Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 52. Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:43' 01-07-2015
  Dung lượng: 3.1 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 54 PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN I. PHÂN BIỆT PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIÊN
  Phân biệt phản xạ:
  Em h·y cho biÕt mét em bÐ míi sinh cã nh÷ng ph¶n x¹ nµo? Mét em bÐ võa míi lät lßng ®· biÕt thë, biÕt khãc, biÕt bó, biÕt nuèt Phản xạ không điều kiện I. PHÂN BIỆT PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIÊN Phân biệt phản xạ:
  Một em bé chưa bao giờ ăn trái xoài (Trái chanh) khi trông thấy trái me nó có phản ứng gì không? - Nhưng nếu đã vài lần được ăn xoài (Chanh) thì khi nhìn thấy trái xoài (Chanh) thì em bé sẽ có phản ứng gì? Phân biệt phản xạ:
  Có sự tiết nước bọt Vì sao lại có sự tiết nước bọt đó? Phản xạ có điều kiện Phân biệt phản xạ:
  Thế nào là phản xạ không điều kiện, phản xạ có điều kiện? I. PHÂN BIỆT PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIÊN

  - Phản xạ không điều kiện là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập.

  - Phản xạ có điều kiện là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập rèn luyện.

  Phân biệt phản xạ:
  Quan s¸t b¶ng 52.1 SGK h·y chØ ra ®©u lµ ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu kiÖn, ®©u lµ cã ®iÒu kiÖn? II. SỰ HÌNH THÀNH PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN
  1. Hình thành phản xạ có điều kiện:
  Pavlov 1. Hình thành phản xạ có điều kiện II. SỰ HÌNH THÀNH PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN Hình thành phản xạ có điều kiện:
  Nhà sinh lý học thần kinh người Nga Ivan Petrovich Paplov _ người sáng lập ra lí thuyết hoạt động thần kinh cấp cao .Ông là người đầu tiên nghiên cứu não bộ bằng các phương pháp thực nghiệm khách quan , là người đưa ra nhận định :”Mọi hoạt động hành vi đều là các phản xạ” II. SỰ HÌNH THÀNH PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN 1. Hình thành phản xạ có điều kiện Ảnh minh họa:
  Thí nghiệm của Paplôp:
  ThÝ nghiÖm cña Papl«p Phản xạ định hướng với ánh đèn. Vùng thị giác ở thuỳ chẩm Khi bật đèn, tín hiệu sáng qua mắt kích thích lên vùng thị giác ở thuỳ chẩm và chó cảm nhận được ánh sáng. Thí nghiệm của Paplôp:
  TuyÕn n­íc bät Ph¶n x¹ tiÕt n­íc bät ®èi víi thøc ăn. ThÝ nghiÖm cña Papl«p - Khi cã thøc ăn vµo miÖng, tÝn hiÖu ®­îc truyÒn theo d©y thÇn kinh ®Õn trung khu ®iÒu khiÓn ë hµnh tuû h­ng phÊn, lµm tiÕt n­íc bät ®ång thêi trung khu ăn uèng ë vá n·o còng h­ng phÊn. Thí nghiệm của Paplôp:
  ThÝ nghiÖm cña Papl«p BËt ®Ìn tr­íc, råi cho ăn. LÆp ®i lÆp l¹i qu¸ trình nµy nhiÒu lÇn, khi ®ã c¶ vïng thÞ gi¸c vµ vïng ăn uèng ®Òu ho¹t ®éng, ®­êng liªn hÖ t¹m thêi ®ang ®­îc hình thµnh. BËt ®Ìn råi cho ăn nhiÒu lÇn, ¸nh ®Ìn sÏ trë thµnh tÝn hiÖu cña ăn uèng. Tuyến nước bọt Thí nghiệm của Paplôp:
  Khi ®­êng liªn hÖ t¹m thêi ®­îc hình thµnh thi ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn ®­îc thµnh lËp. Ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn tiÕt n­íc bät víi ¸nh ®Ìn ®· ®­îc thiÕt lËp. ThÝ nghiÖm cña Papl«p Hình thành phản xạ có điều kiện:
  II. Sù h×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn 1. H×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn Trong thÝ nghiÖm Paplov ®· sö dông nh÷ng kÝch thÝch ph¶n x¹ nµo? Hình thành phản xạ có điều kiện:
  Trong thÝ nghiÖm ®©u lµ kÝch thÝch cã ®iÒu kiÖn vµ ®©u lµ kÝch thÝch kh«ng ®iÒu kiÖn? KÝch thÝch cã ®iÒu kiÖn lµ: ¸nh ®Ìn, kÝch thÝch kh«ng ®iÒu kiÖn lµ: thøc ¨n. II. SỰ HÌNH THÀNH PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN 1. Hình thành phản xạ có điều kiện a. Điều kiện:
  §Ó thµnh lËp ®­îc ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn cÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn g×? II. SỰ HÌNH THÀNH PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN 1. Hình thành phản xạ có điều kiện a. Điều kiện Điều kiện:
  - Ph¶i cã sù kÕt hîp gi÷a kÝch thÝch cã ®iÒu kiÖn vµ kÝch thÝch kh«ng ®iÒu kiÖn. - Qu¸ tr×nh kÕt hîp ph¶i ®­îc lÆp l¹i nhiÒu lÇn. II. SỰ HÌNH THÀNH PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN 1. Hình thành phản xạ có điều kiện a. Điều kiện b. Bản chất:
  b. Bản chất - Bản chất là sự hỡnh thành đường liờn hệ tạm thời nối các vùng vỏ đại não. Bản chất:
  Dựa vào thí nghiệm PapLov các em cho thêm ví dụ về việc thành lập PXCĐK. Ảnh minh họa:
  Bản chất:
  Đường liên hệ tạm thời dần mất đi Trong thÝ nghiÖm trªn nÕu ta chØ bËt ®Ìn mµ kh«ng cho chã ăn nhiÒu lÇn thì hiÖn t­îng gì sÏ x¶y ra? T¹i sao l¹i cã hiÖn t­îng nµy? L­îng n­íc bät Ýt dÇn, cuèi cïng chã ngõng tiÕt n­íc bät. HiÖn t­îng nµy gäi lµ øc chÕ t¾t dÇn, do kh«ng ®­îc cñng cè nªn ®­êng liªn hÖ t¹m thêi dÇn dÇn bÞ mÊt ®i. 2. Ức chế phản xạ cú điều kiện:
  2. Ức chế phản xạ có điều kiện - Phản xạ có điều kiện dễ mất đi nếu không được củng cố thường xuyên. -Ý nghĩa: Đảm bảo cơ thể thích nghi với môi trường và điều kiện sống luôn thay đổi Hình thành các thói quen tập quán tốt Ức chế phản xạ cú điều kiện:
  - Giúp các nạn nhân nghiện (ma tuý , thuốc lá…) có thể cai nghiện được - Hình thành thói quen tốt trong học tập , lao động và bảo vệ môi trường. III. SO SÁNH TÍNH CHẤT CỦA PHẢN XẠ
  So sánh:
  Dựa vào sự phân tích các ví dụ nêu ở mục I và những hiểu biết qua ví dụ ở mục II, hãy hoàn thành bảng 52.2. So sánh tính chất của 2 loại phản xạ Thảo luận trong 3 phút III. SO SÁNH TÍNH CHẤT CỦA PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN So sánh:
  So sánh tính chất của PXCĐK và PXKĐK Tính chất của PXKĐK Tính chất của PXCĐK 1. Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện 1. Trả lời các kích thích bất kỳ hay kích thích có điều kiện (đã được kết hợp với kích thích không điều kiện một số lần) 2. Bẩm sinh 2. Được hình thành trong đời sống (qua học tập, rèn luyện) 3. Bền vững 3. Dễ mất khi không củng cố 4. Có tính chất di truyền, mang tính chất chủng loại. 4. Không di truyền, mang tính chất cá thể. 5. Số lượng hạn chế 5. Số lượng không hạn chế. 6. Cung phản xạ đơn giản 6. Hình thành đường liên hệ tạm thời 7. Trung ương nằm ở trụ não, tủy sống 7. Trung ương thần kinh chủ yếu có sự tham gia của vỏ não. Mối quan hệ:
  - Hãy cho biết phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện có mối quan hệ gì với nhau? Mối quan hệ: Phản xạ KĐK là cơ sở để thành lập phản xạ CĐK. Phải có sự kết hợp giữa một kích thích có điều kiện với một kích thích không điều kiện ( Trong đó kích thích có điều kiện phải tác động trước kích thích không điều kiện một thời gian ngắn) CỦNG CỐ
  Câu 1:
  Câu 1: Đặc điểm của phản xạ không điều kiện là:
  A. Phải qua quá trình luyện tập.
  B. Không di truyền.
  C. Mang tính chất cá thể
  D. Bền vững
  Câu 2:
  Câu 2: Đặc điểm của phản xạ có điều kiện là
  A. Không di truyền được cho thế hệ sau.
  B. Có tính chất bẩn sinh.
  C. Dễ mất đi nếu không được củng cố.
  D. Có tính chất loài.
  Câu 3:
  Câu 3: Trung khu phản xạ có điều kiện nằm ở:
  A. Tủy sống
  B. Trụ não
  C. Tiểu não
  D. Vỏ đại não
  Câu 4:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓