Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 16. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:33' 17-06-2015
  Dung lượng: 6.2 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 23 Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác I. ĐẶT VẤN ĐỀ
  Tình huống 1:
  I. Đặt vấn đề 1. Tình huống 1 Em hãy chọn các quyền ở cột bên phải tương ứng với các quyền ở cột trả lời sao cho phù hợp.
  Người chủ chiếc xe máy
  Người được giao giữ xe
  Người mượn xe
  Tình huống 1:
  I. Đặt vấn đề 1. Tình huống 1 Em hãy chọn các quyền ở cột bên phải tương ứng với các quyền ở cột trả lời sao cho phù hợp.
  Giữ gìn, bảo quản xe
  Sử dụng xe để đi
  Bán tặng, cho người khác mượn
  Kết luận:
  I. Đặt vấn đề 1. Tình huống 1 Như vậy, chỉ có người chủ xe máy mới có quyền sở hữu chiếc xe đó và họ có quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. Tình huống 2:
  I. Đặt vấn đề 1. Tình huống 2 “Khi đào móng làm nhà, ông An tìm thấy một chiếc bình cổ. Có người nói đây là cổ vật lịch sử rất có giá trị phải đem nộp cho sở Văn hóa - Thông tin hoặc Viện bảo tàng. Có người lại bảo: Bình cổ do ông An tìm thấy nên nó thuộc về ông An, ông có quyền bán hay cho ai thì tùy”. ? Theo em, «ng An cã quyÒn ®em b¸n chiÕc b×nh cæ ®ã kh«ng? V× sao? - Bình cổ đó không thuộc về ông An. - Bình cổ thuộc về Nhà nước. Chủ sở hữu mới có quyền đó là cơ quan văn hóa, viện bảo tàng. Một số tài sản thuộc gia đình:
  Mét sè tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña gia ®×nh em Nhà ở Ô tô Xe máy Ti vi II. NỘI DUNG BÀI HỌC
  Khái niệm:
  II. Nội dung bài học 1. Quyền sở hữu tài sản của công dân Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền của công dân (chủ sở hữu) đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. Quyền sở hữu tài sản bao gồm: - Quyền chiếm hữu - Quyền sử dụng - Quyền định đoạt Trích luật di sản:
  TRÍCH LUẬT DI SẢN VĂN HÓA SỬA ĐỔI Chương 4. QUẢN LÝ DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐC GIA Điều 18. Tiếp nhận, quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do thăm dò, khai quật hoặc do tổ chức, cá nhân phát hiện, giao nộp 1. Mọi di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ở trong lòng đất thuộc đất liền, hải đảo, ở vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo quy định tại Điều 6 Luật di sản văn hóa, khi phát hiện hoặc tìm thấy đều thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về dân sự. 2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia để tạm nhập vào kho bảo quản của bảo tàng cấp tỉnh nơi phát hiện di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. 3. Tổ chức, cá nhân giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được khen thưởng và được nhận một khoản tiền thưởng theo quy định tại Điều 33 Nghị định này. Làm rõ khái niệm các quyền:
  - QuyÒn chiÕm h÷u lµ quyÒn trùc tiÕp n¾m gi÷, qu¶n lý tµi s¶n. - QuyÒn sö dông lµ quyÒn khai th¸c gi¸ trÞ sö dông cña tµi s¶n vµ h­ëng lîi tõ c¸c gi¸ trÞ sö dông tµi s¶n ®ã. - QuyÒn ®Þnh ®o¹t lµ quyÒn quyÕt ®Þnh ®èi víi tµi s¶n ®ã. II. Nội dung bài học 1. Quyền sở hữu tài sản của công dân Công dân có quyền sở hữu:
  II. Nội dung bài học 1. Quyền sở hữu tài sản của công dân Công dân có quyền sở hữu: - Thu nhập hợp pháp; - Của cải để dành; - Sở hữu nhà ở; - Sở hữu tư liệu sản; xuất, tư liệu sinh hoạt .... - Sở hữu vốn... Nghĩa vụ tôn trọng:
  II. Nội dung bài học 2. Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác - Không xâm phạm tài sản của cá nhân tập thể, Nhà nước ... - Nhặt được của rơi phải trả lại. - Khi vay nợ phải trả đầy đủ đúng hẹn - Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận ... => Mọi công dân có nghĩa vụ tôn trọng tài sản, tôn trọng quyền sở hữu của người khác. Quy định của pháp luật:
  II. Nội dung bài học 3, Pháp luật bảo vệ quyền sở hữu tài sản: - Pháp luật qui định những tài sản có gía trị phải đăng ký quyền sở hữu: - Nhà ở, đất đai, ôtô, xe máy ... => Vì có đăng ký quyền sở hữu thì Nhà nước mới bảo vệ cho công dân khi bị xâm phạm. Trích luật dân sự:
  Bé luËt D©n sù §iÒu 175: B¶o vÖ quyÒn së h÷u. 1. QuyÒn së h÷u cña c¸ nh©n, ph¸p nh©n vµ c¸c chñ thÓ kh¸c ®­îc ph¸p luËt c«ng nhËn vµ b¶o vÖ. 2. Kh«ng ai cã thÓ bÞ h¹n chÕ, bÞ t­íc ®o¹t tr¸i ph¸p luËt quyÒn së h÷u ®èi víi tµi s¶n cña m×nh. Chñ së h÷u cã quyÒn tù b¶o vÖ, ng¨n c¶n bÊt kú ng­êi nµo cã hµnh vi x©m ph¹m quyÒn së h÷u cña m×nh, truy t×m, ®ßi l¹i tµi s¶n bÞ ng­êi kh¸c chiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t kh«ng cã c¨n cø ph¸p luËt. Xử lí vụ huỷ hoại tài sản: Xử lí vụ án huỷ hoại tài sản công dân
  III. LUYỆN TẬP
  Bài tập 1:
  Trong các tài sản sau, tài sản nào thuộc quyền sở hữu của công dân, tài sản nào không thuộc quyền sở hữu của công dân? Cầu Rồng - Đà Nẵng Bãi tắm Máy tính Ô tô Bài tập 2:
  Trong các hành vi sau hành vi nào thể hiện thái độ không tôn trọng tài sản của công dân:
  A. Nhặt được của rơi trả lại cho sở chủ sở hữu.
  B. Có trách nhiệm đối với tài sản được giao quản lí, giữ gìn cẩn thận, không để mất mát, hư hỏng.
  C. Thường xuyên sai hẹn khi vay nợ.
  D. Vay, nợ trả đầy đủ, đúng hẹn.
  Dặn dò:
  - Làm bài tập còn lại trong sách giáo khoa. Sưu tầm tục ngữ, ca dao liên quan đến bài học. - Vẽ sơ đồ về nội dung quyền sở hữu tài sản của công dân. - Học thuộc bài. - Đọc trước bài 17. DẶN DÒ
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓