Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 7. Artificial intelligence. Lesson 7. Communication and culture

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 11h:14' 06-04-2020
  Dung lượng: 50.1 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 7. ARTIFICIAL INTELLIGENCE. LESSON 7. COMMUNICATION AND CULTURE
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Hình vẽ
  LESSON 7. COMMUNICATION AND CULTURE
  Ảnh
  UNIT 7 - ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  WARM-UP
  Objectives
  Ảnh
  *By the end of the lesson, students will be able to: - Use words and phrases related to artificial intelligence - Learn about Artificial Intelligence in science-fiction films - Discuss about "People’s attitudes towards intelligent machines " - Do the tasks in the textbook
  Objectives
  Let's see a video
  Ảnh
  What opportunities for Vietnam in the explosive trend of artificial intelligence development?
  COMMUNICATION
  Artificial Intelligence in science-fiction films
  Artificial Intelligence in science-fiction films
  Ảnh
  1. Listen to a conversation between Linh and Nam. Circle the correct letters to complete the sentences.
  1. Listen to a conversation between Linh and Nam. Circle the correct letters to complete the sentences.
  1. Linh and Nam are talking about a _________. A. science project B. science-fiction film C. science-fiction scientist 2. Linh has already seen _________. A. Skynet B. The Terminator C. A.I. 3. The fi rst fi lm that Nam recommends is rated _________. A. 10/20 B. 8/9 C. 9/10 4. Skynet evolves from _________. A. the Terminator B. the Internet C. Sara Connor 5. Sarah Connor’s _____________ saves the world from destruction. A. best friend B. future son C. A.I. robot
  Circle the correct letters to complete the sentences.
  Bài tập trắc nghiệm
  1. Linh and Nam are talking about a _________.
  A. science project
  B. science-fiction film
  C. science-fiction scientist
  Hình vẽ
  Circle the correct letters to complete the sentences.
  Bài tập trắc nghiệm
  2. Linh has already seen _________.
  A. Skynet
  B. The Terminator
  C. A.I.
  Hình vẽ
  Circle the correct letters to complete the sentences.
  Bài tập trắc nghiệm
  3. The first film that Nam recommends is rated _________.
  A. 10/20
  B. 8/9
  C. 9/10
  Hình vẽ
  Circle the correct letters to complete the sentences.
  Bài tập trắc nghiệm
  4. Skynet evolves from _________.
  A. the Terminator
  B. the Internet
  C. Sara Connor
  Hình vẽ
  Circle the correct letters to complete the sentences.
  Bài tập trắc nghiệm
  5. Sarah Connor’s _________ saves the world from destruction.
  A. best friend
  B. future son
  C. A.I. robot
  Hình vẽ
  Audio Script
  Linh:
  Can you recommend an interesting science-fiction film about artificial intelligence?
  Nam:
  Have you seen the film A.I.? It was rated 9 out of 10.
  Linh:
  Yes, that was a great film. I saw it last month.
  Nam:
  Well, how about the Terminator series? It got the same rating. Have you seen any of them?
  Linh:
  I don't think so, but I've heard about them. What are they about?
  Nam:
  The Internet evolves into a powerful A.I., Skynet, and sends its robot warriors after the Connor family.
  Linh:
  Interesting, but why?
  Nam:
  Because it realises that they are a threat to its own survival.
  Linh:
  Humans can be a threat to computers?
  Audio Script
  Nam:
  Well, when machines behave like humans, people start to worry about their own existence and survival.
  Linh:
  Unbelievable! So what happens?
  Nam:
  An android, called'a Terminator, is sent back in time from 2029 to 1984 to kill Sarah Connor.
  Audio Script
  Linh:
  Who is she?
  Nam:
  She 's the woman who gives birth to the man who will defeat Skynet, and save humans from extinction in the future.
  Linh:
  Sounds fascinating. So, does the Terminator fulfil his mission?
  Nam:
  No, Sarah is saved by a man sent back by her future son, John Connor.
  Linh:
  Well, well, these strange things canonly happen in science-fiction films!
  Nam:
  Yeah. Sarah Connor can't be killed until her son is born!
  Audio Script
  Linh:
  So, what happens after she gives birth?
  Nam:
  Well, you should watch it for yourself, I don't want to spoil the story for you.
  Linh:
  OK, but what 's the message? Do they try to teach us something?
  Nam:
  I think it 's a warning about the consequences of man playing God.
  Linh:
  What do you mean?
  Nam:
  Well, A.I. is created by humans. Then it evolves and realises that its creators are a threat to it. So it tries to destroy all the people with nuclear weapons.
  Linh:
  Sounds terrible!
  Translate the Script
  Translate the Script
  Linh:
  Bạn có thể giới thiệu một bộ phim khoa học viễn tưởng thú vị về trí thông minh nhân tạo?
  Nam:
  Bạn đã xem bộ phim A.I. chưa? Nó được xếp hạng 9 trên 10.
  Linh:
  Đúng, đó là một bộ phim tuyệt vời. Tôi đã xem vào tháng trước.
  Nam:
  Đúng, vậy còn phiên bản Terminator? Nó có cùng một mức đánh giá. Bạn đã xem một trong số bộ đó chưa?
  Linh:
  Tôi không nghĩ thế, nhưng tôi đã nghe nói về chúng. Chúng là gì?
  Nam:
  Internet tiến hóa thành một A.I. mạnh mẽ, Skynet, và gửi các chiến binh robot của mình theo sau gia đình Connor.
  Linh:
  Thật thú vị, nhưng tại sao vậy?
  Nam:
  Bởi vì nó nhận ra rằng họ là một mối đe dọa cho sự sống còn của mình.
  Linh:
  Con người có thể là mối đe dọa đối với máy tính?
  Nam:
  Đúng, khi máy hoạt động như con người, mọi người bắt đầu lo lắng về sự tồn tại và sự sống còn của họ.
  Linh:
  Không thể tin được! Vậy điều gì sẽ xảy ra?
  Nam:
  Một Android, có tên là "Terminator", được gửi lại trong thời gian từ năm 2029 đến năm 1984 để giết Sarah Connor.
  Translate the Script
  Linh:
  Cô ấy là ai?
  Nam:
  Cô ấy là người phụ nữ sinh ra một người đàn ông sẽ đánh bại Skynet, và cứu con người khỏi sự tuyệt chủng trong tương lai.
  Linh:
  Nghe có vẻ hấp dẫn. Vậy, Terminator có thực hiện nhiệm vụ của mình không?
  Nam:
  Không, Sarah được cứu bởi một người đàn ông được gửi từ con trai tương lai của cô ấy, John Connor.
  Linh:
  Thật tốt, những điều kì lạ này có thể xảy ra trong các bộ phim khoa học viễn tưởng!
  Nam:
  Vâng. Sarah Connor không thể bị giết cho đến khi con trai cô được chào đời!
  Translate the Script
  Linh:
  Vậy, chuyện gì xảy ra sau khi sinh?
  Nam:
  Bạn nên tự mình xem, tôi không muốn làm hỏng câu chuyện của bạn.
  Linh:
  OK, nhưng thông điệp là gì? Họ có gửi tới chúng ta điều gì đó không?
  Nam:
  Tôi nghĩ đó là một cảnh báo về những hậu quả của việc con người đùa với Chúa.
  Linh:
  Ý cậu là gì?
  Nam:
  Vâng, A.I. được tạo ra bởi con người. Sau đó, nó phát triển và nhận ra rằng người tạo ra nó là một mối đe dọa cho nó. Vì vậy, nó cố gắng để tiêu diệt tất cả mọi người với vũ khí nguyên tử.
  Linh:
  Nghe thật khủng khiếp!
  2. Work in groups of four. Discuss and recommendan interesting fi lm about A.I.
  2. Work in groups of four. Discuss and recommend an interesting film about A.I.
  Ảnh
  CULTURE
  People’s attitudes towards intelligent machines
  Ảnh
  People’s attitudes towards intelligent machines
  * Read a text about people's different attitudes towards intelligent machines. Answer the questions that follow.
  Read a text about people's different attitudes towards intelligent machines. Answer the questions that follow.
  Rapid advances in robotic applications for domestic and personal use have made intelligent robots become part of our everyday lives. In order to help robot designers and developers to imagine a roadmap for their development in the future, there have been surveys conducted in many countries to study people’s attitudes towards robots, with a particular focus on domestic use. Globally, the results show that a large proportion of people in the surveys have a positive attitude towards the idea of having intelligent service robots as small ‘domestic machines’. These machines can be ‘controlled’ and do mainly difficult and repetitive household tasks such as cleaning, ironing, and cooking. A few want robots to be more like friends and have human-like abilities such as the ability to speak and communicate with them. However, these people do not want robots to have human appearance or to substitute humans in child or animal care because they regard these tasks as unsuitable for machines.
  Read a text about people's different attitudes towards intelligent machines. Answer the questions that follow.
  Read a text about people's different attitudes towards intelligent machines. Answer the questions that follow.
  On the other hand, many people have a negative attitude towards robots. They fear that machine malfunction could lead to harmful and dangerous consequences. The biggest fear is that humans might lose control over robots. All these ideas seem to come from a typical science-fiction scenario where robots get out of control by gaining too much autonomy. Having positive or negative attitudes towards intelligent robots is not related to where the interviewees live. A majority of them are in countries where they have daily contact with robots in various industries or businesses, and see them on TV, in films, or in their immediate environment.
  Ảnh
  Most of them believe that the d robots will become part of our lives will come sooner or later.
  Translate the text
  Translate the text
  Những tiến bộ nhanh chóng trong ứng dụng robot cho việc sử dụng trong gia đình và cá nhân đã làm cho robot thông minh trở thành một phần của cuộc sống của chúng ta. Để giúp các nhà thiết kế và phát triển robot tưởng tượng được lộ trình phát triển của họ trong tương lai, đã có nhiều cuộc khảo sát được thực hiện ở nhiều quốc gia để đánh giá thái độ của người dân đối với robot, đặc biệt chú trọng vào việc sử dụng trong gia đình. Trên toàn cầu, kết quả cho thấy một tỷ lệ lớn người trong các cuộc điều tra có thái độ tích cực đối với ý tưởng có robot dịch vụ thông minh là "máy móc trong nước nhỏ". Những máy này có thể được 'kiểm soát và làm chủ yếu là khó khăn và lặp đi lặp lại các nhiệm vụ housel như làm sạch , ủi quần áo và nấu ăn Một số ít muốn robot giống như bạn hơn và có khả năng giống như con người như khả năng nói và giao tiếp với chúng. Tuy nhiên, những người này không muốn con robot có ngoại hình của con người hoặc thay thế con người bằng "chăm sóc con cái hoặc động vật vì họ coi các nhiệm vụ không phù hợp với máy móc.
  Translate the text
  Translate the text
  Mặt khác, nhiều người có thái độ tiêu cực đối với robot. Họ sợ sự cố máy có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm, lớn nhất là con người có thể mất quyền kiểm soát đối với robot. Tất cả những ý tưởng này dường như xuất phát từ một kịch bản khoa học giả tưởng điển hình, nơi mà các robot thoát khỏi tầm kiểm soát bằng cách đạt được sự tự chủ quá nhiều. Có thái độ tích cực hoặc tiêu cực đối với robot thông minh không liên quan đến nơi người được phỏng vấn sống. Phần lớn trong số họ ở các quốc gia mà họ có liên hệ hàng ngày với robot trong các ngành công nghiệp hoặc doanh nghiệp khác nhau và xem chúng trên TV, phim ảnh hoặc trong môi trường gần nhất của họ. Hầu hết họ tin rằng robot sẽ trở thành một phần của cuộc sống của chúng tôi sẽ sớm hay muộn.
  * The questions
  Ảnh
  The questions
  1. What is the purpose of the surveys on people's attitudes towards robots? 2. What do people having positive attitudes towards robots think about them? 3. What work do most people not want to assign to robots? 4. Why are some people afraid of robots? 5. Are you afraid of robots? Why?/Why not?
  Ảnh
  Answer the question 1
  Ảnh
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  1. What is the purpose of the surveys on people's attitudes towards robots? => ||To help robot designers and developers to imagine the || ||roadmap for their future development.||
  Answer the question 2
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  2. What do people having positive attitudes towards robots think about them? => ||A lot of people think they are small domestic machines that|| ||can be controlled. A few want robots to be friends that can|| ||speak and communicate with them.||
  Answer the question 3
  Ảnh
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  3. What work do most people not want to assign to robots? => ||People don't want robots to look after children or animals.||
  Answer the question 4
  Ảnh
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  4. Why are some people afraid of robots? => ||Because they fear that malfunctioning robots could be harmful || ||and dangeous, and humans might lose control over them.||
  Answer the question 5
  Ảnh
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  5. Are you afraid of robots? Why?/Why not? => ||No, I am not. Because they help us do a lot of work. ||
  THE END
  Homework
  Ảnh
  - Summarize the main points of the lesson. - Listen and read again the conversation - Redo the tasks in the textbook - Do exercise in the workbook - Prepare: Unit 7. Artificial intelligence. Lesson 8. Looking back & Project
  Goodbye
  Ảnh
  Thank for your attendance!
  Goodbye. See you again
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓