Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 12. Robots. Lesson 6. Skills 2

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn/
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:35' 20-03-2017
  Dung lượng: 12.8 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 12. ROBOTS. LESSON 6. SKILLS 2
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  UNIT 12: ROBOTS
  LESSON 6. SKILLS 2
  Ảnh
  Ảnh
  WARM-UP
  Objectives
  Ảnh
  * By the end of this unit, Ss can: - Use the lexical items related to the topic ‘Robots’ - Listen for specific information about different opinions of what robots will be able to do in the future. - Write opinions about the role of robots in the future - Do the task in the workbook.
  Objectives
  Let's see a video
  Ảnh
  Different types of Robots for future
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=pI8iShzfgns
  LISTENING
  1. Do you agree or disagree with these statements?
  Agree
  Disagree
  1. Soon robots will be able to do all of our work and we will live more comfortably.
  2. Robots will be able to do dangerous work for us.
  3. If robots do all of our work, we will have nothing to do.
  4. Some people will use robots to do bad things.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  1. Do you agree or disagree with these statements? Tick (√) the boxes.
  Tick (√) the boxes.
  Bài tập trắc nghiệm
  1. Soon robots will be able to do all of our work and we will live more comfortably.
  2. Robots will be able to do dangerous work for us.
  3. If robots do all of our work, we will have nothing to do.
  4. Some people will use robots to do bad things.
  Hình vẽ
  Translate
  Translate
  1. Người máy sẽ sớm có thể làm tất cả những công việc của chúng ta và chúng ta sẽ có thể sống thoải mái hơn. 2. Người máy sẽ có thể làm những công việc nguy hiểm thay cho chúng ta. 3. Nếu người máy làm tất cả các công việc của chúng ta, chúng ta sẽ không có việc gì để làm. 4. Vài người sẽ sử dụng người máy để làm điều xấu.
  2. Phong, Vy, Mi and Duy are working in a group. They are discussing what robots will be able to do in the future. Listen to their discussion and find out which person says what.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  2. Phong, Vy, Mi and Duy are working in a group. They are discussing what robots will be able to do in the future. Listen to their discussion and find out which person says what.
  - We will live more comfortably in the near future.
  - Robots will be able to do dangerous work for us.
  - If robots do all of our work, we will have nothing to do.
  - Robots will not be able to do all of our work.
  - Some people will use robots to do bad things.
  1. _____
  2. _____
  3. _____
  4. _____
  5. _____
  Listen to their discussion and find out which person says what.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - We will live more comfortably in the near future.
  - Robots will be able to do dangerous work for us.
  - If robots do all of our work, we will have nothing to do.
  - Robots will not be able to do all of our work.
  - Some people will use robots to do bad things.
  1. _____
  2. _____
  3. _____
  4. _____
  5. _____
  Vy
  Duy
  Mi
  Phong
  Mi
  Audio Script
  Audio Script
  Phong:
  Some people think in the near future robots will be able to do all of our work. What do you think about this, Vy?
  Vy:
  I agree. I think we will live comfortably then.
  Phong:
  What’s your opinion, Duy?
  Duy:
  I agree with Vy. I think they will even be able to do dangerous work for us.
  Phong:
  What about you, Mi?
  Mi:
  I don’t agree, Duy and Vy. I think if they do all of our work, we will have nothing to do.
  Phong:
  I agree with you, Mi. Robots won’t be able to do all of our work.
  Mi:
  Yeah. I think we must be careful with robots because some people will use robots to do bad thing
  Translate
  Translate
  Phong:
  Một số người nghĩ rằng trong tương lai gần robot sẽ có thể làm tất cả công việc của chúng tôi. Bạn nghĩ gì về điều này, Vy?
  Vy:
  Tôi đồng ý. Tôi nghĩ chúng ta sẽ sống thoải mái sau đó.
  Phong:
  Ý kiến của bạn là gì, Duy?
  Duy:
  Tôi đồng ý với Vy. Tôi nghĩ rằng họ thậm chí sẽ có thể làm công việc nguy hiểm cho chúng tôi.
  Phong:
  Bạn thì sao, Mi?
  Mi:
  Tôi không đồng ý, Duy và Vy. Tôi nghĩ nếu họ làm tất cả công việc của chúng tôi, chúng tôi sẽ không có gì để làm.
  Phong:
  Tôi đồng ý với bạn, Mi. Robot sẽ không thể thực hiện tất cả công việc của chúng tôi.
  Mi:
  Ừ. Tôi nghĩ chúng ta phải cẩn thận với robot vì một số người sẽ sử dụng robot để làm những việc xấu.
  3. Listen again. Tick (√) which statements are true or false.
  3. Listen again. Tick (√) which statements are true or false.
  True
  False
  1. Vy disagrees with the idea that in the near future robots will be able to do all of our work.
  2. Duy agrees with the idea that we will live more comfortably in the near future.
  3. Mi disagrees with Duy’s and Vy’s opinions.
  4. Mi doesn't think we should be careful with robots.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Tick (√) which statements are true or false.
  Bài tập trắc nghiệm
  1. Vy disagrees with the idea that in the near future robots will be able to do all our work.
  2. Duy agrees with the idea that we will live more comfortably in the near future.
  3. Mi disagrees with Duy's and Vy's opinions.
  4. Mi doesn't think we should be careful with robots.
  Hình vẽ
  Translate
  Translate
  1. Vy không đồng ý với ý kiến rằng trong tương lai gần người máy sẽ có thể làm tất cả các công việc của chúng ta. 2. Duy đồng ý với ý kiến chúng ta sẽ sống thoải mái hơn trong tương lai gần. 3. Mi không đồng ý với quan điểm của Duy và Vy. 4. Mi không nghĩ rằng chúng ta nôn cẩn thận với người máy.
  WRITING
  4. Complete the paragraph
  Ảnh
  4. Complete the paragraph with the phases or sentences from the box.
  a. future robots will use too much power.
  b. Firstly, they will not be able to do complicated things like driving a car or using a computer
  c. some thing will use robots to do bad things
  d. I do not think robots will be useful in our future.
  I do not agree with the idea that in the future roobts will be useful to us. (1) ________. Seconddly, if robots do all of our work, we will have nothing to do. Also, there will not be enough energy in the future because (2) __________. Finally, we must be careful because (3) __________. For these reasons, (4) ___________.
  Complete the paragraph with the phases or sentences from the box.
  Bài tập kéo thả chữ
  I do not agree with the idea that in the future roobts will be useful to us. (1) ||b. Firstly, they will not be able to do complicated things like driving|| ||a car or using a computer||. Seconddly, if robots do all of our work, we will have nothing to do. Also, there will not be enough energy in the future because (2) ||a. future robots will use too much power.|| Finally, we must be careful because (3) ||c. some thing will use robots|| ||to do bad things.|| For these reasons, (4) ||d. I do not think robots will be useful in our future.||
  Hình vẽ
  Read the paragraph
  I do not agree with the idea that in the future roobts will be useful to us. Firstly, they will not be able to do complicated things like driving a car or using a computer. Seconddly, if robots do all of our work, we will have nothing to do. Also, there will not be enough energy in the future because future robots will use too much power. Finally, we must be careful because some thing will use robots to do bad things. For these reasons, I do not think robots will be useful in our future.
  Read the paragraph
  Translate
  Translate
  Tôi không đồng ý với ý kiên rằng trong tương lai người máy sẽ hữu ích với chúng ta. Đầu tiên, chúng sẽ không thể làm những công việc phức tạp như lái xe hơi hoặc sử dụng máy tính. Thứ hai là, nếu người máy làm tất cả công việc của chúng ta, chúng ta sẽ không có gì để làm. Cũng không có đủ năng lượng trong tương lai bởi vì những người máy tương lai sẽ sử dụng quá nhiều điện. Cuối cùng, chúng ta phải cẩn thận bởi vì vài người sẽ sử dụng người máy để làm những điều xấu. Vì những lý do này, tôi không nghĩ người máy sẽ hữu ích trong tương lai chúng ta.
  5. Write a paragraph to support the idea that robots will be very useful in the future. Yot can use some of these ideas or your own.
  5. Write a paragraph to support the idea that robots will be very useful in the future. Yot can use some of these ideas or your own.
  - home robots will be able to do all of our housework - teaching robots will be able to help children do their homework - worker robots will be able to build houses in the air - doctor robots will be able to help sick people - space robots will be able to build space stations on many other planets - robots will be able to do dangerous work for us
  You can begin and end as follows:
  You can begin and end as follows:
  You can begin and end as follows
  You can begin and end as follows:
  I agree with the idea that in the future robots will be very usefull to us. Firstly, ................................................................................. ....................................................................................................... ....................................................................................................... ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ............................................................ .For these reasons, I think that robots will be usefull in our future.
  Write a paragraph to support the idea that robots will be very useful in the future.
  I agree with the idea that in the future robots will be very useful to us. Firstly, home robots will be able to do all of our housework. Secondly, teaching robots will be able to help children do their homework. Next, worker robots will be able to build houses in the air; doctor robots will be able to help sick people; space robots will be able to build space stations on many other planets. Finally, robots will be able to do dangerous work for us. For these reasons, I think that robots will be useful in our future.
  Hình vẽ
  Translate
  Translate
  Tôi đồng ý với ý kiến rằng trong tương lai người máy sẽ hữu ích cho chúng ta. Đầu tiền, người máy gia đình sẽ có thể làm tất cả các công việc nội trợ. Thứ hai là, người máy dạy học sẽ có thể giúp trẻ em làm bài tập về nhà. Kế đến, người máy công nhân sẽ có thể xây nhà trong không trung, người máy bác sĩ sẽ có thể giúp dỡ người bệnh; người máy không qian sẽ có thể xây trạm không gian trên nhiều hành tinh khác. Cuối cùng, người máy sẽ làm những công việc ngay hiểm thay cho chúng ta. Vì những lý do dó mà tôi nghĩ ràng người máy sẽ hữu ích trong tương lai của chúng ta.
  THE END
  Homework
  Ảnh
  - Learn by heart the vocabulary - Do Ex E1, 2 (WB) - Prepare for the next lesson: Unit 12: Looking back & Project.
  Goodbye
  Ảnh
  Thanks for your attention
  Good bye. See you again!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓