Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 06. Folk Tales. Lesson 1. Getting started

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn/
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:34' 07-09-2016
  Dung lượng: 12.5 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  Unit 06. Folk Tales Lesson 1. Getting started (A suggestion for Nick`s project) WRAM-UP
  Objectives:
  Objectives - By the end of the lesson, students will be able to: Use the words and phrases related to words related to the topic of `Folk tales` Use an exclamatory sentence with the correct intonation Do the activities Look and answer:
  Look at the pictures, then answer these questions below. 1. What are these title? 2. What are they about? 3. What are the main characters in they? - Suggested: picture 1:

  - Suggested: picture 2:

  - Suggested: picture 3:

  - Suggested: picture 4:

  I. VOCABULARY
  New word 1:
  1. New words folk tales (n) [fouk `teili:z]: truyện dân gian Example: Folktales (or folk tales) are stories passed down through generations, mainly by telling. New word 2:
  1. New words fable (n) [`feibl]: truyện ngụ ngôn Example: I like the fable of the tortoise and the hare. New word 3:
  1. New words fairy (n) [`feəri]: tiên, nàng tiên Example: She`s a fairy godmother. New word 4:
  1. New words origin (n) [`ɔridʒin]: nguồn gốc Example: The legend Lac Long quan and Au co talk about Vietnam`s origin II. LISTEN AND READ
  Listen and read 1:
  Where are Duong and Nick? What are they doing? What are they talking about? Listen and read 2:
  Duong: I phoned you around 9 p.m. last night, but no reply. Nick: Oh, I was doing some Internet research on Vietnamese legends for my project. Duong: Have you found one you like yet? Nick: Not really. Can you suggest anything? Duong: We have lots of legends, folk tales and fables. A popular one is the legend of Lac Long Quan and Au Co. Nick: Oh yeah? What`s it about? Duong: Well, it`s about the origins of the Viernamese people. Nick: Who are the main characters? Duong: Lac Long Quan - the dragon king of ocean, Au Co - a fairy, and their sons. Nick: And what`s the story? Duong: Let me see...Lac Long Quan married Au Co. She gave birth to a bag of one hundred eggs, which produced one hundred baby boys. Nick: One hundred baby boys? That`s a lot. Duong: And some years later, Lac Long Quan missed the sea so he took fifty of their sons to the sea, and Au Co took the others to the mountains. Those boys were the ancestors of the Vietnamese. Nick: What an interesting legend it is! I think I`ve found the subject of my project. - Task a: Number 1:
  a. Read the conversation again and choose the correct answers. 1. What was Duong doing at 9 p.m. last night?
  A. He was coming to Nick`s house.
  B. He was phoning Nick.
  C. He was talking to Nick.
  Number 2:
  a. Read the conversation again and choose the correct answers. 2. What was Nick doing at 9 p.m. last night?
  A. He was watching a TV show.
  B. He was talking about his project.
  C. He was searching for information on the Web.
  Number 3:
  a. Read the conversation again and choose the correct answers. 3. What legend did Duong recommend to Nick?
  A. A legend about how Viet Nam began.
  B. A legend about Vietnamese people being original.
  C. A legend that isn`t well-known
  Number 4:
  a. Read the conversation again and choose the correct answers. 4. Who was Lac Long Quan?
  A. A fairy
  B. Au Co`s father
  C. The dragon king of the ocean
  Number 5:
  a. Read the conversation again and choose the correct answers. 5. Where did Au Co take half of the sons?
  A. To the mountains
  B. To the sea
  C. To Lac Long Quan`s land
  - Task b:
  b. Match the words to their meanings.
  1. title
  2. genre
  3. main characters
  4. plot
  - Task c:
  c. Find the information in the conversation to complete the table. - Lac Long Quan married Au Co Legend Lac Long Quan, Au Co and their sons - Au Co gave birth to one hundred baby eggs - Lac Long Quan missed the sea - Lac Long Quan took fifty their sons to the sea - Au Co took the others to the mountains. - Task d:
  d. What does this sentences from the conversation express? Nick: What an interesting legend it is! Do you know what kind of sentence it is? latex(rarr) It is kind of exclamatory sentnece. Remember:
  Exclamatory sentences are used to express surprise or strong feelings. We use what in exclamatory sentneces: - What a/an adjective N (singular countable) S V! Example: What a naughty boy he is! - What adjective N (uncountable / plural countable) S V! Example: What naughty boy they are! What beautiful weather it is! We don`t always use an adjective or a subject and a verb in exclamatory sentences. Example: What a day! III. ACTIVITIES
  Activity 1:
  2. Match the words with their definitions. Then listen, check and repeat. A legend 1. traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters. B folk tale 2. an imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children. C fable 3. a very old, traditional story from a particular place that was originally passed on to people in a spoken from D fairy tale 4. an ancient story about brave people or magical events that are probably not true - Listen, check:
  Listen, check A legend 1. traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters. B folk tale 2. an imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children. C fable 3. a very old, traditional story from a particular place that was originally passed on to people in a spoken from D fairy tale 4. an ancient story about brave people or magical events that are probably not true - Repeat:
  Legend: an ancient story about brave people or magical eventsthat are probably not true Folk tale: a very old, traditional story from a particular place that was originally passed on to people in a spoken from Fable: traditional, imaginary short story that teaches a mora lesson; typically using animal characters. Fairy tale: an imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children. Activity 2.a:
  GAME: 3. GUESS THE STORY a. Think of a legend, folk tale, fable or fairy tale you know. Complete the table below. Title Genre Main characters Plot - Suggested answer:
  Plot Main characters Genre Title The story of Earth Cake and Sky Cake Think of a legend, folk tale, fable or fairy tale you know. Complete the table below. Legend Emperor Hung Vuong and his son Prince Tiet Lieu The king issues a decree that each one of his sons is to prepare a special dish to offer to the ancestors. One of the princes (Tiet Lieu) expresses the simplicity and beauty of the land by creating rice cakes that represent the earth and sky. Prince Tiet Lieu`s dish wins the competition because of the symbolism and simplicity and as a result the young man becomes king. Activity 2.b:
  GAME: 3. GUESS THE STORY b. Work in pairs. Interview each other and try to guess the title of the story. A: What kind of story is it? B: It`s a fairy tale. A: Who are the main characters? B: Cinderella, her stepsisters, her stepmother and a prince. A: What`s it about? B: It`s about Cinderella, a kind and beautiful girl who finally gets married to a prince. A: Is it Cinderella? B: Yes! THE END
  Homework:
  Homework Learn the new words by heart Redo the tasks Do exercises in the workbook Prepare for Lesson 2. A Closer Look 1 Goodbye:
  Avatar

  Bài sao tải về, không mở được?

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓