Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:57' 02-07-2015
  Dung lượng: 3.7 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 21 CHUYỆN MỘT KHU VƯỜN NHỎ LUYỆN ĐỌC
  Ảnh minh họa:
  Chia đoạn:
  Đoạn 1: từ đầu…..từng loài cây. Đoạn 2: tiếp theo…không phải là vườn Đoạn 3: còn lại LUYỆN ĐỌC: Luyện đọc:
  Luyện đọc Tìm hiểu bài rủ rỉ, leo trèo, xòe ra, lá nâu, săm soi, líu ríu

  Cây hoa giấy mọc ngay bên cạnh/

  bị nó cuốn chặt một cành.

  Cây đa Ấn Độ/thì liên tục bật ra/

  những búp đỏ hồng nhọn hoắt.

  TÌM HIỂU BÀI
  Câu 1:
  TÌM HIỂU BÀI 1. BÐ Thu thÝch ra ban c«ng ®Ó lµm g×? Thu thÝch ra ban c«ng ®Ó ng¾m nh×n c©y cèi vµ nghe «ng kÓ chuyÖn vÒ c©y trång ë ban c«ng. Ý 1:
  Luyện đọc Tìm hiểu bài rủ rỉ, leo trèo, xòe ra, lá nâu, săm soi, líu ríu

  Cây hoa giấy mọc ngay bên cạnh/

  bị nó cuốn chặt một cành.

  Cây đa Ấn Độ/thì liên tục bật ra/

  những búp đỏ hồng nhọn hoắt.

  ban công Ý 1: Ý thích của bé Thu Ảnh minh họa:
  Ảnh minh họa:
  Câu 2:
  2. Mçi loµi c©y trªn ban c«ng nhµ bÐ Thu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g× næi bËt? C©y quúnh: l¸ dµy, gi÷ ®­îc n­íc. C©y hoa ti g«n: thÝch leo trÌo, thß r©u theo giã ngä nguËy nh­ nh÷ng c¸i vßi voi bÐ xÝu C©y hoa giÊy: bÞ vßi tig«n quÊn nhiÒu vßng C©y ®a Ên §é: bóp ®á hång, nhän ho¾t, ®ñ lín xoÌ thµnh l¸ n©u râ to.... ẢNh minh họa:
  Ý 2:
  Luyện đọc Tìm hiểu bài rủ rỉ, leo trèo, xòe ra, lá nâu, săm soi, líu ríu

  Cây hoa giấy mọc ngay bên cạnh/

  bị nó cuốn chặt một cành.

  Cây đa Ấn Độ/thì liên tục bật ra/

  những búp đỏ hồng nhọn hoắt.

  ban công Ý 1: Ý thích của bé Thu Ý 2: Vẻ đẹp của cây cối hoa lá trên ban công Cây quỳnh: lá dày Hoa ti-gôn: thích leo trèo Cây đa Ấn Độ:nhọn hoắt, đỏ hồng Câu 3:
  3. V× sao khi thÊy chim vÒ ®Ëu ë ban c«ng, Thu muèn b¸o ngay cho H»ng biÕt? V× Thu muèn H»ng c«ng nhËn ban c«ng nhµ m×nh còng lµ v­ên Câu 4:
  4. Em hiÓu “§Êt lµnh chim ®Ëu” lµ thÕ nµo? N¬i tèt ®Ñp, thanh b×nh sÏ cã chim vÒ ®Ëu, sÏ cã ng­êi t×m ®Õn ®Ó lµm ¨n.... Ý 3:
  Luyện đọc Tìm hiểu bài rủ rỉ, leo trèo, xòe ra, lá nâu, săm soi, líu ríu

  Cây hoa giấy mọc ngay bên cạnh/

  bị nó cuốn chặt một cành.

  Cây đa Ấn Độ/thì liên tục bật ra/

  những búp đỏ hồng nhọn hoắt.

  ban công Ý 1: Ý thích của bé Thu Ý 2: Vẻ đẹp của cây cối hoa lá trên ban công Cây quỳnh: lá dày Hoa ti-gôn: thích leo trèo Cây đa Ấn Độ:nhọn hoắt, đỏ hồng Ý 3: Tình cảm yêu quý thiên nhiên của ông và cháu Đất lành chim đậu LUYỆN ĐOC DIỄN CẢM
  Luyện đọc diễn cảm:
  LuyÖn ®äc diÔn c¶m: NhÊn giäng tõ ng÷ gîi t¶ Giäng Thu: nhÝ nh¶nh, hån nhiªn Giäng «ng: hiÒn tõ, chËm r·i. Luyện dọc diễn cảm:

  TËp ®äc: ChuyÖn mét khu v­ên nhá

  (Theo V©n Long)

  LuyÖn ®äc diÔn c¶m:

  Mét sím chñ nhËt ®Çu xu©n, khi mÆt trêi võa hÐ m©y nh×n xuèng,Thu ph¸t hiÖn ra chó chim l«ng xanh biÕc sµ xuèng cµnh lùu. Nã s¨m soi, mæ mæ mÊy con s©u råi th¶n nhiªn rØa c¸nh, hãt lªn mÊy tiÕng lÝu rÝu. Thu véi xuèng nhµ H»ng mêi b¹n lªn xem ®Ó biÕt r»ng: Ban c«ng cã chim vÒ ®Ëu tøc lµ v­ên råi! Ch¼ng ngê, khi hai b¹n lªn ®Õn n¬i th× chó chim ®· bay ®i. Sî H»ng kh«ng tin, Thu cÇu viÖn «ng:

  - ¤ng ¬i, ®óng lµ cã chó chim võa ®ç ë ®©y b¾t s©u vµ hãt n÷a «ng nhØ!

  ¤ng nã hiÒn hËu quay l¹i xoa ®Çu c¶ hai ®øa:

  - õ, ®óng råi! §Êt lµnh chim ®Ëu, cã g× l¹ ®©u h¶ ch¸u?

  Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓