Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 11. Science and Technology. Lesson 2. A Closer Look 1

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn/
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:56' 26-10-2016
  Dung lượng: 11.8 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  Unit 11. Science and Technology. Lesson 2. A Closer Look 1 WARM-UP
  Check the old lesson:
  1. Her teacher said she was really good at _______ _______ , but she was not very good at English 2. Advances in __________ have improved crop yields by over 30% 3. Cancer ___________ have made great progress, but many aspects of this disease need further study. 4. Scientific will be trying to invent _______ to teach children at home. 5. Thanks to __________ _______. Our world will be transformed greatly. Put one of the words/phrases from the box in each gap. There is one extra. science subjects machines technology scientific progress technique researchers - Key:

  Put one of the words/phrases from the box in each gap. There is one extra. Let`s see a video:
  Can you guess what is the content of this video? Robot Maid Objectives:
  Objectives * By the end of the lesson, ss will be able to: Use the lexical items related to topic `Sicence and technology` Pronounce words with the prefix un- and im- correctly in isolation and in context Do the task in the student book I. VOCABULARY
  Look out:
  Look out!

  We add -er, -or, or -ist to a verb or noun to form a noun indicating people.

  Example: to learn latex(rarr) learner to invent latex(rarr) inventor science latex(rarr) scientist More examples:
  More examples -ist: art – artist chemistry – chemist dentistry – dentist guitar – guitarist journal – journalist linguistics – linguist lobby – lobbyist novel – novelist -er and -or: astronomy – astronomer bar – barrister ight fire – firefighter dig grave – gravedigger to build – builder to hate – hater contract – contractor senate – senator translate – translator to exterminate – exterminator to negotiate – negotiator Vocabulary 1:
  1. Complete the following sentences with nouns indicating people. 1. A person who gives advice is an ______. 2. A scientist who studies chemistry is a ______. 3. A person whose job is to design things is _______. 4. A person whose job is writing programmes for computer is a __________ . 5. A marine _________ is a scientist who studies life in the sea. - Suggested answer:

  - Suggested answer Vocabulary 2:
  2. Write a noun from the list under each picture doctor archeologist software developer chemist physicist explorer engineer conservationist 1.____________ 2.____________ 3.____________ 4.____________ 5.____________ 6.____________ 7.____________ 8.____________ - Suggested answer:

  - Suggested answer Vocabulary 3:
  3. Give the correct form of the words in brackets 1. Every day we hear about new (develop) ____________ in science and technology. 2. Einstein was one of the greatest (science)_________ in the world. 3. The USA is a world leader in space (explore) ___________ . 4. Advances in (medicine) _______ science will help people live longer in the future. 5. There is a link between (economy) ________ development and the environment. - Suggested answer:
  - Suggested answer
  II. PRONUNCIATION
  Introduction:
  Pronunciation: Stress in words ending in un- and im- Remember!:
  When we add the prefix un- or im- (meaning `not`) to a root word, the stress of the word does not normally change. Example: `friendly latex(rarr) un`friendly `probable latex(rarr) im`probable Note: When we add the prefix un- or im- to a one-syllable word, the stress falls on the root word/ Example: fair latex(rarr) un`fair pure latex(rarr) im`pure Pronunciation 1:
  4. Listen and repeat the following words. Mark the stressed syllables in the words. Task a: Listen and repeat unforeseen immature impatient impure impossible unnatural unlucky unwise unhealthy unhurt unlimited impolite - Mark the stressed:
  4. Listen and repeat the following words. Mark the stressed syllables in the words. Task b: Mark the stressed unforeseen immature impatient impure impossible unnatural unlucky unwise unhealthy unhurt unlimited impolite unfore`seen imma`ture im`patient im`pure im`possible un`natural un`lucky un`wise un`healthy un`hurt un`limited impo`lite Pronunciation 2:
  unforeseen unnatural impatient impure impossible immature unlucky unwise unhealthy unhurt unlimited impolite oO oOo ooO oOoo unfore`seen imma`ture im`patient im`pure im`possible un`natural un`lucky un`wise un`healthy un`hurt un`limited impo`lite 5. Put the words from 4 in the right columns. Pronunciation 3:
  6. Fill the gap with one of the words in 5. Listen and check, then read the sentences. 1. The teacher said this water was ______ and couldn`t be used in our experiment. 2. Scientists have indentified a link between an _____ diet and diseases. 3. This job would be ______ without help of a computer. 4. Our natural resources are not _________. 5. It`s no good being _______ with small children. impolite unlimited unhurt unhealthy unwise unlucky immature impossible impure impatient unnatural unforeseen - Task a:

  -Task a: Fill the gap with one of the words in 5 - Task b:
  -Task b: Listen and check, then read the sentences. 1. The teacher said this water was impure and couldn`t be used in our experiment. 2. Scientists have indentified a link between an unhealthy diet and diseases. 3. This job would be impossible without help of a computer. 4. Our natural resources are not unlimited. 5. It`s no good being impatient with small children. III. THE END
  Homework:
  Homework Learn vocabulary Practice pronouncing: Stress in words prefix un- or im- Prepare : A closer look 2 Good bye:
  Thanks for your attendance! Goodbye. See you again.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓