Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Review 4. (10-11-12). Lesson 1. Language

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn/
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:40' 20-03-2017
  Dung lượng: 9.7 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  (Pronunciation - Vocabulary - Grammar- Everyday English) Review 4. (10-11-12) Lesson 1: Language * INTRODUCE
  1. Objectives:
  Objectives * By the end of this lesson, students can: - review all what they have studied and the skills they have practiced since Unit 10. - review skills: reading, speaking, listening & writing they have learnt from unit 10-11-12 by doing exercises 2. Content of lesson:
  LANGUAGE Pronunciation Vocabulary Grammar Everyday English * Unit 10. Our houses in the future:
  Unit 10. Our houses in the future - Vocab: words to talk about types of houses and appliances - Pronunciation: sounds /dr/ and /tr/ - Grammar: Will for future; Might for future possibility - Communication: Talking about different houses in the future; Writing about a dream house. * Unit 11. Our greener world:
  Unit 11. Our greener world - Vocab: Things that can be reduced, reused and recycled; Environmental problems ans their effects - Pronunciation: sounds / ɑ: / and / æ / - Grammar: Conditional sentences - type 1 - Communication: Talking about ways to `go green`. * Unit 12. Robots:
  Unit 12. Robots - Vocab: Words to name everyday activities - Pronunciation: sounds ɔi/ and /au / - Grammar: Could for past ability; Will be able to for future ability. - Communication: Asking and answering questions about abilities or skills; Expressing agreement and disagreement. I. Pronunciation
  1. Circle the word with the different underlined sound:

  B. hand

  B. cow

  B. many

  B. couch

  B. camera

  1. A. calm

  2. A. town

  3. A. hat

  4. A. bought

  5. A. banana

  D. cat

  D. how

  D. apple

  D. mouth

  D. passenger

  C. plastic

  C. snow

  C. bad

  C. sound

  C. fantastic

  1. Circle the word with the different underlined sound. Listen, check and repeat the words.:
  Listen, check and repeat the words.

  B. hand

  B. cow

  B. many

  B. couch

  B. camera

  1. A. calm

  2. A. town

  3. A. hat

  4. A. bought

  5. A. banana

  D. cat

  D. how

  D. apple

  D. mouth

  D. passenger

  C. plastic

  C. snow

  C. bad

  C. sound

  C. fantastic

  II. Vocabulary
  2. Complete each sentence with a suitable word from the box.:
  2. Complete each sentence with a suitable word from the box.
  3. Choose the correct words.:
  3. Choose the correct words.
  III. Grammar
  4. Complete the text:

  4. Complete the text using the verbs from the box and the

  correct from of will.

  By the end of this century, we will have to explore the Moon to find important minerals. It (1) ____ dangerous for people so we (2) ___ robots instead of humans. It (3) ___ very expensive because robots (4) ___ money, food, air or water. be not need not be bring use They will only use solar energy. Robots will get minerals from the Moon and they (5) ____ them back to the Earth. *Suggested complete the text:

  *Suggested complete the text using the verbs from the box and the correct from of `will`. be not need not be bring use 5. Write conditional sentneces - type 1:
  5. Write conditional sentneces - type 1, using suggested phrases in the box. Condition 1. continue to pollute the air. 2. prevent deforestation. 3. recycle more. - have breathing problems - save a lot of materials - help animals and the planet Possible result *Suggested write conditional sentneces - type 1:
  *Suggested write conditional sentneces - type 1
  6. Read and fill in the gaps:
  6. Read and fill in the gaps

  Read e-mails from Nick and Phong. Fill each gap with might the verb in brackets or will the verb in brackets.

  Hi Phong! I`m very happy because I won the prize for best individual speaker today. I`ll go out this Saturday evening, but I`m not sure what to do. I might go to the cinema or I (1) ____ (meet) some friends in a café. One thing`s certain - we (2) ____ (leave) gor home by 10.30 p.m. Do you want to come with us? Nick Read e-mails from Phong:
  Hi Nick! Thanks for your invitation, but I`m busy this weekend. My family (3) _____ (go) to Nghe An. We`re not sure what to do there. WE (4) _____ (visit) Uncle Ho`s home village or we (5) _____ (go) to Cua Lo beach - it depends on the weather. Let`s meet next weekend! Phong Read e-mails from Phong *Suggested fill each gap with might the verb in brackets or will the verb in brackets.:

  *Suggested fill each gap with might the verb in brackets or will the verb in brackets.


  *Suggested fill each gap with might the verb in brackets or will the verb in brackets.:

  *Suggested fill each gap with might the verb in brackets or will the verb in brackets.


  IV. Everyday English
  7. Match the sentences:
  7. Match the sentences (1-3) to the responses (a-c). 1. If we use reuseable bags, we`ll help the environment. a. Oh, I see. I`ll buy some reusable bags for my mum. 2. I`m drawing my dream house. b. I don`t agree with you. If they do all or our work, we`ll become very lazy. 3. I think in the future we should make robots do all of our work. c. Wow! It`s so big! *Suggested match the sentences (1-3) to the responses (a-c):
  *Suggested match the sentences (1-3) to the responses (a-c)
  * THE END
  1. Homework:
  Homework Do exercise in the workbook Prepare well for new lessons: Review ( cont) 2. The end :
  Thanks for your attention Good bye. See you again!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓