Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 2. My home. Lesson 7. Looking Back - Project

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bạch Kim
  Người gửi: Ngô Văn Chinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:45' 13-10-2021
  Dung lượng: 3.3 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 2. MY HOUSE. LESSON 7. LOOKING BACK - PROJECT
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  UNIT 2. MY HOUSE
  LESSON 7. LOOKING BACK - PROJECT
  Ảnh
  Ảnh
  Introduction
  1. Objectives
  Ảnh
  Hình vẽ
  By the end of this lesson, students will be able to: - Revise the vocabulary items we have learnt in this unit - Revise the possessive case and the prepositions of place - Rivise describing your favourite room - Do the tasks in the student book.
  2. Content
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Put the words into the correct group. Add a new word to each group.
  Complete the second sentence with the correct possessive form.
  Make sentences. Use prepositions of place.
  Vocabulary
  Grammar
  Ảnh
  Write three sentences to describe your favourite room in your house. Write the sentences in your notebook.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Looking back
  Content
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Looking back
  I.
  Vocabulary
  II.
  Grammar
  Activity 1. Put the words into the correct group. Add a new word to each group.
  1. Look and say the words
  1. Look and say the words
  Ảnh
  Hình vẽ
  bedroom
  fridge
  cupboard
  dishwasher
  town house
  chest of drawers
  country house
  bathroom
  flat
  kitchen
  sink
  living room
  2. Put the words into the correct group
  2. Put the words into the correct group
  Ảnh
  Hình vẽ
  bedroom
  fridge
  cupboard
  dishwasher
  town house
  chest of drawers
  country house
  bathroom
  flat
  kitchen
  sink
  living room
  kitchen
  sink
  flat
  bedroom
  fridge
  bathroom
  dishwasher
  town house
  cupboard
  country house
  chest of drawers
  living room
  3. Add a new word to each group.
  Ảnh
  3. Add a new word to each group.
  living room
  chest of drawers
  country house
  cupboard
  town house
  dishwasher
  bathroom
  fridge
  bedroom
  flat
  sink
  kitchen
  stilt house
  dining room
  shower
  Activity 2. Complete the second sentence with the correct possessive form.
  1. Look and read the sentences
  1. My teacher has a house next to our house. → Our house is next to my _____ house. 2. My brother has a TV. → This is my _____ TV. 3. Elena has a big bookshelf in her bedroom. → There's a big bookshelf in _____ bedroom. 4. My grandfather likes the kitchen the best. → The kitchen is my _____ favourite room. 5. My aunt has a daughter, Vy. → I'm _____ cousin.
  1. Look and read the sentences
  Ảnh
  2. Complete the second sentence with the correct possessive form.
  2. Complete the second sentence with the correct possessive form.
  Bài tập kéo thả chữ
  1. My teacher has a house next to our house. → Our house is next to my ||teacher’s|| house. 2. My brother has a TV. → This is my ||brother’s|| TV. 3. Elena has a big bookshelf in her bedroom. → There's a big bookshelf in ||Elena’s|| bedroom. 4. My grandfather likes the kitchen the best. → The kitchen is my ||grandfather’s|| favourite room. 5. My aunt has a daughter, Vy. → I'm ||Vy’s|| cousin.
  Activity 3. Make sentences. Use prepositions of place.
  1. Look at these pictures
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  1. Look at these pictures
  2. Make sentences. Use prepositions of place.
  The boy ______.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  2. Make sentences. Use prepositions of place.
  The cat ______.
  The dog ______.
  The cat ______.
  The cat ______.
  The girl ______.
  - Picture 1, 2
  Ảnh
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  1. The cat ||is on the table||. 2. The dog ||is in front of the doghouse||.
  Make sentences. Use prepositions of place.
  - Picture 3, 4
  Ảnh
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  3. The cat ||is between the bookshelf|| ||and the sofa||. 4. The cat ||is behind the computer||.
  Make sentences. Use prepositions of place.
  - Picture 5, 6
  Ảnh
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  5. The girl ||is on the sofa||. 6. The boy ||is next to the sofa||.
  Make sentences. Use prepositions of place.
  Activity 4. Write three sentences to describe your favourite room in your house. Write the sentences in your notebook.
  1. Write three sentences to describe your favorite room in your house.
  1. Write three sentences to describe your favorite room in your house.
  Example:
  Ảnh
  There’s a big bed next to the door.
  2. Write the sentences in your notebook.
  2. Write the sentences in your notebook.
  Ảnh
  There is a big shelf next to the desk.
  There are some flower pots near the window.
  There is a medium bed near the shelf.
  Project
  STRANGE HOUSES
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  1. Which one would you like to live in? Why?
  1. Which one would you like to live in? Why?
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  - Answer the question
  Ảnh
  I would like to live in house C because it has a shape of a drop of water and it’s on a large meadow. Here I can enjoy cool and fresh air, play many kinds of outdoor games with my family and friends or have picnic.
  2. Now work in groups.
  2. Now work in groups.
  - Draw your own strange house. - Decorate it. - Tell the class about your house.
  Ảnh
  Ảnh
  - Tell the class about your house.
  Ảnh
  This is the picture of my strange house. It has a shape of a cupcake because I like sweets very much. It’s colorful with brown, green, orange, pink, and white. Around the house there are many candy trees. I really want to live in this house.
  Tell the class about your house.
  Now I can …
  Ảnh
  Now I can …
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  use the words for types of house, rooms and furniture.
  pronounce the sounds /s/ and /z/ at the end of the words correctly.
  use possessive case to describe possession.
  use prepositions of place to describe where people or things are.
  give suggestions.
  read about rooms and furniture.
  describe houses, rooms and furniture.
  listen about someone's house.
  The end
  1. Homework
  Ảnh
  - Redo the tasks in the student book - Do exercise on the workbook - Prepare: Unit 3. My friends. Lesson 1. Getting Started
  Hình vẽ
  2. Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓