Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tuần 8. Kì diệu rừng xanh

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:46' 02-07-2015
  Dung lượng: 2.6 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 15 KÌ DIỆU RỪNG XANH LUYỆN ĐỌC - TÌM HIỂU BÀI
  Chia đoạn:
  Bµi v¨n chia lµm 3 ®o¹n §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn “...lóp xóp d­íi ch©n” §o¹n 2: Tõ “N¾ng tr­a” ®Õn “...®­a m¾t nh×n theo” §o¹n 3: §o¹n cßn l¹i LUYỆN ĐỌC: Luyện đọc câu:
  I. T×m hiÓu bµi II. LuyÖn ®äc Lóp xóp, Êm tÝch, t©n k×, V­în b¹c m¸, chån sãc khép, con mang, vµng rîi LuyÖn ®äc c©u:

  Tôi có cảm giác/mình là một

  người khổng lồ/đi lạc vào

  kinh đô của vương quốc

  những người tí hon.//

  Ảnh minh họa:
  Trả lời câu hỏi:
  §äc ®o¹n 1: Tr¶ lêi c©u hái1 Nh÷ng c©y nÊm rõng ®· khiÕn t¸c gi¶ cã nh÷ng liªn t­ëng thó vÞ g×? Nh÷ng v¹t nÊm nh­ mét thµnh phè nÊm. Mçi chiÕc nÊm nh­ mét l©u ®µi kiÕn tróc t©n k×. T¸c gi¶ nh­ mét ng­êi khæng lå ®i l¹c vµo kinh ®« cña v­¬ng quècnh÷ng ng­êi tÝ hon víi nh÷ng ®Òn ®µi, miÕu m¹o, cung ®iÖn lóp xóp d­íi ch©n. Nhê nh÷ng liªn t­ëng Êy mµ c¶nh vËt ®Ñp thªm nh­ thÕ nµo? *Nh÷ng liªn t­ëng Êy lµm cho “C¶nh vËt trë nªn l·ng m¹n , thÇn bÝ nh­ trong truyÖn cæ tÝch”. Luyện đọc câu:
  I. T×m hiÓu bµi II. LuyÖn ®äc Lóp xóp, Êm tÝch, t©n k×, V­în b¹c m¸, chån sãc khép, con mang, vµng rîi LuyÖn ®äc c©u:

  Tôi có cảm giác/mình là một

  người khổng lồ/đi lạc vào

  kinh đô của vương quốc

  những người tí hon.//

  C¶nh ®éng vËt trong rõng C¶nh l·ng m¹n thÇn bÝ nh­ truyÖn cæ tÝch. Trả lời câu hỏi:
  §äc ®o¹n 2, 3 : Tr¶ lêi c©u hái 2: * Nh÷ng mu«ng thó trong rõng ®­îc miªu t¶ nh­ thÕ nµo ? Nh÷ng con v­în b¹c m¸ «m con gän ghÏ chuyÒn nhanh nh­ tia chíp. Nh÷ng con chån sãc víi chïm l«ng ®u«i to ®Ñp vót qua kh«ng kÞp ®­a m¾t nh×n theo. Nh÷ng con mang vµng ®ang ¨n cá non, nh÷ng chiÕc ch©n vµng giÉm trªn th¶m l¸ vµng ... * Sù cã mÆt cña chóng mang l¹i vÎ ®Ñp g× cho c¶nh rõng? Sù xuÊt hiÖn tho¾t Èn, tho¾t hiÖn cña mu«n thó lµm cho c¶nh rõng trë nªn sèng ®éng, ®Çy nh÷ng ®iÒu bÊt ngê vµ k× thó. Luyện đọc câu:
  I. T×m hiÓu bµi II. LuyÖn ®äc Lóp xóp, Êm tÝch, t©n k×, V­în b¹c m¸, chån sãc khép, con mang, vµng rîi LuyÖn ®äc c©u:

  Tôi có cảm giác/mình là một

  người khổng lồ/đi lạc vào

  kinh đô của vương quốc

  những người tí hon.//

  C¶nh ®éng vËt trong rõng C¶nh l·ng m¹n thÇn bÝ nh­ truyÖn cæ tÝch. Trả lời câu hỏi:
  §äc ®o¹n 3:Tr¶ lêi c©u hái 3 V× sao rõng khép ®­îc gäi lµ “giang s¬n vµng rîi”? Vµng rîi lµ mµu vµng ngêi s¸ng, rùc rì, ®Òu kh¾p, rÊt ®Ñp m¾t. V× cã sù phèi hîp cña rÊt nhiÒu s¾c vµng trong mét kh«ng gian réng lín l¸ vµng trªn c©y, r¶i th¶m d­íi gèc, nh÷ng con mang vµng cã mµu l«ng vµng, n¾ng còng rùc vµng. Luyện đọc câu:
  I. T×m hiÓu bµi II. LuyÖn ®äc Lóp xóp, Êm tÝch, t©n k×, V­în b¹c m¸, chån sãc khép, con mang, vµng rîi LuyÖn ®äc c©u:

  Tôi có cảm giác/mình là một

  người khổng lồ/đi lạc vào

  kinh đô của vương quốc

  những người tí hon.//

  C¶nh ®éng vËt trong rõng C¶nh l·ng m¹n thÇn bÝ nh­ truyÖn cæ tÝch. C¶nh rõng c©y khép. Cảm nghĩ của em:
  H·y nãi c¶m nghÜ cña em khi ®äc ®o¹n v¨n trªn ? - VÎ ®Ñp cña khu rõng ®­îc t¸c gi¶ miªu t¶ thËt k× diÖu. - §o¹n v¨n gióp em thÊy yªu mÕn h¬n nh÷ng c¸nh rõng vµ mong muèn tÊt c¶ mäi ng­êi h·y b¶o vÖ vÎ ®Ñp tù nhiªn cña rõng. Nội dung:
  Qua bµi häc em rót ra néi dung g×? *C¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp k× thó cña rõng, t×nh c¶m mÕn yªu, ng­ìng mé cña t¸c gi¶ ®èi víi vÎ ®Ñp cña rõng. Luyện đọc câu:
  I. T×m hiÓu bµi II. LuyÖn ®äc Lóp xóp, Êm tÝch, t©n k×, V­în b¹c m¸, chån sãc khép, con mang, vµng rîi LuyÖn ®äc c©u:

  Tôi có cảm giác/mình là một

  người khổng lồ/đi lạc vào

  kinh đô của vương quốc

  những người tí hon.//

  C¶nh ®éng vËt trong rõng C¶nh l·ng m¹n thÇn bÝ nh­ truyÖn cæ tÝch. C¶nh rõng c©y khép. ĐỌC DIỄN CẢM
  Đọc diễn cảm:
  Th¶o luËn nhãm 2: Nªu c¸ch ®äc hay tõng ®o¹n? §o¹n : Giäng khoan thai, thÓ hiÖn th¸i ®é ngì ngµng, ng­ìng mé tr­íc vÎ ®Ñp cña rõng. §o¹n 2: §äc h¬i nhanh h¬n ®o¹n 1 ë nh÷ng c©u miªu t¶ h×nh ¶nh tho¾t Èn, tho¾t hiÖn cña mu«ng thó. §o¹n 3: §äc thong th¶. ĐỌC DIỄN CẢM

  Nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm như: lúp xúp, sặc sỡ, rực lên, khổng lồ, kiến trúc tân kì, ẩm lạnh, rào rào, gọn ghẽ, chuyền nhanh, vút qua, len lách, mải miết, úa vàng, rực vàng, giang sơn vàng rợi, thần bí…

  Luyện đọc đoạn 3:
  Luyện đọc đoạn 3 Cách đọc: Đọc chậm rãi, thong thả ở những câu cuối miêu tả vẻ thơ mộng của cánh rừng trong sắc vàng mênh mông, nhấn giọng ở những từ ngữ miêu tả đặc điểm nổi bật của cảnh. Sau một hồi len lách mải miết, rẽ bụi rậm, chúng tôi nhìn thấy một bãi cây khộp. Rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi, lá úa vàng như cảnh mùa thu. Tôi dụi mắt. Những sắc vàng động đậy. Mấy con mang vàng giẫm trên thảm lá vàng và sắc nắng cũng rực vàng trên lưng nó. Chỉ có mấy vạt cỏ xanh biếc là rực lên giữa cái giang sơn vàng rîi. Tôi có cảm giác mình lạc vào một thế giới thần bí. Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓