Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tuần 21. Câu kể Ai thế nào?

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:17' 07-08-2015
  Dung lượng: 693.2 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 41 CÂU KỂ AI THẾ NÀO I. NHẬN XÉT
  Gạch chân:
  I. NhËn xÐt: 1. §äc ®o¹n v¨n sau:

  Bên đường, cây cối xanh um. nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng thật hiền lành. gười quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻ và thật khoẻ mạnh. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi.

  Theo Hữu trị

  G¹ch ch©n d­íi nh÷ng tõ chØ tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña sù vËt (ng­êi vµ vËt) trong ®o¹n v¨n trªn. Gạch chân:
  I. NhËn xÐt: 1. §äc ®o¹n v¨n sau:

  Bên đường, cây cối xanh um. nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng thật hiền lành. gười quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻthật khoẻ mạnh. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi.

  Theo Hữu trị

  G¹ch ch©n d­íi nh÷ng tõ chØ tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña sù vËt (ng­êi vµ vËt) trong ®o¹n v¨n trªn. Đặt câu hỏi cho những từ gạch chân:
  I. NhËn xÐt: 1. §äc ®o¹n v¨n sau:

  Bên đường, cây cối xanh um. nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng thật hiền lành. gười quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻthật khoẻ mạnh. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi.

  Theo Hữu trị

  Đặt câu hỏi cho các từ gạch chân: Câu Đặt câu hỏi cho các từ gạch chân:

  Câu 1: Bên đường, cây cối xanh um.

  - Bên đường, cây cối thế nào?

  Câu 2: Nhà cửa thưa thớt dần.

  - Nhà cửa thế nào?

  Câu 4: Chúng thật hiền lành.

  - Chúng cửa thế nào?

  Câu 6: Anh trẻ và thật khoẻ mạnh.

  - Anh thế nào? Đặt câu hỏi cho những từ gạch chân:
  I. NhËn xÐt: 1. §äc ®o¹n v¨n sau:

  Bên đường, cây cối xanh um. nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng thật hiền lành. gười quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻthật khoẻ mạnh. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi.

  Theo Hữu trị

  Đặt câu hỏi cho các từ gạch chân: Câu Đặt câu hỏi cho các từ gạch chân:

  Câu 1: Bên đường, cây cối xanh um.

  Câu 2: Nhà cửa thưa thớt dần.

  Câu 4: Chúng thật hiền lành.

  Câu 6: Anh trẻ và thật khoẻ mạnh.

  - Bên đường, cây cối thế nào?

  - Nhà cửa thế nào?

  - Chúng cửa thế nào?

  - Anh thế nào?

  Đặt câu hỏi cho những từ gạch chân:
  I. NhËn xÐt: 1. §äc ®o¹n v¨n sau:

  Bên đường, cây cối xanh um. nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng thật hiền lành. gười quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻthật khoẻ mạnh. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi.

  Theo Hữu trị

  Đặt câu hỏi cho các từ gạch chân: Câu Đặt câu hỏi cho các từ gạch chân:

  Câu 1: Bên đường, cây cối xanh um.

  Câu 2: Nhà cửa thưa thớt dần.

  Câu 4: Chúng thật hiền lành.

  Câu 6: Anh trẻ và thật khoẻ mạnh.

  - Bên đường, cây cối thế nào?

  - Nhà cửa thế nào?

  - Chúng cửa thế nào?

  - Anh thế nào?

  Tìm những từ ngữ chỉ các sự vật:

  Bên đường, cây cối xanh um. nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng thật hiền lành. gười quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻ và thật khoẻ mạnh. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi.

  Theo Hữu trị

  T×m nh÷ng tõ ng÷ chØ c¸c sù vËt ®­îc miªu t¶ trong mçi c©u? I. Nhận xét: Tìm những từ ngữ chỉ các sự vật:

  Bên đường, cây cối xanh um. nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng thật hiền lành. gười quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻ và thật khoẻ mạnh. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi.

  Theo Hữu trị

  T×m nh÷ng tõ ng÷ chØ c¸c sù vËt ®­îc miªu t¶ trong mçi c©u? I. Nhận xét: Đặt câu hỏi cho từ ngữ chỉ sự vật:

  Bên đường, cây cối xanh um. nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng thật hiền lành. gười quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻ và thật khoẻ mạnh. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi.

  Theo Hữu trị

  I. Nhận xét: Đặt câu hỏi cho từ ngữ chỉ sự vật: Câu Đặt câu hỏi cho từ ngữ chỉ sự vật:

  Câu 1: Bên đường, cây cối xanh um.

  - Bên đường, cái gì xanh um?

  Câu 2: Nhà cửa thưa thớt dần.

  - Cái gì thưa thớt dần?

  Câu 4: Chúng thật hiền lành.

  - Con gì thật hiền lành?

  Câu 6: Anh trẻ và thật khoẻ mạnh

  - Ai trẻ và thật khoẻ mạnh?

  Xác định chủ ngữ, vị ngữ:

  Bên đường, cây cối//xanh um.

  Nhà cửa//thưa thớt dần.

  Chúng//thật hiền lành.

  Anh//trẻ và thật khỏe mạnh.

  C©u kÓ : Ai thÕ nµo? gåm hai bé phËn chÝnh : - Chñ ng÷ tr¶ lêi cho c©u hái : Ai ( c¸i g× , con g× ) - VÞ ng÷ tr¶ lêi cho c©u hái: ThÕ nµo? I. Nhận xét: Xác định CN,VN trong các câu sau: II. GHI NHỚ
  Ghi nhớ:
  C©u kÓ : Ai thÕ nµo? gåm hai bé phËn chÝnh : - Chñ ng÷ tr¶ lêi cho c©u hái : Ai ( c¸i g× , con g× ) - VÞ ng÷ tr¶ lêi cho c©u hái: ThÕ nµo? II. Ghi nhí: III. LUYỆN TẬP
  Bài 1 đọc và trả lời câ huỏi:
  III. luyÖn tËp: Bµi 1: §äc vµ tr¶ lêi c©u hái: Råi nh÷ng ng­êi con còng lín lªn vµ lÇn l­ît lªn ®­êng. C¨n nhµ trèng v¾ng. Nh÷ng ®ªm kh«ng ngñ, mÑ l¹i nghÜ vÒ hä. Anh Khoa hån nhiªn, xëi lëi. Anh §øc lÇm l×, Ýt nãi. Cßn anh TÞnh th× ®Ünh ®¹c chu ®¸o. a) T×m c©u kÓ Ai thÕ nµo? trong ®o¹n v¨n? b) X¸c ®Þnh chñ ng÷, vÞ ng÷ trong c¸c c©u võa t×m ®­îc. Xác định chỉ ngữ, vị ngữ:
  b) Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu vừa tìm được.

  Rồi những người con // cũng lớn lên và lần lượt lên đường.

  Căn nhà // trống vắng.

  Anh Khoa // hồn nhiên, xởi lởi.

  Anh Đức // lầm lì, ít nói.

  Còn anh Tịnh // thì đĩnh đạc chu đáo.

  CN VN CN VN CN VN CN VN CN VN Bài 2:
  Bµi 2: KÓ vÒ c¸c b¹n trong tæ em, trong ®ã sö dông mét sè c©u kÓ kiÓu Ai thÕ nµo? Gợi ý: - Kể tên các thành viên trong tổ - Tính nết của từng bạn - Đặc điểm riêng của từng bạn. Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓