Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:24' 15-07-2015
  Dung lượng: 1'002.0 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 25 SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG
  1. Khái niệm:
  1. Kh¸i niÖm Sự sinh trưởng của quần thể VSV là sự tăng số lượng tế bào trong quần thể I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG 2. Thời gian thế hệ (g):
  2. Thêi gian thÕ hÖ (g) Thời gian thế hệ là gì? - Là thời gian từ khi sinh ra một tế bào cho đến khi tế bào đó phân chia hoặc số lượng tế bào trong quần thể tăng gấp đôi N0 g 2 N0 Các loài vi sinh vật khác nhau thì thời gian thế hệ có giống nhau không? - Mỗi loài vi sinh vật có g riêng, thậm chí trong cùng một loài nhưng với điều kiện nuôi cấy khác nhau cũng thể hiện g khác nhau VD : E. Coli nuôi trong điều kiện thích hợp :g = 20 phút, trong đường ruột: g = 12 giờ Trùng đế giày:g = 24 giờ Thời gian thế hệ:
  Phaân ñoâi Laàn 1 Laàn 2 Laàn 3 Laàn 4 Em có nhận xét gì về quy luật sinh trưởng của quần thể VSV? Thời gian thế hệ:
  2. Thêi gian thÕ hÖ (g) - Quần thể vsv sinh trưởng nhanh theo cấp số nhân ở E.Côli trong điều kiện nuôi cấy đầy đủ 20 phút phân chia một lần. Em hãy xác định số lần phân chia và số TB được tạo thành từ 1 TB ban đầu để hoàn thành bảng số liệu sau: Thời gian(phút) Số lần phân chia Số TB được tạo thành 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 n Số lượng tế bào được tạo ra sau n lần phân bào liên tiếp từ một tế bào ban đầu là: 2n Bài tập:
  2. Thêi gian thÕ hÖ (g) Bài tập: Nếu số lượng tế bào E. Coli ban đầu cấy vào môi trường dinh dường đầy đủ là 105 thì sau 2 giờ số lượng tế bào được tạo ra là bao nhiêu? Số lần phân chia của vi khuẩn E.Côli trong 1 giờ trong điều kiện thích hợp? * Tèc ®é sinh tr­ëng riªng (): lµ sè lÇn ph©n chia trong 1 giê cña mét chñng vi khuÈn trong ®iÒu kiÖn nu«i cÊy x¸c ®Þnh Thời gian thế hệ:
  2. Thêi gian thÕ hÖ (g) Nếu số lượng tế bào E. Coli ban đầu cấy vào môi trường dinh dường đầy đủ là 105 thì sau 2 giờ số lượng tế bào được tạo ra là bao nhiêu? Trong môi trường dinh dưỡng đầy đủ, VK E.Côli cứ 20’ lại phân chia một lần. Nếu số lượng tế bào ban đầu cấy vào là 105 thì sau 2 giờ số lượng tế bào được tạo ra là: 105. 26 CTTQ : Nt = N0 . 2n Trong đó: N0 là số lượng tế bào vi khuẩn ban đầu cấy vào Nt là số lượng tế bào vi khuẩn sau thời gian nuôi n là số lần phân chia tế bào n=t/g (t: thời gian nuôi cấy) II. SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI SINH VẬT
  Sinh trưởng của quần thể:
  Đường cong sinh trưởng của quần thể VK nuôi cấy không liên tục Nguyên nhân nào khiến cho vi khuẩn chuyển sang pha cân bằng? Log số lượng tế bào Thời gian Pha tiềm phát Pha luỹ thừa Pha cân bằng Nguyên nhân khiến vi khuẩn chuyển sang pha cân bằng: Chất dinh dưỡng bắt đầu cạn kiệt Ôxi giảm Chất độc tích luỹ pH thay đổi II. SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI SINH VẬT Trong nuôi cấy không liên tục, để thu được sinh khối VSV tối đa ta nên thu hoạch ở giai đoạn nào? Pha suy vong Sinh trưởng của quần thể VSV:
  Em hãy nghiên cứu phần II sgk để hoàn thành bảng sau: Nuôi cấy không liên tục Nuôi cấy liên tục Pha tiềm phát (pha lag) Pha lũy thừa (pha log) Pha cân bằng Pha suy vong MT nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới vào và cũng không lấy đi các sản phẩm trao đổi chất Bổ sung thường xuyên các chất dinh dưỡng, đồng thời lấy ra một lượng tương đương các chất thải Sè l­îng TB gi¶m dÇn do: Sè TB bÞ ph©n hñy nhiÒu ChÊt d.d­ìng bÞ c¹n kiÖt ChÊt ®éc h¹i tÝch lòy nhiÒu VK thÝch nghi víi m«i tr­êng Sè l­îng tÕ bµo ch­a t¨ng Enzim c¶m øng ®­îc h×nh thµnh VK b¾t ®Çu ph©n chia, sè l­îng TB t¨ng theo lòy thõa Tèc ®é sinh tr­ëng lín nhÊt vµ kh«ng ®æi Sinh tr­ëng cña quÇn thÓ VSV II. SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI SINH VẬT -Số lượng TB đạt cực đại và không đổi theo thời gian do: số lượmg TB sinh ra bằng số lượng TB chết đi Sinh trưởng của quần thể:
  Log số lượng tế bào Pha tiềm phát Pha luỹ thừa Pha cân bằng Pha suy vong Thời gian Đường cong sinh trưởng của quần thể VK nuôi cấy không liên tục Em h·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña N,  ë c¸c pha theo b¶ng sau: Trong tự nhiên, pha luỹ thừa ở VK có diễn ra không? Pha ST Giá trị 0 0 Hằng số Cực tiểu Cự đại Cuối pha đạt CĐ II. SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI SINH VẬT Sinh trưởng của quần thể:
  Log số lượng tế bào Pha tiềm phát Pha luỹ thừa Pha cân bằng Pha suy vong Thời gian Đường cong sinh trưởng của quần thể VK nuôi cấy không liên tục §Ó kh«ng x¶y ra pha suy vong ta cÇn ph¶i lµm g×? II. SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI SINH VẬT Câu hỏi và trả lời:
  II. SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI SINH VẬT Không, vì lúc này vsv đã thích nghi với môi trường sống rồi. Không, vì chất dinh dưỡng thường xuyên được bổ sung và chất độc hại được lấy ra ngoài Nuôi cấy không liên tục pha log chỉ kéo dài vài thế hệ. Nuôi cấy liên tục pha log kéo dài qua nhiều thế hệ Ứng dụng:
  II. SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI SINH VẬT Trong nuôi cấy liên tục, quần thể vi sinh vật sinh trưởng như thế nào? Trong nuôi cấy liên tục, quần thể vi sinh vật sinh trưởng ở pha luỹ thừa trong thời gian dài, mật độ quần thể tương đối ổn định Em hãy nêu ứng dụng về việc sử dụng VSV trong đời sống và nền kinh tế quốc dân? Ứng dụng: - Sản xuất sinh khối VSV - Sản xuất các hợp chất có hoạt tính sinh học: axit amin, enzim, kháng sinh, hoocmôn… Kết luận:
  kÕt luËn 1. Thêi gian thÕ hÖ (g) lµ thêi gian tÝnh tõ khi mét TB sinh ra ®Õn khi TB ®ã ph©n chia. Sau g, sè TB trong quÇn thÓ t¨ng gÊp ®«i 2. Trong nu«i cÊy kh«ng liªn tôc, quÇn thÓ VSV sinh tr­ëng theo quy luËt víi ®­êng cong gåm 4 pha c¬ b¶n: - Pha tiÒm ph¸t - Pha lòy thõa - Pha c©n b»ng - Pha suy vong 3. Trong nu«i cÊy liªn tôc, thµnh phÇn cña m«i tr­êng nu«i cÊy æn ®Þnh, quÇn thÓ VSV sÏ sinh tr­ëng liªn tôc, dÞch nu«i cÊy sÏ cã mËt ®é VSV æn ®Þnh CỦNG CỐ
  Bài tập:
  BÀI TẬP Em h·y ph©n biÖt c¸c h×nh thøc nu«i cÊy VSV theo b¶ng sau: - Kh«ng bæ sung chÊt dinh d­ìng míi - Kh«ng rót bá c¸c s¶n phÈm trao ®æi chÊt - Bæ sung th­êng xuyªn chÊt d.d­ìng - Rót bá kh«ng ngõng c¸c chÊt th¶i - QuÇn thÓ VSV sinh tr­ëng theo 4 pha: tiÒm ph¸t, lòy thõa, c©n b»ng vµ suy vong - QuÇn thÓ VSV sinh tr­ëng ë pha lòy thõa trong thêi gian dµi, mËt ®é VSV t­¬ng ®èi æn ®Þnh Bài tập:
  Ghép các câu sau cho đúng.
  1. Vi khuẩn thích nghi với môi trường sống
  2. Tốc độ sinh trưởng đạt cực đại
  3. số lượng tế bào lớn nhất và không đổi
  4. Kích thước quần thể giảm
  Bài tập:
  Bµi gi¶i: Mét sè tÕ bµo nÊm men bia sinh trưởng trong 10 giê, ng­êi ta ®Õm cã tÊt c¶ 150 tÕ bµo nÊm men. Cho biÕt sè TB nÊm men trong suèt qu¸ tr×nh trªn ®Òu sinh tr­ëng b×nh th­êng, cã thêi gian thÕ hÖ lµ 2 giê. X¸c ®Þnh sè tÕ bµo nÊm men ban ®Çu? Xác định tốc độ sinh trưởng riờng của nấm men? BÀI TẬP g= 2 giờ, t=10 giờ, Nt=150 tb  n= 10: 2 = 5 (lần) Nt = No x 2n  No = N/ 2n = 150 / 25 = 6 (tế bào)  = n/t = 5/10= 0,5 (lần/giờ) Bài tập:
  BÀI TẬP Tại sao nói “Dạ dày - ruột ở người là một hệ thống nuôi cấy liên tục đối với VSV”? Dạ dày - ruột thường xuyên được bổ sung thức ăn và cũng thường xuyên phải thải ra ngoài các sản phẩm chuyển hóa vật chất cùng với các VSV, do đó tương tự như một hệ thống nuôi liên tục. Bài tập:
  Thời điểm VK trao đổi chất diễn ra mạnh nhất là
  A. Pha tiềm phát
  B. Pha luỹ thừa
  C. Pha cân bằng
  D. Pha suy vong
  Bài tập:
  Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓