Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:43' 15-07-2015
  Dung lượng: 9.4 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 21 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930 – 1935 Kiểm tra bài cũ:
  Em h·y tr×nh bµy ý nghÜa lÞch sö cña viÖc thµnh lËp §¶ng? §¸p ¸n - Là kÕt qu¶ tÊt yÕu cña cuéc ®Êu tranh d©n téc vµ giai cÊp ë ViÖt Nam. - Là b­íc ngoÆt vÜ ®¹i trong lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n vµ cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. - C¸ch m¹ng ViÖt Nam ®· thuéc quyÒn l·nh ®¹o tuyÖt ®èi cña giai cÊp c«ng nh©n, mµ ®éi tiªn phong lµ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. - C¸ch m¹ng ViÖt Nam trë thµnh mét bé phËn kh¨ng khÝt cña c¸ch m¹ng thÕ giíi Phim tư liệu:
  Mêi c¸c em xem ®o¹n b¨ng t­ liÖu I. Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 -1933)
  Lược đồ:
  Đoạn phim:
  Cuéc khñng kho¶ng kinh tÕ thÕ giíi (1929-1933) ®· t¸c ®éng ®Õn t×nh h×nh kinh tÕ vµ x· héi ViÖt Nam ra sao? Việt Nam những năm 1929-1933:
  I. Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 -1933) - Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. - Kinh tế : Công, nông nghiệp suy sụp. Xuất nhập khẩu đình đốn. Hàng hóa khan hiếm đắt đỏ. - Xã hội : Tất cả mọi giai cấp đều điêu đứng. Mâu thuẫn xã hội sâu sắc. " Nhân dân ta đã quyết tâm đứng lên giành quyền sống. - Nguyên nhân chủ yếu nhất của phong trào 1930 -1931: Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933, thực dân Pháp tăng cường bóc lột thuộc địa. => Nhân dân đã vùng lên đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng. II . Phong trào CM 1930 -1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh.
  Khởi nghĩa lan rộng:
  Nghệ Tĩnh: Nghệ Tĩnh
  Hình ảnh:
  Lược đồ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh: Lược đồ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh
  Bài ca cách mạng:
  Thảo luận nhóm:
  H·y tr×nh bµy nh÷ng viÖc mµ chÝnh quyÒn X«-viÕt NghÖ TÜnh ®· lµm ®­îc? Nhóm 1-2:
  Tõ th¸ng 9/1930 ®Õn ®Çu n¨m 1931, chÝnh quyÒn X« viÕt ®· thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña quÇn chóng, ®iÒu hµnh mäi mÆt ®êi sèng x· héi: ChÝnh trÞ: - Ban hµnh quyÒn tù do d©n chñ. - Tæ chøc nh©n d©n tham gia vµo c¸c ®oµn thÓ c¸ch m¹ng. - Trõng trÞ bän ph¶n c¸ch m¹ng. Kinh tÕ: - Chia l¹i ruéng ®Êt. - Thùc hiÖn gi¶m t«, xo¸ nî. - Thñ tiªu c¸c thø thuÕ v« lÝ, gióp nhau trong s¶n xuÊt. Nhóm 3-4:
  V¨n ho¸ - x· héi: - Më tr­êng häc cho trÎ em, më tr­êng d¹y häc ch÷ Quèc ng÷ cho ng­êi lín. - Thùc hiÖn nÕp sèng lµnh m¹nh. - Cæ vò tinh thÇn yªu n­íc vµ c¸ch m¹ng. Qu©n sù: Tæ chøc c¸c ®éi tù vÖ vò trang ë mçi lµng ®Ó b¶o vÖ trËt tù, an ninh. Phim về Xô viết Nghệ Tĩnh:
  1. Phong trào với quy mô toàn quốc :
  1.Phong trào với quy mô toàn quốc . a. Phong trào công nhân: - 2/1930 : 3.000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng bãi công. - 4/1930 : 4.000 công nhân dệt Nam Định bãi công. - Tiếp đó là công nhân nhà máy Diêm, cưa Bến Thủy, hãng dầu Nhà Bè,...đấu tranh. - Họ đòi tăng lương. giảm giờ làm, chống đánh đập cúp phạt. b. Phong trào nông dân: - Nông dân Thái Bình, Hà Nam, Nghệ Tĩnh đấu tranh đòi giảm sưu thuế, chia lại ruộc công. c. Phong trào kỉ niệm 1/5/1930. - Phong trào lan rộng khắp toàn quốc. - Phong trào đã xuất hiện truyền đơn, cờ Đảng. - Hình thức: mít tinh, biểu tình tuần hành ở các thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Sài Gòn... 2. Phong trào ở Nghệ Tĩnh :
  2. Phong trào ở Nghệ Tĩnh a. Diễn biến : - Tháng 9/1930, ptrào đấu tranh diễn ra quyết liệt, kết hợp giữa mục đích kinh tế và chính trị. - Hình thức: tuần hành thị uy, biểu tình có vũ trang tự vệ tấn công chính quyền địch ở các địa phương. - Chính quyền địch nhiều huyện, xã bị tê liệt, tan rã. - Chính quyền Xô viết ra đời ở 1 số huyện. * Xô viết Nghệ Tĩnh là chính quyền kiểu mới: - Chính trị: Kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng , thực hiện các quyền tự do dân chủ. - Kinh tế: Xóa bỏ các loại thuế, chia lại ruộng đất công cho nông dân, giảm tô, xóa nợ. - Văn hóa – xã hội : Khuyến khích học chữ quốc ngữ, bài trừ các thủ tục phong kiến. Sách báo tiến bộ được truyền bá sâu rộng trong nhân dân. - Quân sư : Mỗi làng có 1 đội tự vệ vũ trang để chống bọn trộm cướp, giữ trật tự an ninh xóm làng. Ý nghĩa:
  ­ Mặc dù bị kẻ thù dập tắt trong máu lửa, nhưng phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh đã có ý nghĩa lịch sử như thế nào? b. Ý nghĩa lịch sử: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng các nước Đông Dương. Khối liên minh công – nông được hình thành. Phong trào cách mạng 1930- 1931 ở Việt Nam được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Quốc tế Cộng sản đã công nhận Đảng Cộng sản Đông Dương là bộ phận độc lập, trực thuộc Quốc tế Cộng sản. Phong trào có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này. IV. Củng cố, dặn dò
  Bài tập :
  Điền chữ thích hợp vào chỗ trống:
  Dặn dò:
  Hướng dẫn học - Học bài, nắm những kiến thức cơ bản về phong trào cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930-1935. - Sưu tầm tư liệu, thơ ca về phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh. * Chuẩn bị bài mới - Tìm hiểu tình hình thế giới trong những năm 1936-1939 và tác động của nó đến cách mạng Việt Nam. - So sánh nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong những năm1936 -1939 với 1930 -1931. - Lập niên biểu các phong trào đấu tranh trong thời kì 1936-1939.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓