Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 20. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:14' 17-06-2015
  Dung lượng: 12.6 MB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 29 Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam II. NỘI DUNG BÀI HỌC
  Sự ra đời của Hiến pháp 1992:
  II. Nội dung bài học 2. Nội dung cơ bản của Hiến pháp: - HiÕn ph¸p n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· ®­îc quèc héi n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 1992. - HiÕn ph¸p 1992 gåm cã 12 ch­¬ng. a, Sự ra đời của Hiến pháp năm 1992 Bản chất của nhà nước ta:
  II. Nội dung bài học 2. Nội dung cơ bản của Hiến pháp: Nhµ n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa cña nh©n d©n, do nh©n d©n, v× nh©n d©n. TÊt c¶ quyÒn lùc nhµ n­íc thuéc vÒ nh©n d©n mµ nÒn t¶ng lµ liªn minh gi÷a giai cÊp c«ng nh©n v¬Ý giai cÊp n«ng d©n vµ ®éi ngò trÝ thøc. b, Bản chất của nhà nước Việt Nam Nội dung của Hiến pháp 1992:
  II. Nội dung bài học 2. Nội dung cơ bản của Hiến pháp: c, Nội dung của Hiến pháp 1992 Néi dung cña HiÕn ph¸p 1992 qui ®Þnh vÒ nh÷ng chÕ ®é - ChÕ ®é chÝnh trÞ - ChÕ ®é kinh tÕ - ChÝnh s¸ch x· héi, Gi¸o dôc, Khoa häc, C«ng nghÖ - B¶o vÖ tæ quèc - QuyÒn vµ nghÜa vô c¬ b¶n cña c«ng d©n - Tæ chøc bé m¸y nhµ n­íc Kết luận:
  II. Nội dung bài học 2. Nội dung cơ bản của Hiến pháp: - HiÕn ph¸p lµ ®¹o luËt quan träng cña nhµ n­íc. - HiÕn ph¸p ®iÒu chØnh nh÷ng quan hÖ c¬ b¶n nhÊt cña mét quèc gia, ®Þnh h­íng cho ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt n­íc. Ban hành sửa đổi Hiến pháp:
  II. Nội dung bài học 3. Ban hành và sửa đổi Hiến pháp * HiÕn ph¸p n¨m 1992 * §iÒu 147: ChØ Quèc héi míi cã quyÒn söa ®æi HiÕn ph¸p. ViÖc söa ®æi HiÕn ph¸p ph¶i ®­îc Ýt nhÊt lµ hai phÇn ba tæng sè ®¹i biÓu Quèc héi biÓu quyÕt t¸n thµnh. * §iÒu 83: Quèc héi lµ c¬ quan ®¹i biÓu cao nhÊt cña nh©n d©n, c¬ quan quyÒn lùc Nhµ n­íc cao nhÊt cña n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. Nhận xét:
  II. Nội dung bài học 2. Nội dung cơ bản của Hiến pháp: - Quèc héi lµ c¬ quan cã quyÒn lËp ra HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. - Quèc héi còng lµ c¬ quan duy nhÊt cã quyÒn söa ®æi HiÕn ph¸p song ph¶i tu©n theo thñ tôc. §ã lµ ph¶i th«ng qua c¸c ®¹i biÓu Quèc héi vµ ph¶i ®­îc Ýt nhÊt lµ hai phÇn ba tæng sè ®¹i biÓu t¸n thµnh => V× vËy: HiÕn ph¸p lµ ®¹o luËt c¬ b¶n cña nhµ n­íc, cã hiÖu lùc ph¸p lÝ cao nhÊt. Góp ý dự thảo Hiến pháp sửa đổi:
  III. LUYỆN TẬP
  Bài tập 1:
  Kéo các cụm từ ở trên vào chỗ chấm để hoàn thành khái niệm về Hiến pháp
  Hiến pháp ||là luật cơ bản của Nhà nước||. Có hiệu lực pháp lí cao nhất ||trong hệ thống pháp luật|| Việt Nam. Mọi văn bản pháp luật khác đều được ||xây dựng, ban hành|| trên cơ sở các quy định của Hiến pháp, không được ||trái với Hiến pháp||. Bài tập 2:
  Hiến pháp đầu tiên của nước ta ra đời từ năm nào?
  A, Năm 1945
  B, Năm 1946
  C, Năm 1959
  D, Năm 1980
  Bài tập 3:
  Việc sửa đổi, ban hành hay sửa đổi, bổ sung Hiến pháp do cơ quan nào thực hiện?
  A, Chính phủ
  B, Toà án nhân dân
  C, Viện kiểm sát nhân dân
  D, Quốc hội
  Thỏ và rùa chạy thi:
  Kết thúc:
  Xin caùm ôn thaày coâ ñaõ tham döï tieát hoïc
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓