Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 4. Learning world. Lesson 5. Language focus 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bạch Kim
  Người gửi: Ngô Văn Chinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:13' 15-12-2021
  Dung lượng: 1.4 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 4. LEARNING WORLD. LESSON 5. LANGUAGE FOCUS 2
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Ảnh
  UNIT 4. LEARNING WORLD
  LESSON 5. LANGUAGE FOCUS 2
  Ảnh
  Introduction
  1. Objectives
  Ảnh
  Hình vẽ
  By the end of this lesson, students will be able to: - Use the words related to the topic Wild life - Grammar: Present continuous and present simple - Can ask people about their routines and what they're doing now. - Do the tasks in the student book.
  2. Content
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Present continuous: questions
  PRESENT CONTINUOUS TENSE (cont)
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  YES-NO QUESTIONS
  Hình vẽ
  Am/ Is / Are + S + V_ing + O ?
  Short answer:
  Hình vẽ
  Yes, S + am/ is / are.
  Hình vẽ
  No, S + am/ is /are + NOT.
  Example:
  Are you doing your homework? 
  => Yes, I am. / No, I’m not.
  ***YES-NO QUESTIONS
  WH-QUESTIONS
  Hình vẽ
  Wh-question word + am / is / are + S + Ving + O?
  Answer:
  Hình vẽ
  S + am / is / are + Ving + O
  Example:
  What are you doing now?
  => I’m doing my homework.
  ***WH-QUESTIONS
  1. Look at the sentences.
  1. Look at the sentences. What are the he / she and they forms of each question and answer?
  1) Are you learning English? Yes, I am.
  2) What are you doing now? I’m watching TV.
  3) Are you learning the same language? No, we aren’t.
  Ảnh
  - What are the he / she and they forms of each question and answer?
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  1. Are you learning English? Yes, I am. => ||Is he / she learning English? - Yes, he / she is.|| => ||Are they learning English? Yes, they are.|| 2. What are you doing now? I’m watching TV. => ||What is he / she doing now? He’s / She’s watching TV. || => ||What are they doing now? They’re watching TV.|| 3. Are you learning the same language? No, we aren’t. => ||Is he / she learning the same language? No, he / she isn’t. || => ||Are they learning the same language? No, they aren’t.||
  2. Work in pairs. Ask and answer questions with words from the columns and the verbs in the box. Use the present continuous.
  Ảnh
  2. Work in pairs. Ask and answer questions with words from the columns and the verbs in the box. Use the present continuous.
  Hình vẽ
  Ảnh
  What Where Why Who
  is are
  the teacher your friend you your parents
  …..?
  Ảnh
  Where are you sitting?
  Ảnh
  I'm sitting in the classroom.
  - Ask and answer questions with words from the columns and the verbs in the box. Use the present continuous.
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  A: ||What are you doing?|| B: ||I’m looking at my friend?|| A: ||Who is she studying with?|| B: ||She is studying with the teacher?|| A: ||Where are they sitting?|| B: ||They are sitting in my house.|| A: ||Why are your parents wearing uniform?|| B: ||They are wearing uniform because they are working.||
  Present continuous and present simple
  3. Complete the table with sentences 3 – 6. Which time expressions do we use with a) the present simple, and b) the present continuous?
  3. Complete the table with sentences 3 – 6. Which time expressions do we use with a) the present simple, and b) the present continuous?
  1. We sometimes do projects. 2. We're doing a project today. 3. I usually check new words. 4. I'm checking a new word at the moment. 5. They always wear uniforms. 6. They're wearing their uniforms now.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  1. We sometimes do projects. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
  Hình vẽ
  2. We're doing a project today. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
  - Complete the table with sentences 3 – 6.
  Hình vẽ
  Complete the table with sentences 3 – 6.
  Hình vẽ
  1. We sometimes do projects.
  Hình vẽ
  2. We're doing a project today.
  3. I usually check new words.
  5. They always wear uniforms.
  4. I’m checking a new word at the moment. 6. They’re wearing their uniforms now.
  - Which time expressions do we use
  Hình vẽ
  Which time expressions do we use with:
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Time expressions
  sometimes, usually, always (often, never, every day)
  today, at the moment, now (right now)
  4. Look at the photos and complete the sentences.
  4. Look at the photos and complete the sentences.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Charlotte is a music student. She (1) _________ (practise) every day, but at the moment she (2) __________ (relax).
  Pat is a footballer. He (3) _______ (play) football five days a week, but today he (4) ________ (play) basketball.
  Melanie (5) _________ (chat) in Spanish with a tourist now, but she usually (6) _______ (speak) English.
  - Sentence 1
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  Charlotte is a music student. She (1) ||pratises|| (practise) every day, but at the moment she (2) ||is relaxing|| (relax).
  - Sentence 2
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  Pat is a footballer. He (3) ||plays|| (play) football five days a week, but today he (4) ||is playing|| (play) basketball.
  - Sentence 3
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  Melanie (5) ||is chatting|| (chat) in Spanish with a tourist now, but she usually (6)||speaks|| (speak) English.
  USE IT!
  5. Work in groups. Imagine that one of you is a lottery winner. Ask and answer questions about now and usually. Use the present simple and the present continuous forms of the verbs in the box.
  5. Work in groups. Imagine that one of you is a lottery winner. Ask and answer questions about now and usually. Use the present simple and the present continuous forms of the verbs in the box.
  Ảnh
  Hình vẽ
  listen to wear read sit speak watch think about
  A: What do you usually wear? B: I usually wear... A: What are you wearing now? B: I'm wearing ...
  - Ask and answer questions about now and usually. Use the present simple and the present continuous forms of the verbs in the box.
  Hình vẽ
  A: What do you usually listen to? B: I usually listen to pop songs? A: What are listening to now? B: I’m listening to US-UK rap. A: What do you usually wear? B: I usually wear jeans and T-shirt? A: What are wearing now? B: I’m wearing dress, shirt and skirt. A: What do you usually read? B: I usually read old comic books. A: What are you reading now? B: I’m reading fashion magazine in English. A: What do you usually think about? B: I usually think about how to make money. A: What are thinking about now? B: I’m thinking about how to spend money.
  Ảnh
  6. Finished?
  Find three more photos from this book. Write questions and answers about them using the present continuous.
  Ảnh
  - Photo 1
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  A: ||What is she wearing?|| B: ||She is wearing colorful colorful costumes.||
  - Photo 2
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  A: ||Where are the two men riding?|| B: ||They are riding in a mountainous area.||
  - Photo 3
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  A: ||What are the girls doing?|| B: ||They are dancing.||
  The end
  1. Homework
  Ảnh
  Hình vẽ
  - Learn by heart the structures. - Do exercise in Workbook page 27 - Prepare: Unit 4. Learning world. Lesson 6. Speaking
  2. Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓