Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 8. Cây bút thần

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:21' 22-06-2015
  Dung lượng: 3.4 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  Kiểm tra bài cũ:
  Trả lời - V× M· L­¬ng må c«i, nghÌo khæ, th«ng minh, tèt bông, say mª kiªn tr× häc vÏ, cã tµi vÏ nh­ thËt. - §©y lµ m¬ ­íc cña nh©n d©n nh÷ng ng­êi cã tµi ®øc cÇn ®­îc ban th­ëng xøng ®¸ng. V× sao M· Lương ®ược tÆng c©y bót thÇn? §ã lµ ­íc m¬ g× cña nh©n d©n? II. TÌM HIỂU CHI TIẾT
  Mã Lương vẽ cho người nghèo:
  II. T×m hiÓu v¨n b¶n: a. M· L­¬ng vÏ cho ng­êi nghÌo: 2. M· L­¬ng sö dông bót thÇn: M· L­¬ng ®· vÏ nh÷ng g× cho ng­êi nghÌo? Mã Lương vẽ cho người nghèo:
  M· L­¬ng dïng tµi n¨ng vÏ gióp ng­êi nghÌo. =>VÏ nh÷ng ®å dïng cÇn thiÕt vµ dông cô lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt vµ phôc vô sinh ho¹t. II. T×m hiÓu v¨n b¶n: 2. M· L­¬ng sö dông bót thÇn: a. M· L­¬ng vÏ cho ng­êi nghÌo: Thảo luận:
  C¢U HáI TH¶O LUËN Nhãm 1: T¹i sao M· L­¬ng kh«ng vÏ cho d©n lµng lµ thãc g¹o, nhµ cöa, vµng b¹c, ch©u b¸u mµ lµ c¸i cµy, c¸i cuèc, c¸i ®Ìn, c¸i thïng? Nhãm 2: Qua sù viÖc M· L­¬ng vÏ cho ng­êi nghÌo, nh©n d©n ta muèn nghÜ g× vÒ môc ®Ých cña tµi n¨ng? Nhãm 3: NÕu nh­ cã ®­îc c©y bót thÇn trong tay th× c¸c em sÏ vÏ g× cho ng­êi nghÌo? Trả lời:
  - Kh«ng t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cã s½n ®Ó ng­êi d©n h­ëng thô, mµ chØ vÏ nh÷ng ph­¬ng tiÖn ®Ó hä s¶n xuÊt, sinh ho¹t, tõ ®ã t¹o ra cña c¶i vËt chÊt. - Tµi n¨ng ph¶i phôc vô ng­êi nghÌo, phôc vô nh©n d©n. - §ång ruéng, dßng s«ng, m¶nh v­ên, s¸ch vë, ... II. T×m hiÓu v¨n b¶n: 2. M· L­¬ng sö dông bót thÇn: a. M· L­¬ng vÏ cho ng­êi nghÌo: Đối với kẻ tham lam:
  b. §èi víi kÎ tham lam, ®éc ¸c: II. T×m hiÓu v¨n b¶n: 2. M· L­¬ng sö dông bót thÇn: Câu hỏi:
  Tµi vÏ ®· g©y häa g× cho M· L­¬ng? T¹i sao tªn ®Þa chñ b¾t M· L­¬ng? Em thö h×nh dung tªn ®Þa chñ sÏ b¾t M· L­¬ng vÏ theo nh÷ng ý muèn nµo cña h¾n? M· L­¬ng cã vÏ theo ®óng ý muèn cña h¾n kh«ng? Th¸i ®é cña tªn ®Þa chñ thÕ nµo? II. T×m hiÓu v¨n b¶n: 2. M· L­¬ng sö dông bót thÇn: b, §èi víi kÎ tham lam, ®éc ¸c: Thái độ tên địa chủ:
  - Dô dç, däa n¹t - Kh«ng vÏ thø g× - Tøc giËn b¾t nhèt vµo chuång ngùa - VÏ lß löa, b¸nh ¨n, vÏ thang v­ît t­êng trèn - Cïng ®Çy tí ®uæi b¾t - VÏ cung tªn b¾n chÕt tªn ®Þa chñ M· L­¬ng kh«ng vÏ theo ý muèn cña tªn ®Þa chñ vµ th¸i ®é cña h¾n. => Kh«ng vÏ theo ý muèn cña kÎ tham lam, ®éc ¸c. II. T×m hiÓu v¨n b¶n: 2. M· L­¬ng sö dông bót thÇn: b, §èi víi kÎ tham lam, ®éc ¸c: Thái độ tên địa chủ:
  - M· L­¬ng kh«ng vÏ theo ý muèn cña tªn ®Þa chñ vµ th¸i ®é cña h¾n. - C¨m ghÐt bän giµu sang, tham lam, kh«ng vÏ theo ý muèn cña chóng. II. T×m hiÓu v¨n b¶n: 2. M· L­¬ng sö dông bót thÇn: b, §èi víi kÎ tham lam, ®éc ¸c: => TÝnh t×nh kh¼ng kh¸i, c¨m ghÐt bän giµu sang, tham lam, kh«ng vÏ cho chóng. Với tên vua:
  II. T×m hiÓu v¨n b¶n: 2. M· L­¬ng sö dông bót thÇn: b, §èi víi kÎ tham lam, ®éc ¸c: - Tªn vua cho b¾t M· L­¬ng ®Ó tho¶ m·n lßng tham - M· L­¬ng cã th¸i ®é kh«ng hîp t¸c, vÏ ng­îc l¹i nh÷ng yªu cÇu cña nhµ vua. - C©y bót trong tay tªn vua cã t¸c dông ng­îc l¹i mong muèn cña nhµ vua. Bút trong tay Mã Lương:
  * Khi c©y bót trong tay M· L­¬ng - Sai triÒu thÇn ®Õn ®ãn, dô dç, däa n¹t - C¨m ghÐt vua, kh«ng muèn vÏ B¾t vÏ rång VÏ cãc ghÎ B¾t vÏ ph­îng hoµng VÏ con gµ trôi l«ng => Cã th¸i ®é kh«ng hîp t¸c, vÏ ng­îc l¹i nh÷ng yªu cÇu cña nhµ vua. II. T×m hiÓu v¨n b¶n: 2. M· L­¬ng sö dông bót thÇn: b, §èi víi kÎ tham lam, ®éc ¸c: Bút trong tay vua:
  * Khi c©y bót trong tay vua - VÏ nói vµng -> ra t¶ng ®¸. - VÏ thái vµng -> ra m·ng xµ. => C©y bót thÇn chØ ph¸t huy søc m¹nh d­íi bµn tay cña ng­êi cã tµi vµ phôc vô chÝnh nghÜa. II. T×m hiÓu v¨n b¶n: 2. M· L­¬ng sö dông bót thÇn: b, §èi víi kÎ tham lam, ®éc ¸c: Khi Mã Lương hợp tác:
  T¹i sao M· L­¬ng l¹i ®ång ý vÏ thuyÒn vµ biÓn cho vua? Khi hîp t¸c víi nhµ vua M· L­¬ng vÏ nh÷ng g×? - VÏ biÓn c¶ - §ång ý - VÏ c¸ ®ñ mµu s¾c - §ång ý - VÏ thuyÒn buåm lín - §ång ý - VÏ giã nhÑ - §ång ý - Yªu cÇu dõng vÏ - VÏ sãng to, giã lín -> nhÊn ch×m bän vua quan. II. T×m hiÓu v¨n b¶n: 2. M· L­¬ng sö dông bót thÇn: b, §èi víi kÎ tham lam, ®éc ¸c: Đối với kẻ tham lam:
  b. §èi víi kÎ tham lam, ®éc ¸c: II. T×m hiÓu v¨n b¶n: 2. M· L­¬ng sö dông bót thÇn: M· L­¬ng b×nh tÜnh, quyÕt ®o¸n, th«ng minh dòng c¶m. Tõ chç bÞ ®éng buéc ph¶i trõng trÞ kÎ ¸c ®Ó tho¸t th©n (b¾n chÕt tªn ®Þa chñ) M· L­¬ng ®· chñ ®éng tiªu diÖt kÎ ¸c lín nhÊt trõ häa cho d©n (tiªu diÖt vua), thùc hiÖn c«ng lÝ. §Ó tiªu diÖt kÎ ¸c chØ cã sù kh¶ng kh¸i, dòng c¶m vµ c©y bót thÇn th× ch­a ®ñ mµ cÇn ph¶i cã sù m­u trÝ vµ th«ng minh n÷a. Đối với kẻ tham lam:
  - M· L­¬ng kh«ng vÏ theo ý muèn cña tªn ®Þa chñ vµ th¸i ®é cña h¾n. - C¨m ghÐt bän giµu sang, tham lam, kh«ng vÏ theo ý muèn cña chóng. - B×nh tÜnh, th«ng minh, dòng c¶m, quyÕt ®o¸n, chñ ®éng, tiªu diÖt kÎ ¸c trõ h¹i cho d©n. II. T×m hiÓu v¨n b¶n: 2. M· L­¬ng sö dông bót thÇn: b, §èi víi kÎ tham lam, ®éc ¸c: => TÝnh t×nh kh¼ng kh¸i, c¨m ghÐt bän giµu sang, tham lam, kh«ng vÏ cho chóng. Trắc nghiệm:
  Truyện kể này được xây dựng theo trí tưởng tượng rất phong phú và độc đáo của nhân dân. Theo em, những chi tiết nào trong truyện là lí thú và gợi cảm hơn cả?
  A, Là phần thưởng xứng đáng cho Mã Lương.
  B, Có những khả năng kì diệu.
  C, Chỉ ở trong tay Mã Lương, bút thần mới tạo ra được những vật như mong muốn, theo chủ ý người vẽ, còn ở trong tay kẻ ác, nó tạo ra những điều ngược lại.
  D, Cây bút thần thực hiện công lí của nhân dân: giúp đỡ người nghèo khó và trừng trị kẻ tham lam, độc ác. Nó cũng thể hiện ước mơ về những khả năng kì diệu của con người.
  Minh hoạ:
  Theo em, nh©n d©n muèn thÓ hiÖn quan niÖm nµo vÒ tµi n¨ng qua sù viÖc M· L­¬ng vÏ ®Ó trõng trÞ bän vua quan ®éc ¸c? => Tµi n¨ng kh«ng thÓ phôc vô bän ng­êi cã quyÒn thÕ mµ ph¶i ®­îc dïng ®Ó diÖt trõ c¸i ¸c. Đối với kẻ tham lam:
  II. T×m hiÓu v¨n b¶n: 2. M· L­¬ng sö dông bót thÇn: b, §èi víi kÎ tham lam, ®éc ¸c: - C¨m ghÐt bän giµu sang, tham lam, kh«ng vÏ theo ý muèn cña chóng. - B×nh tÜnh, th«ng minh, dòng c¶m, quyÕt ®o¸n, chñ ®éng, tiªu diÖt kÎ ¸c trõ h¹i cho d©n. => Tµi n¨ng kh«ng thÓ phôc vô bän ng­êi cã quyÒn thÕ mµ ph¶i ®­îc dïng ®Ó diÖt trõ c¸i ¸c. Ý nghĩa truyện:
  II. T×m hiÓu v¨n b¶n: 3. Ý nghĩa truyện: - TruyÖn thÓ hiÖn quan niÖm cña nh©n d©n vÒ c«ng lÝ x· héi; Nh÷ng ng­êi ch¨m chØ tèt bông, th«ng minh nhËn phÇn th­ëng xøng ®¸ng, kÎ ®éc ¸c, tham lam bÞ trõng trÞ. - Kh¼ng ®Þnh tµi n¨ng vµ nghÖ thuËt ch©n chÝnh thuéc vÒ nh©n d©n, phôc vô nh©n d©n, phôc vô chÝnh nghÜa, chèng l¹i c¸i ¸c. - ThÓ hiÖn m¬ ­íc, niÒm tin vÒ nh÷ng kh¶ n¨ng k× diÖu cña con ng­êi. III. LUYỆN TẬP
  Câu 1:
  Câu 1: Mã Lương dùng bút thần để làm gì?
  A.Vẽ theo ý thích của mình
  B. Vẽ phục vụ bọn nhà giàu
  C. Trả thù cá nhân
  D. Giúp đỡ người nghèo, trừng trị kẻ ác
  Câu 2:
  Câu 2: Cuộc đấu tranh trong truyện “Cây bút thần” là cuộc đấu tranh nào?
  A. Chống bọn địa chủ
  B. Chống bọn vua chúa
  C. Chống áp bức, bóc lột
  D. Chống lại những kẻ tham lam, độc ác
  Câu 3:
  Câu 2: Cuộc đấu tranh trong truyện “Cây bút thần” là cuộc đấu tranh nào?
  A. Chống bọn địa chủ
  B. Chống bọn vua chúa
  C. Chống áp bức, bóc lột
  D. Chống lại những kẻ tham lam, độc ác
  Câu 3:
  Câu 3: Ước mơ nổi bật của nhân dân lao động trong truyện “Cây bút thần” là gì?
  A. Về khả năng kì diệu của con người
  B. Sống yên lành
  C. Thoát khỏi áp bức, bóc lột
  D. Thay đổi hiện thực
  Câu 4:
  Câu 4: Niềm tin của nhân dân lao động thể hiện trong truyện “Cây bút thần” là gì?
  A. Chế độ phong kiến sẽ đem lại hạnh phúc cho con người.
  B. Những con người bé nhỏ, bị chà đạp sẽ được đổi đời, sẽ chiến thắng.
  C. Vua chúa, quan lại, địa chủ sẽ hy sinh quyền lợi vì nhân dân.
  D. Chỉ cần nghệ thuật cũng có thể cải tạo xã hội.
  Dặn dò:
  - Häc bµi, tãm t¾t v¨n b¶n: C©y bót thÇn. - ChuÈn bÞ bµi: Ng«i kÓ vµ lêi kÓ trong v¨n tù sù Ng­êi kÓ tù giÊu m×nh ®i tøc lµ kÓ theo ng«i thø mÊy? Khi tù x­ng lµ t«i th× kÓ theo ng«i thø mÊy? Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓