Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 4. Learning world. Lesson 3. Language focus 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bạch Kim
  Người gửi: Ngô Văn Chinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:12' 15-12-2021
  Dung lượng: 5.7 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 4. LEARNING WORLD. LESSON 3. LANGUAGE FOCUS 1
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  UNIT 4. LEARNING WORLD
  LESSON 3. LANGUAGE FOCUS 1
  Ảnh
  Ảnh
  Introduction
  1. Objectives
  Ảnh
  Hình vẽ
  By the end of this lesson, students will be able to: - Use the words related to the topic Learning world - Can use: Present continuous: affirmative and negative - Can talk about things happening now - Do the tasks in the student book.
  2. Game: JUMBLED WORDS
  Ảnh
  JUMBLED WORDS
  - Word 1
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  ORGANBID CLOHOS => ||BOARDING SCHOOL ||
  - Word 2
  Bài tập kéo thả chữ
  DROLOCE SNILPEC => ||COLORED PENCILS ||
  Ảnh
  - Word 3
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  GYRAOGHEP => ||GEOGRAPHY||
  - Word 4
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  SCAILUM TERNSIMSUNT => ||MUSICAL INSTRUMENTS||
  - Word 5
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  TAR HEATCER => ||ART TEACHER||
  - Word 6
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  HMRMOODE => ||HOMEWORK||
  3. Look and answer the questions
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  What are the people doing?
  What are they wearing?
  Is the boat moving?
  => They’re wearing school uniforms.
  => They’re dancing.
  => No. The boat isn’t moving.
  3. Look and answer the questions
  Grammar
  PRESENT CONTINUOUS TENSE
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  1. Affirmative
  We use Present Continuous Tense to talk about things happening now.
  Hình vẽ
  S + am / is / are + V_ing + O?
  Example:
  They are watching TV now.
  (= They’re)
  I am doing my homework.
  (= I’m )
  Hình vẽ
  2. Negative
  Hình vẽ
  S + am / is / are + NOT + Ving + O?
  Example:
  am not listening to music at the moment.
  (= I’m not )
  He is not studying English now.
  (= He isn’t )
  Hình vẽ
  3. SPELLING RULES
  Hình vẽ
  1) Most verbs : + -ing study → studying eat → eating
  2) Verbs ending in e: remove e + -ing
  move → moving take → taking
  3) Verbs ending in vowel + consonant: double final consonant + -ing
  chat → chatting plan → planning
  Hình vẽ
  Practice
  1. Complete the examples from the text on page 50. Then choose the correct words in Rules 1–3
  1. Complete the examples from the text on page 50.
  Bài tập kéo thả chữ
  1. These students ||are|| studying. 2. The boat ||isn’t || moving. 3. Her students ||are staying|| at home and ||learning|| the lessons on television. 4. I’m ||watching|| the dancers.
  - Choose the correct words in Rules 1–3
  Bài kiểm tra tổng hợp
  1. The present continuous talks about _________. - things happening now - true - a routine - false - false - false - false - false
  2. We form the present continuous with the verb _________. - be - true - do - false - false - false - false - false
  3. We add _________ to the main verb. - -s - false - -ing - true - false - false - false - false
  *RULES
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  1. The present continuous talks about things happening now. 2. We form the present continuous with the verb be. 3. We add -ing to the main verb.
  2. What are the present continuous forms of verbs 1-5?
  2. What are the present continuous forms of verbs 1-5?
  Bài tập kéo thả chữ
  1. wear ||wearing || 2. have ||having|| 3. do ||doing|| 4. dance ||dancing|| 5. sit ||sitting||
  latex(rarr)
  latex(rarr)
  latex(rarr)
  latex(rarr)
  latex(rarr)
  - Read the Spelling Rules
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  1. Most verbs: +-ing study → studying eat →eating play →playing 2. Verbs ending in e: remove e +-ing move → moving take → taking practise → practising 3. Verbs ending in vowel + consonant: double final consonant + -ing chat → chatting plan → planning stop →stopping
  - Match the verbs to Rules 1–3.
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  1. wearing ||Rule 1|| 2. having ||Rule 2|| 3. doing ||Rule 1|| 4. dancing ||Rule 2|| 5. sitting ||Rule 3||
  latex(rarr)
  latex(rarr)
  latex(rarr)
  latex(rarr)
  latex(rarr)
  3. Listen to the sounds. Match the people in column A with the actions in column B.
  Hình vẽ
  3. Listen to the sounds. Match the people in column A with the actions in column B.
  Hình vẽ
  A
  B
  1. A young child 2 . Two women 3. Two men 4. A girl 5. A boy 6. A man
  a. (watch) TV. b. (have) dinner. c. (run) in the park. d. (speak) to his mother. e. (look) for a mosquito. f. (play) a musical instrument.
  - Match the people in column A with the actions in column B.
  Bài kiểm tra tổng hợp
  Match the people in column A with the actions in column B. - 1. A young child - a. (watch) TV. - 2. Two women - b. (have) dinner. - 3. Two men - c. (run) in the park. - 4. A girl - d. (speak) to his mother. - 5. A boy - e. (look) for a mosquito. - 6. A man - f. (play) a musical instrument.
  - Write sentences using the present continuous.
  Hình vẽ
  1. A young child is speaking to his mother. 2. Two women are running in the park. 3. Two men are having dinner. 4. A girl is playing a musical instrument. 5. A boy is watching TV. 6. A man is looking for a mosquito.
  4. Find six differences between the pictures.
  4. Find six differences between the pictures.
  Ảnh
  Ảnh
  - Write three affirmative and three negative sentences about picture B. Use the present continuous.
  Hình vẽ
  Ảnh
  1. The boy is sitting next to the teacher. 2. The birds are flying. 3. The people on the poster are dancing. 4. The teacher isn't reading. 5. The girl isn't eating. 6. The students aren't wearing uniforms.
  5. USE IT! Work in pairs.
  5. USE IT! Work in pairs.
  Invent three mini-dialogues with the situations in the box or your own ideas. Which dialogue is the best?
  Hình vẽ
  come to my house / have lunch with ... / teach me to ... go to the cinema / chat with ... / talk about ... go shopping / visit ... / show me ... ...? / ... ? / ... ?
  Ảnh
  Do you want to come to my house?
  Ảnh
  Ảnh
  Oh, sorry, I can't at the moment. I'm having lunch with Taylor Swift and she's teaching me to sing.
  - Make a mini-dialogue with the situations in the box
  Hình vẽ
  Ảnh
  1. A: Do you want to go to the cinema with me? B: Oh, sorry I can’t at the moment. I’m chatting with my teacher and we are talking about the class project.
  2. A: Do you want to go shopping with me? B: Oh, sorry, I can’t at the moment. I’m visiting my grandmother and she is showing me how to make my favourite cake. 3. A: Do you want to do the physics homework with me? B: Oh, sorry, I can’t at the moment. I’m helping my mother with the housework and we are cooking dinner.
  6. Finished?
  6. Finished? Write affirmative and negative sentences using the present continuous about you and other people in the class.
  - I’m listening to my English teacher and I’m not talking to my friend. - The teacher is teaching us the present continuous tense. - My classmates are writing down important notes from the board. - They aren’t listening to music. - Hoa and Minh are doing their maths exercises. - Nam is cleaning the black board. - Mai isn’t drawing pictures.
  The end
  1. Homework
  Ảnh
  Hình vẽ
  - Learn by heart all structures. - Do exercise on the workbook - Prepare: Unit 4. Learning world. Lesson 4. Vocabulary and listening
  2. Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓