập khẩu phần ăn: - Bước 1 kẻ bảng tính toán theo mẫu 37.1 Nôi dung và cách tiến hành:
  - B­íc 2: §iÒn tªn thùc phÈm, ®iÒn sè l­îng vµo cét A X¸c ®Þnh l­îng th¶i bá A1 =A x tØ lÖ % th¶i bá. X¸c ®Þnh l­îng thùc phÈm ¨n ®­îc: A2=A-A1 - B­íc 3: TÝnh gi¸ trÞ cña tõng lo¹i thùc phÈm vµ ®iÒn thµnh phÇn dinh d­ìng. Ng« t­¬i 200 90 A1 =200 x 45% = 90 A2 =200 -90 = 110 110 Nôi dung và cách tiến hành:
  - B­íc 3: TÝnh gi¸ trÞ cña tõng lo¹i thùc phÈm vµ ®iÒn thµnh phÇn dinh d­ìng. Ng« t­¬i 200 90 110 Pr = 4,1 x A2 : 100 = 4,1 x 110: 100 = 4,51 4,51 L = 2,3 x A2 : 100 = 2,3 x 110: 100 = 2,53 4,53 G = 39,6 x A2 : 100 = 39,6 x 110: 100 = 43,56 43,56 Q = 196 x A2 : 100 = 196 x 110: 100 = 216 126 Nôi dung và cách tiến hành:
  - B­íc 3: TÝnh gi¸ trÞ cña tõng lo¹i thùc phÈm vµ ®iÒn thµnh phÇn dinh d­ìng. B­íc 4: Céng c¸c sè liÖu ®· kª §èi chiÕu víi b¶ng “ Nhu cÇu dinh d­ìng khuyÕn nghÞ cho ng­êi ViÖt Nam” Chó ý: Pr«tªn in x 60% ®ã lµ kh¶ n¨ng hÊp thô cña c¬ thÓ. Vitamin C x50% v× bÞ thÊt tho¸t khi chÕ biÕn. Ng« t­¬i 200 90 110 4,51 4,53 43,56 126 265 90 175 9.61 5.03 77.76 288 175 175 - 0.33 0.16 - 1.71 Nôi dung và cách tiến hành:
  II. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH - Các bước tiến hành lập khẩu phần ăn: - Dựa vào khẩu phần ăn mẫu trong bài, tính lượng calo cung cấp cho cơ thể, điền số liệu vào bảng 37.3 để xác định mức đáp ứng của cơ thể. Nôi dung và cách tiến hành:
  Điền số liệu vào bảng:
  - §iÒn sè liÖu vµo b¶ng 37.3 . B¶ng ®¸nh gi¸ Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓